След последваща проверка на разорано пасище в землището на с. Видно, общ. Каварна, РИОСВ-Варна издаде принудителна административна мярка на всички собственици, чиито имоти попадат в засегнатата територия. Заповедта е за спиране на всички дейности, свързани с обработка на земя, с изключение на паша, коситба и на дейности за възстановяване на типа природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“, съобщават от екоинспекцията.

Не са установени нови разорани/обработени площи със степна растителност или допълнителна почвообработка.

След нанасяне на заснетите координатни точки и справка в регистъра на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, е установено, че разораната територия е на площ около 250 дка.

За случая е уведомена Районна прокуратура-Каварна, с молба за извършване на проверка за наличие на извършено престъпление и установяване на нарушителите. В случай, че не се установи престъпление, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по екологичното законодателство.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за нарушение на забраните и ограниченията, определени в заповедите за обявяване на защитените зони и техните изменения, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Преди десетина дни, след сигнал до РИОСВ, проверка на място установи, че са разорани 600 дка земи, част от уникалните Понто-сарматски степи край село Видно. Унищожени са ценни видове растения – ирис, пролетен и волжски горицвет, теснолист божур. НДТ

 

loading...