РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 24.06.2020

0
863

Правителството одобри освобождаването от такси на студенти първокрусници, избрали специалности с очакван недостиг на пазара на труда

 

Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти първокурсници, приети през учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.

Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на виеше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.

Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.

 

Общо 34 стратегически цели са заложени в Плана за действие за 2020 г. за изпълнение на националната стратегия в областта на миграцията

 

Правителството прие Отчет на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г. и План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г.

Планът за действие за 2020 г. е изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Националната стратегия, които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМГУИ.

Планът за действие за 2020 г. включва изпълнението на 34 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България. Съгласно т. 9 от Глава IV от Националната стратегия, всички дейности, заложени в Плана за действие за 2020 г. се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други международни донорски програми.

Отчетът на Плана за действие за 2019 г. е изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към НСМГУИ. В Плана за действие за 2019 г. са заложени 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България. Всички дейности от него са изпълнени.

 

Приета е стратегия за безопасност на корабоплаването и опазването на околната среда

 

Правителството одобри Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби. С документа се цели да се гарантира постигането и поддържането на високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването, и опазване на морската среда от замърсяване от кораби. Тя е изготвена във връзка с подготовката за предстоящия през 2021 г. задължителен одит на България по Схемата за одит на държава-членка на Международната морска организация.

Със същото решение се допълва състава на Комисията по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет. В нея се включва заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, както и председателят на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

 

България отпуска 209 929 лева

за международна помощ

 

Министерският съвет одобри 209 929 лева по линия на официалната помощ за развитие на България за международни организации.

Средствата ще бъдат разпределени за предоставяне на хуманитарна помощ чрез целеви и нецелеви вноски за международни организации както следва: 97 792 лева на Службата на Върховния комисариат на Организацията на обединените нации за бежанците; 48 896 лева на Международната организация по миграция; 9 779 лева на Световната продоволствена програма на Организацията на обединените нации; 53 462 лева на Службата на Върховния комисар по правата на човека на Организацията на обединените нации.

С тези средства ще се подпомогнат хора в тежко материално положение в редица райони на света.

 

Правителството одобри финансова помощ за бежанците в Турция

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер на 1 835 789 лева за плащания към Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Средствата ще бъдат изплатени на две вноски.

Общият размер на средствата на ЕС по Механизма за периода 2016-2023 г. е 6 млрд. евро. Българският принос е 9 075 527 евро за целия период, или 0,15 % от общата сума.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерски съвет учреди безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на дванадесет броя стълбове за въздушен електропровод без промяна на предназначението на територията. Правото на строеж е върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, в землището на гр. Сливен, площ 0,012 дка. Съоръженията ще се използват от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Съгласно друго правителствено решение безвъзмездно се предоставят имоти – публична държавна собственост за управление на Държавната агенция „Архиви“ и на Министерството на отбраната. Правото на управление върху сграда, намираща се в гр. София, район „Младост“, се отнема от Държавната агенция „Архиви“ и се предоставя на Министерството на отбраната. Правото на управление върху поземлен имот  в район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, се отнема от Министерството на отбраната и се предоставя на Държавната агенция „Архиви“. С предоставянето на имотите за управление на Държавната агенция „Архиви“ и на Министерството на отбраната ще се осигурят помещения, необходими за изпълнение на функции на структури от двете ведомства.

Министерският съвет промени също така статута на държавен имот в гр. Варна. Имотът – частна държавна собственост, управляван от Министерството на вътрешните работи, е обявен за публична държавна собственост. Представлява почивен дом „Калиакра“ в к. к. “Св. Св. Константин и Елена“, като включва терен с площ 8747 кв. м и осем сгради в него.

Правителството предостави на Висшия съдебен съвет правото на безвъзмездно управление на част от имот-публична държавна собственост. Помещението е с площ от 67 кв. метра и към момента се управлява от ДА „Електронно управление“.

 

За ратификация е предложено изменението на Споразумението за създаване на Офис на Световната банка за споделени услуги и други функции в София

 

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в гр. София. Документът беше подписан от министъра на финансите на 12.05.2020 г.

С промяната се предвижда увеличение с 650 кв. м на наеманите площи в дългосрочната локация. Нарастването е във връзка с намеренията на Банката да разшири спектъра на дейностите, предоставяни в открития през м. юли 2019 г. офис в гр. София. Освен основни услуги по ИТ поддръжка и разработване и доставяне на услуги и продукти с висока добавена стойност, се планира структуриране и на други функционални звена в областта на финансите (счетоводство и трежъри), човешките ресурси, възлагането на поръчки и корпоративната сигурност.

Разширяването на дейностите на Световната банка в България ще допринесе за по-доброто разпределение на ресурси и хора в изпълнение на мисията за изкореняване на бедността и засилване на споделения просперитет в глобален аспект и ще има положително влияние върху икономическата среда в страната, като ще способства за осигуряването на работни места за висококвалифицирани специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност.

 

България внася 75 000 евро в Регионалния доверителен фонд на ЕС за Сирия

 

България ще внесе 75 000 евро в Регионалния доверителен фонд на ЕС. Това реши правителството днес. Разходите в размер на 75 000 евро (146 687 лева) се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

Конфликтът в Сирия е предизвикал най-високото ниво на преселване след Втората световна война, като над 5,6 милиона са бежанци в съседни страни и повече от 6,6 милиона вътрешно разселени лица.

Създаването на Регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза допринася за откриване на нови възможности за разширяване на многостранното сътрудничество, а също така подкрепя и общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС на сътрудничество за развитие.

 

Правителството одобри проект на протокол за сътрудничество и обмен в областта на образованието и науката между България и Украйна за 4 учебни години

 

Проект на Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието и науката на Украйна бе одобрен от правителството за 4 учебни години – от 2020/2021 до 2023/2024 учебна година, включително.

Документът обхваща основните аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години и регламентира конкретните квоти на обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, както и насърчаването и изучаването на български език в Украйна.

 

Одобрени са резултатите от видеоконферентни срещи на ресорни министри от ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от неформалното видеоконферентно заседание на министрите по енергетиката на Европейския съюз, проведено на 28 април. Обсъжданията на заседанието бяха свързани с въздействието на пандемията от Covid-19 върху енергийния сектор и по-конкретно – готовността на отрасъла за реакция и приносът му към възстановяването на икономическата активност в ЕС. Европейската комисия представи информация за актуалното състояние на националните планове за енергетиката и климата и дългосрочните стратегии за реновиране на сградния фонд. В условията на криза енергийната система бе поставена пред изпитание, но в същото време тя доказа своята подготвеност и устойчивост, като не са допуснати прекъсвания на снабдяването с енергия.

По време на видеоконферентното заседание енергийните министри подчертаха необходимостта от целенасочен план за възстановяване на ниво ЕС, с отчитане както на националните последици от кризата, така и на социално-икономическите ефекти от дългосрочната цел за климатична неутралност. В съответствие с одобрената позиция, България изрази подкрепа за предприемане на мерки за справяне с кризата и връщане към нормалното функциониране на европейската икономиката и устойчивия й растеж на равнище ЕС.

Одобрени са също така резултатите от Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз, част „Научни изследвания“, който се проведе на 29 май. В рамките на неформалната видеоконференция представителите на държавите-членки на ЕС обсъдиха ролята на европейските научни изследвания и иновации в процеса на възстановяване и развитие на Европа след кризата, породена от разпространението на Ковид-19. Европейските министри се обединиха около тезата, че научните изследвания и иновациите имат водеща роля за справянето с медицинските и социално-икономически последствия след кризата. Участниците подчертаха и необходимостта от модернизация на европейските икономики, които трябва да ускорят своята цифровизация.

В своето обръщение заместник-министър Ангелиева заяви, че гъвкавостта на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и високото ниво на Европейското научно-изследователско пространство, са били ключови в борбата с разпространението на Ковид-19. По думите й решаващи са се оказали и бързите мерки, предприети от държавите-членки и Европейската комисия, които са мобилизирали целия научен капацитет на ЕС, особено по отношение на паневропейските научни инфраструктури, отворения достъп до научни данни и резултати и създаването на международни научни екипи. Карина Ангелиева допълни, че е необходимо да се ускори процеса по създаване на Европейския облак за отворена наука, както и повишаването на дигитални и цифрови умения от страна на учените. Според нея ролята на научните организации и висшите училища е решаваща за формирането и развитието на научен капацитет в целия Европейски съюз, както и за трансфера на знания и иновации. Заместник-министърът изрази своята увереност, че придобитият опит след кризата трябва да бъде използван в следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. По време на дискусиите се очерта и необходимостта от усилване на технологичната независимост на ЕС, повишаване на гъвкавостта на европейските политики в областта на науката, както и подобряване на взаимодействието между страните членки за по-добро взаимодействие с европейското образователно пространство. В неформалната видеоконференция участваха българският еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер.

Министрите по транспорт и  телекомуникации на Европейския съюз проведоха неформални видеоконферентни срещи  на 4 и 5 юни. Икономическото и социално въздействие на развитието на СOVID-19 бе основна тема на двата съвета. Министрите обсъдиха координирани усилия на държавите членки за устойчив растеж в транспорта и телекомуникациите. Възстановяването на сектор „Транспорт“  бе обвързано с развитието на чиста и интелигентна мобилност, устойчива инфраструктура,  както и изпълнението на Зелената сделка и Цифровата стратегия. България изрази мнение, че икономическото възстановяване трябва да върви паралелно с постигането на устойчивост, но изтъкна нуждата от преосмисляне на разпоредби от Пакет за мобилност I. Нашата страна подкрепи инициативите за зелен и цифровизиран жп транспорт, както и развитието на комбинирания транспорт. В рамките на видеоконферентната среща в сектор „Телекомуникации“ министрите подчертаха, че цифровата инфраструктура е доказала своята устойчивост и надеждност по време на кризата с COVID 19.

Неформална видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика  се проведе на 9 юни. В рамките на дискусията бяха обсъдени възможностите за продължаване на действието на част от въведените противоепидемични мерки в областта на заетостта и условията на труд, плановете за професионална квалификация и преквалификация, както и осигуряването на равенство между половете с фокус върху уязвимите групи лица. Хърватското председателството на Съвета на ЕС предостави информация за Специфични препоръки за всяка държава-членка за 2020 г. От страна на България не са направени възражения по текста на препоръките. Препоръката в областта на заетостта за „засилването на активната политика на пазара на труда“ е в съответствие с предприетите и планираните действия на национално ниво за запазване и възстановяване на заетостта чрез засилено и ефективно използване на целия инструментариум на активната политика на пазара на труда.

Правителството прие също позицията на България за предстоящото участие в неформална видеоконферентна среща на министрите на земеделието на ЕС, която ще се проведе на 29 юни. По време на нея се очаква Хърватското председателството да представи своя доклад за напредъка, обхващащ трите регламента от пакета за реформа на ОСП след 2020 г. Очаква се министрите да коментират и прилагането на сходни мерки и действия от страните в целия черноморски басейн по съобщение за риболовните възможности за 2021 г. Председателството ще запознае министрите и с текущото състояние, напредъка и постигнатите резултати по законодателни предложения на ЕК в областта на рибарството. България ще продължи своята работа по изпълнение на Декларацията на министрите от София, както и стриктното изпълнение на мерките и решенията, приети в рамките на регионалната организация за управление на рибарството.

 

Определени са концесионери на морските плажове „Лозенец“ и „Шкорпиловци – централен“

 

След проведена открита процедура „Атрикор“ ЕООД  е определен за концесионер на морския плаж „Лозенец“ в община Царево, а „Съмъртийм“ ЕООД – за концесионер на морския плаж „Шкорпиловци – централен“.

„Атрикор“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното възнаграждение в размер на 7,50 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 145 059,25 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции за подобряване на обектите на инфраструктурата на морския плаж за срока на концесията е в размер на 279 492 лв. с ДДС.

„Съмъртийм“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4,50 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 25 409,44 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с опазване на дюните на морския плаж е в размер на 140 568 лв. с ДДС.

 

Министерският съвет отмени прехвърлянето на концесионни права за находище „Чешмата и прекрати концесионния договор за него

 

Министерският съвет отмени свое решение от 2016 г., с което позволяваше прехвърлянето на правата и задълженията по предоставена концесия за добив от находище „Чешмата” от ЕТ „Орхан Селимов-77-Еуро гнайс-Иван Димов”, гр. София, на ЕТ „Еуро гнайс – Кера Тодорова”, гр. София. Причината за това е заличаването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на приобретателя на правата и задълженията по концесията – ЕТ „Еуро гнайс – Кера Тодорова”.

Находище „Чешмата”, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, е разположено на територията на община Ивайловград, област Хасково. Концесията за него е предоставена през януари 2012 г. за 25 години на ЕТ „Орхан Селимов-77-Еуро гнайс-Иван Димов”.

Считано от датата на заличаване в Търговския регистър на ЕТ „Орхан Селимов-77- Еуро гнайс-Иван Димов” концесионният договор ще бъде прекратен.

 

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 7/2020 г.

 

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 7 за 2020 г., образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето поради противоречие с чл. 57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и чл. 8 от Конституцията. В становището на МС се обосновава, че оспорената законова уредба на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето не противоречи на чл. 4, чл. 8, чл. 57, ал. 3 и чл. 61 от Конституцията и затова искането на президента следва да се отхвърли от Конституционния съд като неоснователно и необосновано.

 

Одобрен е Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2019 г.

 

Министерският съвет одобри Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2019 година и Отчет за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г. Приетите документи са изготвени на базата на информация, представена от членовете на Съвета и Прокуратурата на Република България.

Докладът обхваща мерките, предприети в Република България за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В доклада са представени по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Документът включва обобщение и анализ на статистиката за 2019 г. за докладваните нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление.

Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2019 г., отразява достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение, като неговото изпълнение е 92%.

Предвид предприетите на национално ниво мерки за превенция и контрол относно разпространението на COVID-19, двата документа са одобрени от Съвета АФКОС чрез неприсъствена процедура за вземане на решения съгласно чл. 3, ал. 4, във връзка с чл. 13а от Правилника за организация на дейността на Съвета.

 

Изменя се споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

 

Министерският съвет одобри проект на Протокол за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства, подписано на 13 септември 2018 г. във Виена, като основа за водене на преговори.

Проектът на протокол има за цел да измени Споразумението, страни по което са Австрия, България, Унгария, Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Албания, Черна гора и Молдова. Измененията в Споразумението са необходими с оглед на започнатите през октомври 2019 г. от Европейската комисия наказателни процедури срещу Австрия, България, Унгария и Румъния. Според ЕК с подписването на Споразумението тези четири държави-членки на ЕС са навлезли в компетентността на ЕС и с това са нарушили разпоредби от учредителните договори. Също така, ЕК счита, че в подписаното Споразумение се съдържат разпоредби, които засягат нейното изключително правомощие да приема решения дали дадена трета за ЕС държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни.

С проекта на протокол се адресират съображенията на Европейската комисия, дали повод за наказателните процедури срещу посочените държави.

 

Промяна в Закона за съдебната власт ще регламентира създаването на „Единен регистър на вещите лица“

 

Министерският съвет прие днес проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт, който регламентира въвеждането на информационна система „Единен регистър на вещите лица“. Тя ще съдържа данните, вписани в списъците на експертите, утвърдени за вещи лица.

И в момента съществува специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица. С него се систематизира и актуализира информацията за наличността, специалността и дейността на вещите лица, проведените експертизи и резултатите от тях. Този софтуер обаче се използва от съдилищата поотделно, без да има взаимна свързаност между тях и единна база данни.

Създаването на автоматизирана информационна система „Единен регистър на вещите лица“ ще надгради съществуващия до сега регистър и ще позволи да се избегне фрагментарността при избора на специалисти. Това ще позволи органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и лесно експерти е подходяща специалност.

Системата ще разполага и с удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на зададени критерии при необходимост от специфични експертизи и ниво на познание. За всяко вещо лице системата ще поддържа електронно досие с история на изготвяните експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с включени мотиви, дали е възложена допълнителна или повторна експертиза и с какви мотиви, в срок ли са предоставени заключенията на експерта), както и броят откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните основания.

 

Приета е Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости

и апартаменти за гости

 

Министерският съвет одобри Постановление за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Основната цел на наредбата е повишаване качеството на предлагания туристически продукт и информираността на потребителите на туристически услуги. Запазен е подходът – въвеждане на унифицирани изисквания спрямо различните по вид и категория места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, чрез който се цели осигуряване на комфорт, безопасност и сигурност на туристите.

В наредбата е определен и редът за регистрация на местата за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости. Отпадането на категоризацията на този тип места за настаняване и въвеждане на облекчен режим на регистрация от кметовете на общини е въведено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Съгласно чл. 113, ал. 2, от Закона за туризма, в сила от 01.01.2020 г., хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определен с настоящата наредба.

След приемането на новата наредба за категоризация и регистрация на местата за настаняване в страната ще отпаднат редица прекомерно детайлизирани изисквания спрямо обзавеждането и оборудването. С наредбата се предвижда заявителят да предоставя на категоризиращия орган единствено данни за наименованието на фирмата и неговия ЕИК. Всички други данни, необходими за категоризацията, се събират служебно. Облекчение в посока намаляване на административната тежест за ресторантьори и хотелиери е отпадането на минималните изисквания за образование, професионална квалификация и стаж за персонала на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения – всички категории. Остават изисквания само за управителите на обектите.

По отношение на регистрационния режим – достатъчно е лицата, които желаят да предоставят настаняване в апартаменти за гости и стаи за гости, да заявят това обстоятелство пред кмета на общината по местонахождение на обекта.

 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите

 

Със свое постановление правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите.

С тях се актуализират правомощията на министъра на финансите и функциите на дирекциите „Национален фонд“, „Икономическа и финансова политика“, „Държавни помощи и реален сектор“, „Методология на контрола и вътрешен одит“, „Държавни разходи“, „Данъчна политика“, „Финанси на общините“, „Финанси и управление на собствеността“ и „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ в Министерството на финансите.

Целта на актуализирането е правомощията и функциите да бъдат прецизирани и приведени в съответствие с действащи законови разпоредби и актове на Министерския съвет.

 

Мерките за намаляване на отрицателните последици от COVID-19 ще бъдат подкрепени със средства от Оперативна програма „Добро управление“

 

Правителството одобри проект на изменение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Промените са свързани с намаляване на бюджета на програмата със 105 млн. лева, които ще бъдат пренасочени към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По този начин се осигуряват допълнителни публични ресурси от Европейския социален фонд и държавния бюджет за целенасочени социално- икономически мерки за справяне с последствията от кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, подкрепа на уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика.

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на община Троян

 

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 2 560 000 лв. по бюджета на община Троян за изграждане на третата клетка на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци“. Действащото депо е сред първите в страната, изградени по новите изисквания. Състои се от три клетки, като третата не е изградена, а към 2018 г. капацитетът на клетки 1 и 2 е изчерпан. Финансовият ресурс ще осигури безпроблемното депониране на твърдите битови отпадъци в региона. Средствата по бюджета на община Троян се предоставят чрез преструктуриране на разходи/трансфери по централния бюджет за 2020 г.

Със заключителните разпоредби на този акт са направени промени в ПМС № 348 от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. Те са във връзка с постъпило искане на кмета на община Горна Оряховица, в което той е мотивирал потребностите от изграждане на нова спортна база, с цел задържане на младите хора в големите населени места в общината, като финансирането на спортните площадки ще се осъществи в рамките на предоставените средства. Изменението гласи, че по бюджета на община Горна Оряховица ще се предоставят 3 000 000 лв. За „Ремонт на улици и площади на територията на община Горна Оряховица“ – 1 493 040 лв. и за „Инженеринг на мултифункционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци, община Горна Оряховица“ – 1 506 960 лв.

 

Правителството одобри 13 000 403 лв. за обезщетения и транспортни разходи на педагогически специалисти

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Те са в размер на 13 000 403 лв. и са предназначени за финансиране на дейностите по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. За възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование са предвидени 840 786 лв.

Със средствата по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер 12 159617 лв. ще бъдат изплатени обезщетения на персонала за месеците януари-април 2020 г., заради намаляването на числеността му след настъпила промяна в структурата му или при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание. Това ще става и при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

С останалите 840 786 лв. се възстановяват транспортните разходи за период от три месеца на 3 270 педагогически специалисти от 1 055 общински детски градини от 231 общини.

Предоставянето на допълнителните трансфери по бюджетите на общините няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са разчетени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

 

Удължава се срокът на извънредна епидемична обстановка до 15 юли

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г.

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. От 09.06.2020 г. в страната се отчита значително повишаване броя на дневно регистрираните случаи. За периода 27.05-09.06.2020 г. среднодневно са докладвани 26 случая на COVID-19 спрямо 84 случая средно на ден за периода 10.06-23.06.2020 г., т.е. отчита се 3,2 пъти увеличение на съобщените потвърдени случаи на територията на страната.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще спомогне чрез прилагане на временни противоепидемични мерки, вкл. и карантина на влизащи в страната лица, да се забави и ограничи разпространението на епидемията от COVID-19, да се подобри готовността на здравната и социалната система за реакция при последваща вълна и да се създаде възможност за промяна в обхвата и съдържанието на мерките при поява на нови научни данни за причинителя, пътищата на предаване, начините за предпазване и лечението.

 

Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лв. месечно за запазване на заетостта на служителите си

 

Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите. Това реши правителството с одобряването на условията и реда за изплащане на компенсации в директно засегнатите от ограничителните мерки за борба с епидемията от коронавирус предприятия.

Очаква се около 22 000 работещи да получат такава подкрепа. Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Съгласно Решението на Министерския съвет компенсациите ще се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., но за не повече от шест месеца.

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, следва да отговарят на няколко основни изисквания, сред които са: да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.; през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.

Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се лица, които не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември  2019 г. Друго задължително условие е да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. Условието за запазване заетостта е валидно и за работодателите.

Заявленията за изплащане на компенсации ще се подават в бюрата по труда, обслужващи територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Средствата ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

 

 

Актуализира се списъкът на администрациите, чийто системи се поддържат от „Информационно обслужване“ АД

 

Правителството прие допълнение към списъка на административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от „Информационно обслужване“ АД.

Предлага се Главна дирекция „Национална полиция“ при Министерството на вътрешните работи да възлага на системния интегратор дейностите, които са свързани с предоставянето на административни услуги по електронен път и обмен на електронни документи с други администрации.

 

Увеличават се експертите по тема „Киберсигурност и електронно управление“ в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел

 

Увеличава се експертният капацитет на постоянния състав на българското представителство към Европейския съюз в Брюксел в област „Киберсигурност и електронно управление“. Така ще се осигури изпълнението на ангажиментите, свързани с приемане на ново европейско законодателство, както и множеството инициативи и пилотни проекти в областта.

Засилването на представителството ни в Европейския съюз ще допринесе за изпълнение на отговорностите, които Държавна агенция „Електронно управление“ и другите компетентни държавни органи имат във връзка с провеждане на националните политики за киберсигурност и електронно управление.