П О К А Н А

С настоящата писмена покана уведомяваме делегатите от ловни дружини на Сдружение ЛРС „Хан Телериг 2010”, Добрич, че с Протокол №41/15.02.2020 г. е взето решение за провеждане на общо отчетно събрание на ЛРС което ще се състои на 28.03.2020 г. от 10.00 часа в читалището на село Телериг, община Крушари, област Добрич при следния дневен ред:

  1. Приемане отчета за работата на Сдружението за 2019 г.
  2. Разглеждане и приемане на финансовия отчет за 2019 г.
  3. Приемане на решения от заседания на УС, проведени през 2019/2020.
  4. Разни.

15.02.2020 г.

Добрич

ОТ РЪКОВОДСТВОТО:

 

loading...