СНОЩИ В ДВОРЕЦА В БАЛЧИК ЗАПОЧНА ХОРОВИЯТ ФЕСТИВАЛ

0
1278

 

Вокално и танцово изкуство се преплитат в деветото издание на Международния хоров фестивал „Черноморски звуци“ в Балчик. Фестивалният сезон в Белия град се откри снощи на сцена Розариум в Ботаническата градина с  първия от шестте фестивални концерта, съобщи Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна.

Празникът на пеещите хора се организира за девета поредна година от Община Балчик, Сдружение “Музикален свят-Балчик” и НЧ “Паисий Хилендарски-1870”, под патронажа на Министерство на културата и кмета на Балчик Николай Ангелов. Събитието се посвещава на 105-годишнината от създаването на смесен хор “Черноморски звуци”.

Участващите състави са 10, от четири държави – България, Финландия, Естония, Чехия. Те са включени в три хорови работилници, разказва директорър на фестивала Валентина  Георгиева. Атанаска Попова ще ръководи “Съвременна българска музика”, в която ще се разучава посветената на балчишкия хор творба на Борислава Танева “Морска приказка”, споделя В. Георгиева, която е и диригент на хора-домакин.

Пре­миер­но­то из­пъл­не­ние ще бъ­де на 8 юни. Под ръ­ко­вод­ство­то на Емил Струн­джев во­кал­ни­те гру­пи ще под­гот­вят “Бре Пет­рун­ко”, а ди­рек­то­рът на фес­ти­ва­ла по тра­ди­ция ще ди­ри­жи­ра фес­ти­вал­ния химн.

Пре­диз­ви­ка­тел­ство към със­та­ви­те е наг­рад­ният фонд от 2 500 ев­ро и Го­ля­ма­та наг­ра­да – ста­тует­ка­та “Чер­но­мор­ски зву­ци”. За спе­циал­ния дип­лом “Бъ­де­ще­то на Ев­ро­па” ще се със­те­за­ват дет­ски­те хо­ро­ве.

На 7 юни фес­ти­ва­лът ще гос­ту­ва в Ог­ле­дал­на­та за­ла в Доб­рич. На 8 юни на сце­на “Мис­трал” е кон­цер­тът “С пе­сен прия­те­ли”. На 8 юни са га­ла­кон­цер­тът, наг­раж­да­ва­не­то и зак­ри­ва­не­то на фес­ти­ва­ла е от 18,30 ч. на цен­трал­ния пло­щад в Балчик.

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST