ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ СПОРТБАСКЕТ – ГТ“  седалище и адрес на управление:, гр. Генерал Тошево, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2 А
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ СПОРТБАСКЕТ – ГТ“ със седалище и адрес на управление: гр. Ген. Тошево, ул. „Ал. Стамболийски“ №2 А, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на 23.04.2021 год. /петък/, от 16.00 часа, в град Генерал Тошево, ул „Г.С.Раковски“ № 14, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на УС на сдружението за 2020 година
2. Отчет на Контрольора на сдружението за 2020 година
3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2020 година
4. Прекратяване пълномощията на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет на сдружението, поради изтичане на мандата
5. Прекратяване пълномощията на Контрольора на сдружението, поради изтичане на мандата
6. Избор на Управителен съвет на сдружението
7. Избор на контрольор на сдружението
8. Приемане на програма за работа на сдружението за 2021 година
9. Други
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе съшия ден, от 17.00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Всички материали във връзка с провеждането на събранието са на разположение на членовете в офиса на сдружението: гр. Генерал Тошево, ул. „Г.С.Раковски“ № 14.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
loading...