ОБЯВА

Управителният съвет на „Сдружение за напояване” БЕЛГУН”, с. Белгун, общ. Каварна, обл. Добрич, свиква

 

   ОБЩО СЪБРАНИЕ          

 

на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30 декември 2022 год., от 11,00 часа, в сградата на Помпена станция – с. Белгун, общ. Каварна, 

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Отчет за дейността на КС за 2022 г.
  2. Отчет за дейността на УС за 2022 г.
  3. Закриване на поливен сезон 2022 г.
  4. Други