ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

През периода са регистрирани общо 26 случая на остри заразни заболявания, от които 16 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ).

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта е 19,14. %ооо на 10000 души.

Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) по възрастови групи през периода:

  0-4 г. 5-14 г. 15-29 г. 30-64 г +65 г. общо Заболяемост %оо
4 1   11   16 19,14  %ооо

 

Регистрирани остри заразни болести (ОЗБ) – 10 случая, от които:

  • въздушно- капкови инфекции: 7 случая, от които 2 случая на варицела, 1 случай на скарлатина, 2 случая на туберкулоза и 2 случая на COVID-19;
  • чревни инфекции: 2 случая на ентероколит;
  • инфекции с множествен механизъм на предаване: 1 случай на сифилис.

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

Няма проверки на обекти в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.

Извършени са епидемиологични проучвания на регистрирани заразни болести – 10 бр.

В отдел Медицински изследвания са изработени 5 проби, няма положителни проби.

През консултативния кабинет по СПИН /КАБКИС/ няма преминали лица.
На територията на област Добрич през отчетния период няма регистрирани хранителни взривове.

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

Извършени са общо 10 броя проверки, от които 6 бр. на лечебни заведения за болнична помощ 10 бр. проверки на аптеки. Няма установени нарушения. Няма постъпили искания от учебни и детски заведения за проверка на достоверността на издадените медицински бележки за извиняване на отсъствия на деца/ученици.

Издадени заповеди за промяна на състава на ЛКК или промяна часовете за заседания – 1 бр. Приетa  и обработенa e 1 жалбa.

За периода в РКМЕ са приети и обработени 165 медицински досиета, извършени са 95 справки, изготвени са 109 преписки и 79 бр.МЕД за протокола за ТП на НОИ, проверени са 50 експертни решения (ЕР). 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Предварителен здравен контрол:

1 експертен съвет при РЗИ. Разгледани са 6 проектни документации. Издадени са 5 здравни заключения и 1 становище по процедурите на ЗООС.

Извършена е 1 проверка на обект с обществено предназначение (ООП) в процедура по регистрация, по изпълнение на предписание.

Реализираните насочени проверки са общо 8: 3 от тях са извършени във връзка с контрола по тютюнопушенето; 4 – по сигнали; 1 – във връзка с изпълнение на предписание.

Лабораторен контрол:

Питейни води: физико-химичен и микробиологичен контрол – 13 проби – съответстват на нормативните изисквания.

Във връзка с насочен здравен контрол – микробиологичен контрол на 1 проба вода за пиене – съответства на нормативните изисквания.

Води от минерални водоизточници: не са пробонабирани.

Води за къпане: не са пробонабирани.

Козметични продукти: не са пробонабирани.

Биоциди и дезинфекционни разтвори: не са пробонабирани.

Физични фактори на средата: не са измервани.

По отношение на констатираните отклонения от здравните норми са предприети следните административно-наказателни мерки:

 – издадени са  10 предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки. 

Дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето (ПБПЗ) – не са провеждани. 

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ПО СПАЗВАНЕ ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ

За периода – 20.03.2020 г. – 26.03.2020 г.  по чл. 56 от Закона за здравето са извършени 3 проверки в 3 обекта (3 открити обществени места). Не са констатирани нарушения на въведените забрани и ограничения за тютюнопушене в закритите и някои открити обществени места. Няма издадени предписания и актове.

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Директор на Регионалната здравна инспекция-Добрич

 

loading...