РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 2.05.2018

0
1217

Правителството прие доклад за изпълнението

на Националната стратегия за интегриране

на ромите

Министерският съвет прие административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Той отчита напредъка по изпълнението на стратегията, както и на общинските планове за действие за миналата година.

От информацията, предоставена от отговорните институции, се открояват направените важни стъпки по отношение на задържането и връщането на учениците в училище и съответно – увеличаването на дела на ромските деца, обхванати в детски градини и предучилищни групи. Напредък има и в усилията за изучаване на български език от децата, за които той не е майчин. Отчетено е и мотивирането на младежите до 24 г. с основно и по-ниско образование и без работа да продължат обучението си в различни форми или да започнат работа.

В сферата на здравеопазването продължава работата за по-пълен обхват на населението със задължителни имунизации с координираните усилия на личните лекари, здравните медиатори, специалистите от регионалните здравни инспекции и общинските администрации.

В доклада е посочена необходимост от разработването на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход за реализиране на целите на стратегията, дългосрочно планиране и систематичен мониторинг. Отбелязва се, че е разработена система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на стратегията. След въвеждането й в експлоатация, събираните данни ще бъдат анализирани и предоставяни на органите на изпълнителната власт. Целта е те да бъдат интегрирани в политически решения и да бъдат вземани предвид при разработване, актуализиране, изпълнение на стратегически и програмни документи, които се отнасят към интеграцията на ромите.

Според изводите, основните предизвикателства са свързани с постигането на положителни нагласи и подкрепата на обществото към политиките за интеграция на уязвими групи и групи в неравностойно положение. Посочва се, че участието на всички заинтересовани страни, включително медии и местни структури на гражданското общество, е от съществено значение за преодоляване на все още съществуващи дискриминационни нагласи и прояви.

 

 

Стефанка Орозова е определена за член

на Комисията по прозрачност

Правителството одобри предложението на Министерството на труда и социалната политика Стефанка Орозова да замени Надежда Петкова като член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. То е мотивирано с прекратяването на трудовите правоотношения на г-жа Петкова с МТСП.

Стефанка Орозова е бакалавър по „Здравни грижи“ и магистър по „Мениджмънт на здравеопазването“ от Медицинския университет в София. Към момента заема длъжността главен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика.

 

 

Още две сдружения са признати за национално представителни организации на хора с увреждания

Правителството прие решения за признаване на сдруженията „Българска асоциация Диабет“ и „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Сдружението „Българска асоциация Диабет“ оказва съдействие за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в България, както и за тяхната социална интеграция, личностната реализация и пълноправното участие в обществения живот. Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите подпомага интегрирането на тази категория лица в обществото и съдейства за реализацията на личностните им качества.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

43 деца ще получат персонални пенсии

43 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 108,88 лв. месечно, реши правителството. Те нямат право на пенсия по общия ред на Кодекса за социално осигуряване, тъй като по отношение на тях не са налице някои от изискванията му.

Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 май. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 27 семейства, останали в затруднено финансово положение.

 

 

Над 2 млн. лв. се отпускат за децата

в частните училища

Правителството одобри допълнителни трансфери към общини в размер на 2 140 039 лева. Средствата са предвидени в централния бюджет и се отпускат за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии на учениците в частните училища.

Със Закона за предучилищното и училищното образование е дадена възможност за включване на частните детски градини и частните училища в системата на държавно финансиране. Включването се извършва по тяхно желание по ред, определен с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

Средствата за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в частните детски градини и училища се предоставят по бюджетите на общините, на чиято територия се намира тяхното седалище. Общините разпределят получените средства между образователните институции въз основа на броя на децата и учениците, на групите/паралелките, вида и броя на образователните институции и на стандарта за дете и ученик, стандарта за група и паралелка и стандарта за институция, определени от Министерският съвет.

За бюджетната 2018 г. в системата на държавно финансиране са включени шест частни детски градини и девет частни училища от шест общини, за които са необходими общо 1 856 135 лв. Неизразходваните в рамките на текущата бюджетна година средства могат да се използват от частните детски градини и частните училища само за финансиране на същите дейности през следващата година.

С промяна в Наредбата за условията и реда за получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование и на учениците в частните училища се предоставят средства за стипендии, като финансирането ще започне от втория учебен срок на учебната 2017-2018 г. За бюджетната 2018 г. за стипендии на учениците след завършено основно образование в частните училища ще се предоставят общо 283 904 лв. Средствата са разпределени за учениците от 46 частни училища на територията на 10 общини.

 

 

Имот в Пловдив ще бъде апортиран в капитала

на „Национална компания индустриални зони“

Правителството даде съгласието си незастроен терен от 28,8 дка на бул. „Пещерско шосе“ №66 в Пловдив да бъде внесен като непарична вноска в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Целта е на мястото да бъде изградена индустриална зона. Имотът е перспективен за привличане на нови инвестиции предвид добре развитата транспортна инфраструктура, осигуряваща бърз и лесен достъп до основните транспортни коридори.

Правителството предостави на Министерството на здравеопазването имот в Хасково, който ще позволи изграждането на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Имотът – терен от 10,3 дка и две сгради на ул. „Видин“ №14, е необходим за реализирането на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Чрез него се осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително здравно-социални, които заменят модела на грижа за деца, настанени в институции.

Община Сливница получи безвъзмездно държавен имот от 14 дка за изграждането на спортни площадки и съоръжения. Проектът ще бъде изпълнен по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изградените до момента на територията на община Сливница спортни съоръжения не са достатъчни за нуждите на населението и особено за подрастващите, което налага създаването на допълнителни, като фитнес на открито, детски спортни площадки, игрища за баскетбол, бадминтон и др.

 

 

Съветът по конкурентоспособност обсъди цифровизацията на икономиката на ЕС

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), проведено на 12 март в Брюксел.

Министрите обсъдиха цифровизацията на икономиката на ЕС в контекста на Европейския семестър. Като приоритети бяха откроени насърчаването на инвестициите в иновации и цифрова инфраструктура, подкрепа и решения за малките и средните предприятия, подобряване на осведомеността за инициативите, свързани с тази сфера. Беше коментирано създаването на условия за развитие на икономика на данните, ясна и лесна за прилагане правна рамка и осигуряването на финансова подкрепа. Специален акцент беше поставен върху инвестициите в цифрови умения и учене през целия живот. Приоритетите, свързани с цифровизацията, бяха коментирани и като възможности за задълбочаване на Единния пазар в бъдеще.

Съветът проведе дискусия и по индустриалната политика. Посочено беше, че при нея трябва да се вземат под внимание политиката за околната среда и изменението на климата, подкрепата за иновациите и научноизследователската и развойна дейност, осигуряване на благоприятна бизнес среда и намаляване на административната тежест. В рамките на дебата относно проверката на конкурентоспособността Комисията представи информация за разходите, произтичащи от неоправдани ограничения на пазарите на услуги.

 

 

Увеличават се таксите за регистрационни табели

с номера по избор

Правителството направи промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Част от промените произтичат от измененията в Закона за чужденците в Република България, приети в края на миналата година. Те са свързани с определянето на такси за получаване на право на продължително пребиваване със срок до 4 години от притежателите на „синя карта на ЕС“ и членовете на семействата им, за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, за продължително или постоянно пребиваване на член на семейството на български гражданин, който не е гражданин на ЕС.

Променят се и такси, събирани по Закона за движението по пътищата. Определят се единни такси за първоначална регистрация на пътни превозни средства (ППС), за промяна в регистрацията на ППС със смяна на табели при регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията на ППС с прекратена регистрация. Утвърдена е и единна такса за промяна на регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер. Според сега действащия ред се заплащат отделни такси за заявление за регистрация, за идентификация и проверка на техническата изправност, за издаване на свидетелство за регистрация, монтаж на табели и т.н. Въвеждането на единна такса за различните видове услуги по регистрация на ППС ще облекчи гражданите и ще стимулира заплащането на услугите чрез ПОС-терминални устройства, с които са оборудвани всички пунктове за регистрация в звената „Пътна полиция“ при СДВР и областните дирекции на МВР в страната.

Увеличават се таксите за право на ползване на табели с регистрационен номер по избор. Предлаганата услуга е специална и за нея не се прилага изискването за разходоориентиран размер на таксата. Причина за увеличаването на таксата са засиленото търсене на такива номера и техният ограничен брой, което би довело до невъзможност за изпълнение на тази услуга. Таксата за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри се увеличава от 1000 лв. на 1500 лв. За регистрационни номера с комбинация от цифри „аа-вв“, „ав-ва“ и „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от 0 до 9, както и за регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание ще се плаща по 300 лв., вместо досегашните 30 лв. и 50 лв.

В Тарифа №4 се създава и изрична разпоредба, с която се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи.

 

 

Удостоверения по БУЛСТАТ ще се издават

и по електронен път

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на електронно заявяване, както и за предаването му на заявителя по електронен път. Това ще улесни гражданите, защото няма да им се налага да чакат на гише за издаване на удостоверенията, каквато е практиката сега.

Създават се и необходимите нормативни предпоставки за изпълнение на решението на правителството за премахване изискването за представяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства. Документът ще се изисква служебно по електронен път.

С предлаганите промени в Закона се осигурява също така възможност за регистрация в Централния регистър на особените залози на чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози.

 

 

 

 

Укрепва се капацитетът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Чрез тях се обезпечава ресурсно изпълнението на функциите на агенцията по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за геодезията и картографията. Целта е да се повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

В резултат на непрекъснатия процес по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия чрез преобразуване на картата на възстановената собственост и създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия бързо нараства и покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Вследствие на това се увеличават териториите, за които се предоставят кадастрални данни от АГКК и от службите по геодезия, картография и кадастър. Това води и до нарастване на потребителите на услуги. Наличието на повече служители в СГКК ще създаде възможност увеличеният обем от услуги да се изпълнява по начин, който не влияе върху качеството и бързината на административното обслужване на физическите и юридически лица.

За да се отговори на нарасналите потребности, числеността на АГКК се увеличава с 20 щатни бройки и става 417. Увеличението е за сметка на числеността на Дирекцията за национален и строителен контрол.

Дирекция „Административно-правно обслужване“ и дирекция „Финансово-стопанско управление“ от общата администрация на агенцията се сливат. В специализираната администрация се обединяват и дирекциите „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“, а дирекция „Информационни системи“ променя наименованието си на „Информационни технологии и пространствени данни“, като й се възлагат и допълнителни функции.

 

 

Приет е план с мерки за намаляване дела

на преждевременно напусналите

образователната система

Правителството прие план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Той обхваща периода 2018-2020 година и съдържа политики и мерки за превенция на отпадането от училище и за компенсиране на пропуснатите знания и умения за отпадналите преждевременно от системата. Предвидени са интегрирани мерки по модела на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, създаден през 2017 година. Целта е добрият опит от дейностите в изпълнение на Механизма да се превърне в устойчива политика за превенция на отпадането от училище.

Новите моменти в Плана са свързани с въвеждането на задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст. Предвидено е до края на 2020 година 90% от децата на тази възраст да са обхванати в системата на предучилищното образование с цел по-добра адаптация в процеса на обучение в начален етап. За осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици от семейства от социално слаби и уязвими групи в социалните мерки на Плана е предвидено за еднократна помощ за деца, записани в първи клас, да се предоставят по 11 500 000 лева всяка година. В мерките за приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности до края на периода се предвижда да бъдат включени над 19 000 деца. За подобряване ефективността на взаимодействието с родителите с цел задържане на децата и учениците в училище и повишаване на образователните им резултати също са предвидени дейности, насърчаващи мотивацията у родителите за образование на децата им и повишаване и развитие на възпитателния потенциал на семействата. Включени са дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците, чиито майчин език не е българският. Заложени са и мерки за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

В резултат на изпълнение на дейностите, заложени в плана, се очаква да бъде постигната целта на Стратегията – делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да спадне под 11% при 12,5% през 2012 г.

 

 

1,5 млн. евро се насочват за провеждането

на стимулиращи растежа реформи

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), с което 1,5 млн. евро ще бъдат пренасочени към Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз. Със средствата ще се финансират дейности по разработване и осъществяване на институционални, административни и структурни реформи в България в съответствие със Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Страната ни ще получи съвети и експертен опит от ЕС за провеждането на стимулиращи растежа реформи, което да гарантира повишаването на конкурентоспособността, увеличаването на производителността и стимулирането на инвестициите.

Измененията на ОПДУ налагат и актуализация на Споразумението за партньорство, както и на финансовото разпределение на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по тематични цели и по оперативни програми..

 

 

МТИТС ще има свой представител

в Управителния съвет на НАПОО

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ще има свой представител в Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение за мандата 2018-2022 г.

Управителният съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение се състои от председател и 24 членове, от които по осем представители на министерства, на организациите на работодателите и на организациите на работниците и служителите на национално равнище. Мандатът на членовете е четиригодишен, като половината от тях се обновяват по квоти на всеки две години. В Управителния съвет задължително имат по двама представители Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, а Министерството на здравеопазването – един. Останалите три министерства, които трябва да имат свои представители в УС, се определят от Министерския съвет.

През 2016 г. Министерския съвет определи за мандат 2016-2020 г. това да са министерствата на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството. През 2018 г. изтича мандатът на Министерството на земеделието, храните и горите. Председателят на НАПОО предлага МТИТС да номинира свой представител за член на УС за мандат 2018-2022 г., защото в системата на професионалното образование и обучение се провеждат голям брой обучения в професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ и „Транспортни услуги“.

 

 

България ще си сътрудничи с Армения, Кипър

и Гърция за включване на територии за обслужване от спътниковите ни мрежи

Правителството одобри проектите на международни споразумения, които Комисията за регулиране на съобщенията да подпише с министерствата на транспорта и телекомуникациите на Армения, Кипър и Гърция. Чрез споразуменията ще бъдат включени територии в зоните на обслужване на спътниковите мрежи, работещи в плановите радиочестотни ленти, регулирани от Приложение 30Б на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.

По този начин ще бъдат разширени зоните на покритие и ще се увеличи броят на потребителите на българската спътникова система BULSAT-30B-1.9E, както и ще се осигурят условия за навлизане на повече оператори на българския пазар. Включването към пазара на спътниковите услуги ще допринесе за технологичното развитие.

 

 

КПКОНПИ става правоприемник на държавните структури за борба с корупцията

Правителството определи Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за правоприемник на активите, пасивите, архива, информационния ресурс, правата и задълженията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, съответното звено от Сметната палата и дирекцията в Държавната агенция „Национална сигурност“, изпълнявали функции по отменения антикорупционен закон. С постановление, прието днес, кабинетът уреди отношенията по предаване на активите и уреждане на трудовите и служебните правоотношения на служителите във връзка с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Правителството одобри и допълнителни разходи за работата на новосформираното антикорупционно звено, които възлизат на 14 млн. лева. Средствата ще се използват за финансиране на дейностите на КПКОНПИ и ще допринесат за осъществяване на основните правомощия на Комисията. Те се осигуряват за сметка на предвидените в централния бюджет и на преструктуриране на разходите на ведомствата, чиито звена се вливат в КПКОНПИ.