Броят на умрелите през 2020 г. в област Добрич е 3 262 души, а коефициентът на обща смъртност[1] – 19.1‰, при 18.0‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 350 случая, или с 12.0%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (21.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.0‰). През 2020 г. на 1 000 жени умират 1 175 мъже, при 1 122 мъже за страната. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.5‰) отколкото в градовете (17.5‰).

През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13.4‰ до 27.7‰. С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 27.7‰, Монтана – 25.5‰, Кюстендил и Габрово – по 24.0‰. В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 13.4‰.

За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11.8‰ в София (столица) до 22.9‰ във Видин.

През 2020 спрямо 2019 г. във всички области на страната се наблюдава увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност. Най-голямо увеличение има в областите Видин – 4.8 промилни пункта, Разград и Смолян – по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас – 1.2 промилни пункта, София (столица) и Ловеч – по 1.6 промилни пункта. За област Добрич увеличението на коефициента на обща смъртност е 2.3 промилни пункта. Област Добрич е на 10-о място с 19.1‰.

През 2020 г. в област Добрич са починали 7 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност[2] е 5.7‰, при 5.1‰ за страната. За сравнение през 2001 г. коефициента на детска смъртност е 21.5‰, през 2005 г. – 15.4‰, а през 2019 г. – 7.4‰.

В регионален аспект през 2020 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Русе – 2.0‰, и София (столица) – 2.4‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11.7‰) и Монтана (10.8‰).

Различната смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на предстоящия живот при тези категории население.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 73.0 години и спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 76.7 години. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 74.6 години и спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) намалява с 0.3 години.

Илга ИВАНОВА, гл. експерт „Статистически изследвания“

[1] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

.

loading...