РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 19.12.2018

0
1463

 

 

Правителството одобри 520 000 лв. за дейностите ни в Съвета на Европа

 

Министерският съвет одобри Националната програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа (СЕ) през 2018-2019 г.

Благодарение на програмата общо 12 министерства, две изпълнителни агенции, една държавна агенция и една национална комисия ще използват 520 000 лв. за дейностите си в Съвета на Европа в областта на правата на човека, върховенството на правото и демокрацията. Програмата е съобразена с мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи през съответния период.

Сред заложените приоритети е картографиране и анализ на рискови региони и проучване на местата на произход и страните на дестинация за жертвите на трафик, както и оказване на специализирана подкрепа на мъже, станали жертва на такъв. Обръща се внимание и на борбата с трафика на хора с цел организирана просия, както и сексуалното посегателство над децата в спорта.

С приемането на програмата ще продължи сътрудничеството със Съвета на Европа по реформа на правосъдието спрямо непълнолетни, включително в контекста на приемането на нов Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, чиито проект бе подготвен от екипа на министър Екатерина Захариева в Министерството на правосъдието.

Изпълнението на Стратегията за интернет управление 2016 г. -2019 г. на Съвета на Европа ще продължи, с особено внимание към разпространението на умишлено подвеждаща и невярна информация и речта на омразата. Акцент е поставен и върху развиване на компетентности за дигитална грамотност и дигитално гражданство, както и разработване на проекти в тази насока от училища.

Важно остава и сътрудничеството с европейския фонд за подкрепа на кинопродукции „Евроимаж“. Той има водеща роля в насърчаването на  сътрудничеството между държавите членки и по-широкото разпространение на европейските филми. Неслучайно все повече филми, подкрепени от „Евроимаж“, са удостоени с призове на най-престижните фестивали – като „Не ме докосвай“ на Адина Пинтилие, който получи „Златна мечка“ (копродукция с България).

Одобряването на настоящата програма ще осигури последователност и непрекъснатост на прилагане на установения през 1992 г. механизъм на сътрудничество. Той се осъществява чрез двугодишни програми от дейности, които се изготвят въз основа на предложенията на заинтересованите министерства и ведомства.

 

Приет е докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2018 г. за периода от май до октомври тази година

 

Правителството прие доклада за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2018 г. за периода от месец май до месец октомври тази година. Документът е изготвен на основание РМС № 396/2017 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър.

Докладът съдържа отчетна информация, която обхваща мерките, насочени за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и за постигане на националните цели по стратегия „Европа 2020“, както и мерките, свързани с препоръките на Съвета на ЕС от 13 юли 2018 г. и тези от 2017 г. Препоръките на Съвета на ЕС за тази година са три, с една по-малко спрямо предходната, и са фокусирани основно върху областите фискална политика, финансов сектор, регулаторна рамка по несъстоятелността, система за социална защита, образование и здравеопазване.

В отчета към доклада е направен преглед на изпълнението на отделните политики и са посочени евентуални рискове пред тяхното осъществяване.

 

Утвърдени са датите на религиозните празници през 2019 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

 

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2019 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 22 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – „Вси Светии“ и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам – на 4, 5 и 6 юни, Курбан байрам на 12 и 13 август и Рождението на Мохамед – 8 ноември.

За религиозната общност на евреите празниците са на 28 април – Пecax, 30 и 31 септември – Рош Ашана, 9 октомври – Йом Кипур и Сукот – на 21 и 22 октомври.

Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 14 април – Цветница, 21 април – Възкресение Христово, 28 юли – Преображение Господне, 18 август – Успение Богородично, 15- септември – Кръстовден.

Празничните дни за обществото „Бяло братство“ са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 21 март, Рама Навами – 13 април, Нарасимха Чатурдаши на 17 май, Ратха Ятра – на 14 септември, Кришна Джанмащами на 23 август.

Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 18 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 19 април и конгресни дни на 12 и 13 юли, 23 август и 6 и 7 септември.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

За празници на Будистката общност в България са определени 19 май – Денят на Буда, 5 февруари – Нова година, 17 юли – Денят Дхарма и 8 декември – Денят Бодхи.

Празниците на Бахайска общност в България са 21 март – Hoy Руз, 21 април – Резван, 24 май – декларацията на Баб, 29 май – възнесението на Бахаулла, 29 октомври – Рождението на Баб, Рождението на Бахаулла – 30 октомври.

 

Правителството предлага акад. Минчо Хаджийски да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“- първа степен

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на акад. Минчо Хаджийски с орден „Св. Св. Кирил и Методий“- първа степен, за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката.

В продължение на 52 години акад. Хаджийски има активна преподавателска и научна дейност в Техническия университет-Варна, и Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор е на 25 нови учебни курса в областта на автоматизацията на корабни машини и механизми, теория и управление на техническата кибернетика, автоматизация на химикотехнологични и металургични обекти и др. Създал е 7 нови учебни лаборатории и е развил нови учебни и научни направления.

Акад. Хаджийски е автор на 7 учебника, като е въвел в учебните планове нови научни направления. Бил е гост-преподавател в редица чуждестранни университети в Англия, Германия, Финландия, Гърция, Полша и други. Негови 43 разработки са внедрени, за което е документиран икономически ефект от 2 100 000 лв.

Акад. Хаджийски е главен редактор на списание „Автоматика и информатика“ от 2002 г. и заместник главен редактор на списание „Journal of Information Technologies and Control“ до 2016 г. Член е на множество чуждестранни научни организации – Senior member на IEEE, председател на Националния комитет и член на два технически комитета на IF АС и др. Той е един от учредителите на Съюза по автоматика и информатика. „Джон Атанасов“, бивш негов председател и към момента член на ръководните му органи.

За активната си научна и преподавателска дейност акад. Хаджийски нееднократно е бил награждаван – два пъти носител на почетния знак на ХТМУ, удостоен е със званието „Почетен професор на ТУ-Варна“, златен медал на Федерацията на научно-техническите съюзи, първа награда на Фонд „Научни изследвания“ и др.

 

Определен е директор за страната ни в Съвета на директорите на ЧБТР

 

Правителството определи за поста директор за Република България в Съвета на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) Петя Кузева, директор на дирекция „Държавен дълг“ в Министерството на финансите.

ЧБТР е международна финансова институция на страните-участнички в Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Основана е от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна с цел да подпомага икономическото развитие на страните от региона. Дейността на ЧБТР е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните-акционери.

Нашата страна е със статут на страна-учредител в Банката. Членството на България дава възможност за участие на страната при разпределянето на финансовия ресурс на Банката, както и при избора на конкретните проекти и тяхната реализация. България е представена в управителните органи на Банката с управител и заместник-управител в Съвета на управителите, както и с директор и заместник-директор в Съвета на директорите.

 

Бригаден генерал Красимир Кънев е предложен за длъжността „Директор на щаба на отбраната“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Радостин Илиев от длъжността „Директор на Щаба на отбраната“ и да го назначи на длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, считано от 1 януари 2019 година.

На длъжността „Директор на щаба на отбраната“ правителството предлага да бъде назначен бригаден генерал Красимир Кънев, като преди това бъде освободен от длъжността „Директор на дирекция „Стратегическо планиране“, а също така да бъде удостоен с офицерско звание „генерал-майор“.

Полковник Стайко Прокопиев е предложен за длъжността „Директор на дирекция „Стратегическо планиране“, както и за удостояване с висше офицерско звание „бригаден генерал“.

 

Допълнен е Планът на правителството за мерките за присъединяване към ERM II и Банковия съюз

 

Правителството одобри промяна, с цел допълнение на дейности, в Плана за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година (План). За целта е изменено РМС № 611 от 2018 г.

Промяната е по отношение на мярка 4 от Плана – „Подобряване на рамката за несъстоятелността”, и е свързана с включване на две дейности на Националния институт по правосъдие във връзка с необходимостта от обучение на съдиите. Те ще бъдат реализирани през 2019 г. в рамките на текущ проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

Реализацията на мерките от Плана ще осигури спазването на предварително поетите ангажименти в различните области и политики, които са от голямо значение за присъединяването на страната ни към ERM II и към Банковия съюз, и като краен резултат, след изпълнение па всички критерии за конвергенция, да се въведе еврото в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Минимална работна заплата става 560 лева

 

Минималната работна заплата ще стане 560 лв. от 1 януари 2019 г. Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година, реши правителството.

Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв.

 

България ще предостави 20 000 щ.д. в подкрепа на дейността на УНИЦЕФ

 

Министерският съвет реши България да предостави доброволна вноска в размер на 20 000 щ.д. в основния бюджет на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) за 2018 г. в подкрепа на дейността му.

Годишният бюджет на УНИЦЕФ се формира единствено и само от т. нар. „доброволни вноски“ от страна на правителствата и частния сектор. Вноската на България е израз на съпричастност и подкрепа за дейностите на Фонда, чието представителство у нас активно насърчава и подкрепя страната ни по отношение на редица национални политики и програми, свързани с правата и благоденствието на децата.

Приоритетите на България не само в национален, но и в международен план в областта на правата на човека са за по-тясно ангажиране с въпросите на правата на децата. Закрилата и насърчаването на правата на детето бе и сред основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Общо 20 000 евро се отпускат като доброволни годишни вноски към Секретариата на Съюза за Средиземноморието и към Фондация „Анна Линд“

 

Правителството одобри предоставянето на доброволни годишни вноски на Република България към Секретариата на Съюза за Средиземноморието в размер на 19 558 лв. (10 000 евро) и Фондация „Анна Линд“ в размер на 19 558 лв. (10 000 евро) за сметка на бюджета на Министерството на външните работи, което ще допринесе за повишаване на относителната тежест на България в регионален и глобален аспект и ще се отрази положително на международния й имидж.

България членува в Съюза за Средиземноморието още от самото му създаване през 2008 г., заедно с останалите страни-членки на ЕС и 15 страни от Северна Африка, Близкия изток и Балканите. Организацията има за цел да установи стабилност и сигурност в региона, да подобри икономическите връзки, да укрепи сътрудничеството в борбата срещу корупцията, тероризма, организираната престъпност, миграцията и трафика на хора, както и да развие редица проекти, свързани с енергетиката, околната среда, образованието, социалната стабилност и др.

Фондация „Анна Линд“ е основана през 2004 г. и нейната мисия е да подкрепя разбирателството между културите и религиите и да насърчава развитието на гражданското общество. Към настоящия момент фондация „Анна Линд“ е в основата на една от най-големите международни мрежи в сферата на интеркултурния диалог – повече от 3000 граждански организации, развиващи дейност в 43 страни. В България действа мрежа от 109 организации. За последния тригодишен период (2015-2017) фондацията е спонсорирала проекти на български организации на стойност 76 419,94 евро, като в различните дейности участие са взели най-малко 1000 младежи от страната.

 

От 1 януари водачите на леки автомобили могат да ползват и уикенд винетка на цена от 10 лв.

 

От 1 януари 2019 г. водачите на моторни превозни средства до 3.5 т могат да ползват и уикенд винетка. Тя ще струва 10 лв. и ще важи от 12.00 ч. в петък до 23.59 ч. в неделя. Останалите цени на винетни такси остават непроменени. Няма да се променят цените на винетните такси и за тежкотоварни превозни средства – те ще важат до 16 август 2019 г., когато влиза в сила тол системата и ще преминат на тол такса.

Въвеждането на уикенд винетката се регламентира с правителствено постановление, с което се изменя Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“. Тази възможност ще облекчи водачите, които пътуват по републиканската пътна мрежа по-рядко.

С промяната се дава възможност водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация да плащат определените в евро такси в левовата им равностойност.

В Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, е определен и размерът за компенсаторната такса, която ще се заплаща от нарушителите, които ползват републиканската мрежа без платена пътна такса. За шофьорите на превозни средства над 12 тона тя ще бъде 175 лв., за пътните превозни средства между 3,5 и 12 тона – 125 лв., а за леките автомобили до 3,5 тона – 70 лв. За тежкотоварните автомобили компенсаторната такса ще се прилага за т.нар. преходен период преди въвеждането на тол таксата за изминато разстояние от 16 август 2019 г. От тази дата тя ще бъде актуализирана в зависимост от приетата тарифа за тол такси, които ще се плащат за територията на България.

Компенсаторната такса е междинна санкция към лицата, които не са платили дължима винетна такса, а ползват пътната мрежа и са нарушители по смисъла на законовите разпоредби за пътно таксуване. Това е таксата, която се заплаща с цел избягване на административни санкции.

 

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират по ЗОП

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава 27 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

Целта на промените е Тарифата да бъде приведена в съответствие с промените в ЗОП и в Административно процесуалния кодекс (АПК). Постановлението е прието в изпълнение на § 106 от Закона за изменение и допълнение на АПК, с който се променя размерът на касационните такси и таксите по частните жалби, дължими пред ВАС във връзка със спорове по ЗОП.

Размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран за производствата пред КЗК. Таксите по частните жалби пред ВАС вече не са предмет на уреждане в Тарифата. Съгласно промените в закона, техният размер се определя в чл. 235а от АПК и е в размер на 30 лв. за граждани и на 150 лв. за организации.

Предвидена е и такса за предоставяне на презапис на електронни документи на електронен носител в производството пред КЗК, съответно 0.50 лв. за 1 бр. CD и 0.60 лв. за 1 бр. DVD.

Влизането в сила на промените в Тарифата е съобразено с прилагането на новия размер на таксите по ЗОП – от 1 януари 2019 г.

 

Одобрени са промени по бюджетите на седем министерства

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. Със сумата от 669 000 лв. се увеличават разходите за издръжка на програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“ за сметка на реализирани икономии по показател „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ на програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по бюджета на ведомството за настоящата година.

Вътрешнокомпенсирани промени се правят и по бюджета на Министерство на културата за 2018 г., като с 382 086 лв. се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“. Допълнителни разходи се одобряват и по бюджетните програми „Национален фонд „Култура“ и  „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“. Отделно по бюджета на ведомството се правят промени във връзка с увеличаване на капитала на „Аудиовидео Орфей“ ЕАД с парична вноска в размер на 302 130 лв. Увеличаването ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка.

Чрез вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. се осигуряват повече средства по политиките в областта на изпълнението на наказанията в размер на 2 864 000 лв. С друго Постановление по бюджета на ведомството се одобряват и допълнителни разходи в размер на 650 000 лв. за изплащане на обезщетения по бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

За настоящата година вътрешнокомпенсирани промени се правят също по бюджета на Министерството на външните работи поради необходимост от средства по бюджетните програми „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“, „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба и „Публични дейности“. Предлага се увлечение на разходите за командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на Република България и разходите за издръжка на Централно управление на МВнР и Дипломатическия институт.

И по бюджета на Министерството на здравеопазването се прави вътрешно преразпределение, което ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на структурите към министъра на здравеопазването през 2018 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

С отделно правителствено Постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за настоящата година в размер на 4 359,0 хил. лева. Средствата са предназначени за държавни лечебни заведения за болнична помощ-търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“. Предвижда се закупуването на апаратура, медицинско и немедицинско оборудване за структурите по изгаряния и пластична хирургия, в това число апаратура и оборудване за анестезиология и интензивно лечение, хирургия и консервативно лечение на пациентите.

Друго прието днес Постановление също касае промени по бюджета на здравното ведомство. Предвиждат се допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 4 000 000 лв., във връзка с увеличаване капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на инвестиционните намерения на лечебните заведения с цел – създаване на възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение. Заедно с това ще се подобрят условията за посрещане на нарастващите потребности на населението от своевременна и качествена здравна помощ.

Правителството одобри също вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. Промените се отнасят до осигуряването дейността и организацията на работата на МС, както и до осъществяването на държавната политика на областно ниво. Увеличават се и утвърдените разходи по бюджетна програма „Вероизповедания“. Изменя се също така правителственото Постановление № 291 от 12 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.

Чрез промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. се увеличава капиталът на „Национална спортна база“ ЕАД. С предоставените средства в размер на 20 000 000 лв. ще бъде придобит мажоритарен брой акции от капитала на „Арена Русе“ АД, собственик Булстрад Арена – универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс към нея. Управлението на многофункционалното спортно съоръжение от „Национална спортна база“ ЕАД ще гарантира висока степен на експлоатационна ефективност на обекта, съобразена със съвременните изисквания за подобен тип обекти и ще намали пряката ангажираност на държавата за управлението и поддържането й.

На днешното правителствено заседание бяха одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в размер на 20 000 000 лв., Средствата са за предвидени плащания за персонал по бюджета на ведомството за настоящата година.

 

Допълнително 7 508 лева се отпускат за рехабилитация на военноинвалиди

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 7 508 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

 

Допълнителни разходи в размер на 97 900 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие. Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 01.10.2018 г. до 05.12.2018 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, министърът на правосъдието или посочено от него лице определя размера на обезщетението, съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека и предлага сключване на споразумение със заявителя.

Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.

 

Заради открити археологически обекти срокът за завършване на фаза 1 от обходния път на Габрово се удължава до края на 2019 г.

 

Министерският съвет изменя свое постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на „Обход на гр. Габров“ – фаза I. Постановлението предвижда с размера на неусвоените средства по чл. 1, ал. 1 от Постановление № 197 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. Така ще се открие акредитив за обезпечаване на 100% изпълнението на проекта през 2019 г.

През 2018 г. за изпълнението на обект „Обход на гр. Габрово“ на база фактически извършени разходи са разплатени средства в размер на 9 744 612,48 лв.

Обектът се очаква да завърши през 2019 г. поради закъснение в изпълнението на строително-монтажните работи и поради възникването на непредвидени обстоятелства. При изпълнение на изкопни работи на обекта е регистриран неизвестен археологически обект – част от късно антична църква и съгласно Закона за културното наследство и Протокола на експертната комисия, назначена от министъра на културата, е необходимо провеждане на спасително археологическо проучване. Строителните работи по трасето на пътя в рамките на археологическия обект са преустановени до извършване на пълно спасително проучване на новооткритата недвижима културна ценност.

Изграждането на „Обход на гр. Габрово“ – фаза I ще доведе до намаляване условията за възникване на ПТП, газовото и шумово замърсяване на урбанизирана територия и ще намали времето на пътуване на транзитните потоци. Разглеждан в съвкупност с Тунел под връх Шипка, проектът след неговата цялостна реализация ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общо европейски коридор № IX.

 

Увеличава се размерът на ангажиментите и задълженията за разходи за пътни проекти на МРРБ до края на годината

 

Правителството одобри увеличаване на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2018 г., със 134 867 628 лв. С приетото от Министерския съвет постановление се увеличава и максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани от министерството през същата година, със сумата от 139 721 992 лв.

Промяната е свързана с необходимостта от поемането на ангажименти за изграждане на приоритетни пътни проекти, чието изпълнение стартира през 2018 г., и разплащане на действително извършени дейности през същата година за неотложни аварийно – възстановителни работи.

Изменя се също така постановлението за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската пътна мрежа. С промяната се дава възможност за включване на нови отсечки, което ще позволи ефективното използване на вече предоставения ресурс в размер на общо 150 млн. лв. за ремонт на пътни отсечки. Така ще се осигури инвестиция за подобряване на състоянието на нови участъци от републиканската пътна мрежа и ще се повиши безопасността на движение.

 

Увеличава се капиталът на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД

 

Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД, гр. София с 200 000 лв.

Средствата ще се осигурят за сметка на намаление на разходите по бюджета на министерството за 2018 г. от програма „Ефективна администрация и координация“. Те ще се използват за финансово осигуряване на търговското дружество от системата на МРРБ, за обновяване и модернизация на материалната база с цел продължаване на пазарната му дейност, подобряване качеството на предлаганите услуги и повишаване на конкурентоспособността.

Промяната е в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

По решение на Министерския съвет се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост в землищата на гр. Ихтиман, с. Стамболово и с. Мирово. Те са необходими за изграждане на ж. п. линия в участъка Ихтиман – Септември по проекта за модернизация на железопътната линия София – Пловдив. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

От публична в частна държавна собственост се променя статутът на имот, управляван от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен. Поземленият имот е с площ 11 960 кв. м и построени в него двуетажна административна сграда със застроена площ 182 кв. м, гаражи със застроена площ 129 кв. м. и работилница и навес със застроена площ 540 кв. м. Промяната на неговия статут ще създаде възможност за по-ефективното му използване в бъдеще и за извършване на разпоредителни действия, чрез които да се реализират допълнителни приходи.

„Български пощи“ ЕАД ще извърши замяна на недвижими имоти със съсобственика „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с цел дългосрочно спестяване на разходи. Дружеството ще придобие чрез замяна правото на собственост върху сграда в София с обща площ 1000 кв. м. В замяна, „Български пощи“ ЕАД ще предостави помещения с обща площ 180 кв. м. Целта на замяната е дружеството да премести административните служби на Регионално управление „Западен регион“. Към момента те се помещават в сграда, за което плащат годишен наем.

Одобрена е продажбата на 19,5709 % идеални части от недвижим имот на летище София. Имотът е изграден със средства на „България Ер Меинтенанс“ ЕАД по инвестиционен проект „Разширяване на база за ремонт и поддръжка на самолети „Луфханза Техник София“ ООД и изграждане на логистична база с административна част и подземен паркинг на „ДиЕйчЕл Експрес България“ ЕООД“. Той включва – административна сграда 5, логистична база с административна част и подземен паркинг с 2 бр. КПП, енергиен блок, разширение склад, КПП, коридор за достъп, паркинг и площадкова инфраструктура. „Летище София“ ЕАД продава притежаваните идеални части, които не могат да бъдат използвани от дружеството съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, чрез пряко договаряне със съсобственика „България Ер Меинтенанс“ ЕАД, при начална цена не по-ниска от определената от лицензиран оценител.

Правителството одобри също така внасянето на два имота – частна държавна собственост, като непарична вноска в капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София. Имотите се намират в землището на Община Елин Пелин и представляват терени с площ от 80.854 дка и 57.623 дка. Те са с подходяща локация за изграждане на зона по подобие на Икономическа зона София-Божурище, където да бъдат привличани инвеститори. На министъра на икономиката е възложено да осъществи дейностите по увеличаването на капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

Министерският съвет допълни и решението си, с което стопанство „Кричим“ се предоставя за безвъзмездно управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград. На държавното предприятие ще бъдат предоставени още две сгради – трафопостове с площ 8,12 кв. м и с 19,87 кв. м, които не са били включени във вече приетото решение.

 

Одобрен е отчетът на 18-месечната програма на Съвета на ЕС

 

Правителството прие отчета на 18-месечната програма на Съвета на ЕС (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.).

В отчета е предоставена информация относно изпълнението на заложените приоритетни теми и досиета и степента на реализиране на целите, които трите председателства на Съвета на ЕС (Естония, България и Австрия), си поставиха по тях в приетата на 20 юни 2017 г. от Съвет „Общи въпроси“ Програма на Съвета на Европейския съюз за периода 1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г. В нея бяха очертани ориентирани към бъдещето приоритети, съсредоточени върху очакванията на гражданите, върху съвместното преодоляване на общите предизвикателства и върху достигането до реални резултати.

Трите председателства работиха по различни инициативи и действия в областта на цифровия единен пазар, за преодоляване на предизвикателствата в областта на уменията и недостига на умения, за устойчивост на околната среда и инвестиране в бъдещето, така че Европа да може да посрещне предизвикателствата на утрешния ден. Интелигентните инвестиции в човешки капитал и трансгранична инфраструктура, в т.ч. цифрова, транспортна и енергийна, в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, бяха приоритет и за трите председателства. Продължиха обсъжданията по задълбочаването на Икономическия и паричен съюз.

В областта на социалната политика основно значение бе отдадено на постигане на напредък на равнище ЕС по инициативи в областта на равното третиране и недискриминация. насърчаването на социалната справедливост, борба срещу бедността и социалното изключване, включително съсредоточаване върху намаляването на детската бедност, насърчаване на равенството между половете, съвместяване на професионалния и семейния живот.

Трите председателства работиха за Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата.

Те поставиха основен акцент върху подобряването на сигурността на гражданите на Европейския съюз и по-ефективното управление на миграционните процеси, като укрепването на граничния контрол беше изведено като хоризонтален приоритет, отнасящ се до двата горепосочени приоритета и постигнаха редица успехи в областта на правосъдието.

Председателствата работиха за утвърждаването на ЕС като мощен фактор на световната сцена с фокус върху прилагането на Глобалната стратегия на ЕС; миграцията: разширяването и Западните Балкани; стабилизиране на съседните на ЕС региони; засилване на сътрудничеството отвъд съседните на ЕС региони; политиката за сътрудничество и развитие и търговия.

 

Одобрен е анализ за българския опит в подготовката и провеждането на Ротационното председателство на Съвета на ЕС

 

Министерският съвет одобри анализ „Опитът на България в подготовката и провеждането на Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (как „Съединението прави силата“)“.

Първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе в периода 1 януари – 30 юни 2018 г. Това бе период на вземане на стратегически решения, с оглед ключовия етап, в който се намира развитието на европейския проект, когато се провежда дебатът за бъдещето на Европа и когато ЕС трансформира много от своите политики, за да бъдат те адекватни на новите реалности. Това бе изключително динамичен период, предвид факта, че 2018 г. бе последната пълна година от текущия мандат на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК), което създаваше очаквания за напредък по множеството ключови законодателни предложения и инициативи, обект на преговори.

Анализът е структуриран тематично и в последователни раздели представя подготовката на Председателството с фокус върху институционалната организация, нормативната уредба, отделните направления от координационен и организационен характер, финансовото обезпечение на всяка от дейностите, обученията на екипа; политическите въпроси с фокус върху разработването на Програмата на Председателското трио (Естония-България-Австрия) и програмата на Българското председателство, националния координационен механизъм, взаимодействието с Европейския парламент и дейността на Постоянното представителство на Република България към ЕС; организирането и провеждането на събитията от Календара на Българското председателство в България и свързаните с тях организационно-логистични въпроси; комуникационната стратегия с фокус върху избора на лого и визуална идентичност, публичната комуникация в нейното национално и регионално измерение, работата с медиите, организирането на международен пресцентър.

Приемането на анализа с направените изводи и препоръки от опита на България в подготовката и провеждането па първото Българско председателство на Съвета на ЕС могат да бъдат полезни на институциите в тяхната работа по европейските въпроси и на екипите на бъдещи Ротационни председателства на страните-членки, както и да послужат на изследователите от гражданското общество и академичната общност.

 

България ще има почетно консулство във Фукуока

 

Министерският съвет прие решение, с което открива почетно консулство в Япония със седалище в град Фукуока с консулски окръг Кюшу-Окинава и Шикоку. За почетен консул е назначен японският гражданин Хироши Мунемаса.

Хироши Мунемаса е уважаван бизнесмен, ползващ се с авторитет и влияние сред японските делови среди. От 2017 г. насам Хироши Мунемаса има ръководни функции в рамките на Асоциацията за приятелство Фукуока-България и работи активно за насърчаване на двустранния диалог в областта на културата, спорта и обмена между местните власти на двете държави.

Консулският окръг включва 12 префектури с население от близо 17 млн. души. На територията на консулския окръг има над 40 университета, като в редица от тях се обучават и български студенти.

В Япония функционират още две български почетни консулства – в Йокохама и в Идзумиоцу.

 

Със 76,2 млн. лева ще бъде финансирано изграждането на газопровод между

Гърция и България

 

Правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 да подпише договор с „Ай Си Джи Би“ АД за изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – България.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата му стойност е 469 832 604 лв. (240,2 млн. евро), а отпуснатите безвъзмездни средства са 76,2 милиона лева.

Целта на проекта е да осигури изграждането на инфраструктура за пренос на природен газ от Южния газов коридор и да обезпечи сигурността на доставките на газ за България чрез повишаване на транзитния капацитет към страните от Югоизточна Европа, като осигури диверсификация на внасяния газ чрез допълнителни източници за доставка от Каспийския регион, Близкия изток и Източното Средиземноморие.

Реализацията на газовата инфраструктура ще повиши енергийната сигурност на страната и ще оптимизира енергийния микс при прехода на България към нисковъглеродна икономика.

 

Удължава се срокът на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки и МБВР

 

Министерският съвет одобри проект на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 2 ноември 2017 г.

С промяната се предвижда удължаване на срока на действие на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги до 28.02.2019 г. Целта е да се осигури ефективно оценяване на актуалната система на обществените поръчки в България, да се установи реалното въздействие на предприетите мерки в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки за периода 2014-2020 г., както и да се идентифицират потенциални области за подобрение.

Финансирането на дейностите е осигурено в рамките на проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Одобрена е българската позиция за две предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позицията на страната за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 20 декември в Брюксел. Ще бъдат обсъдени Програма LIFE, установяването на стандарти за емисиите СО2 от нови тежкотоварни автомобили и дългосрочната визия за неутрална по отношение на климата икономика. Европейската комисия ще представи Стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика. Министрите ще обменят мнения по документа, чиято цел е да бъде потвърдена водещата глобална роля на ЕС в действията срещу измененията на климата чрез постигане на нетни нулеви емисии за парникови газове по социално справедлив и разходо-ефективен начин.

Съветът на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ ще заседава във формат „Енергетика“ на 19 декември. Очаква се на енергийните министри да бъде представена информация, свързана с актуалното състояние на преговорния процес по законодателните предложения, включени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Австрийското председателство ще запознае участниците в съвета с предложението за регламент за създаване на Механизъм за свързване на Европа. Очаква се също така Европейската комисия да информира за външните отношения на ЕС в областта на енергетиката. В дневния ред за заседанието се предвижда министрите да дискутират Стратегията на ЕК за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение.

Одобрени са също резултатите от няколко заседания на Съвета на ЕС, проведени също в Брюксел.

В рамките на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, на 19 ноември, министрите обсъдиха предложението за регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика, както и регламентът за общата организация на пазара на селскостопански продукти. Комисията представи данни за актуалното състояние на пазарите на мляко, млечни продукти, захар и свинско месо. По време на заседанието беше постигнато политическо споразумение по Предложението за регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов за 2019 и 2020 г. на някои запаси от дълбоководна риба. На него министрите бяха запознати и с работата на Оперативна група за селските райони на Африка.

Извънредно заседание на Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50 от Договора за ЕС се проведе също на 19 ноември. Съветът подготви заседанието на Европейския съвет (чл. 50) на 25 ноември. Държавите-членки обмениха мнения по проекта на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и на Политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между ЕС и Лондон. Комисията определи етапа на преговорите като решителен, след изразената позиция на британското правителство, че ще подкрепи текста на Споразумението за оттегляне.

В периода 26-27 ноември заседава Съветът по образование, младеж, култура и спорт на ЕС. Във формат министри, отговорни за образованието, беше постигнат частичен общ подход по предложението за регламент за създаването на новата програма „Еразъм“. Приета беше Препоръка относно насърчаване автоматичното признаване на дипломите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование. Във формат „Младеж“ беше постигнат частичен общ подход по предложението за регламент за Европейския корпус за солидарност (2021-2027). В допълнение Съветът прие резолюция за стратегията на ЕС за младежта (2019-2027) и заключения за работата с младежта по въпросите на миграцията и бежанците. По точката за дебат беше обсъдена темата за стратегията на ЕС за младежта (2019-2027): от визия към изпълнение. Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, прие доклад за напредъка по предложението за регламент по програмата „Творческа Европа“ (2021-2027), както и заключения за работния план за култура за 2019-2021 г. и за засилването на европейското съдържание в цифровата икономика. Във формат „Спорт“ Съветът прие заключения за икономическото измерение на спорта и социално-икономическите ползи от него.

Заседанието на Съвета на ЕС по Общи въпроси във формат „Кохезионна политика“ се проведе на 30 ноември. Министрите се обединиха около виждането, че политиката за сближаване е призвана да продължи своята роля за справяне с предизвикателствата пред ЕС и да подпомага всички региони по пътя към тяхното развитие.

 

Увеличава се разходният таван по бюджета на МЗХГ за 2018 г.

 

Правителството прие увеличение на утвърдените със Закона за държавния бюджет на България за 2018 г. показатели на максималния размер на ангажиментите за разходи на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), които могат да бъдат поети през 2018 г.

Проектът предвижда увеличение на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., във връзка с със сключени през месец ноември многогодишни договори и начисляване на коректив за задължения.

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., е с 11 138 000 лв. повече от утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. по бюджета на МЗХГ. Максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., е увеличен със сумата от 4 000 000 лв.

 

Отпускат се допълнителни 5 млн. лв. за аварийно-възстановителни дейности за предпазване от вредното въздействие на водите

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2018 година за извършване от „Напоителни системи“ – ЕАД на аварийно-възстановителни дейности за предпазване от вредното въздействие на водите.

Заради създалата се през 2018 г. тежка обстановка по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) се наложи спешно предприемане на аварийно-възстановителни дейности.

В резултат на усложнените климатични процеси беше засегната техническата инфраструктура от национално и местно значение, както и пътища, поземлени имоти и земеделска продукция.

С приемането на постановлението се цели възстановяване на разрушените 74 обекта – участъци от корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи и други съоръжения по ОПВВВ.

С промените ще се осигурят допълнителни средства в размер на 5 000 000 лв. по бюджета на МЗХГ за 2018 г. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

 

Регламентират се допълнителни правила при прилагането на ИСУН

 

Правителството прие промени в свое Постановление № 118/2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Измененията в документа са продиктувани от констатираната непълнота по отношение на задължението на бенефициентите за безвъзмездна помощ по фондове „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“ да използват ИСУН. С приемането на постановлението се преодолява именно това несъответствие и се осигурява значителна оптимизация в процеса на провеждането на процедурите по избор на изпълнител.

Очакваните резултати са намаляване на административната тежест по отношение на бенефициентите и кандидатите за изпълнители и създаване на условия за намаляване на нивото на допусканите до момента грешки при провеждането им. Паралелно с това се постига и по-голяма прозрачност, което ще разшири кръга на потенциалните участници в процеса и ще повиши доверието в институциите при разходването на публичния финансов ресурс.

 

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46/2010 г.

Изменя се чл. 71з, ал. 3 от Правилника. За подобряване на процесите по попълване на международните длъжности извън територията на страната се променя периодът, в който служителите не могат да кандидатстват за длъжности в задграничните представителства на Република България, в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, като се удължава от 2 на 3 години и се уеднаквява с този на служителите, които заемат длъжности в международни организации или в Други международни инициативи на територията на страната.

Изменения се правят и в разпоредбата на § 43, ал. 1, 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 188 на Министерския съвет от 4 юли 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 53 от 2011 г.), чрез удължаване срока на нейното действие. Посочената разпоредба осигурява окомплектоването на ключови длъжности, без които се затруднява максимално дейността на военните формирования и съответните структури.

Допълва се разпоредбата на § 99, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 191 на МС от 4 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 74 от 2017 г)., чрез което се дава възможност и на офицерите, приети за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2010/2011 г. при условията и по реда на наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност“, да се обучават по индивидуален план по реда, предвиден в разпоредбата. Тези военнослужещи са се обучавали по учебна документация, в.ч. учебни планове, учебни програми, положени изпити, получени кредити и издадени дипломи идентични с тези, по които са се обучавали студентите по специалности от професионално направление „Национална сигурност“, приети за учебните 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 г., поради което се включват като правоимащи лица по § 99, ал. 1.

В преходните и заключителни разпоредби на проекта на постановление се създава нарочна разпоредба, с която се дава възможност офицерите, заемащи длъжности от кариерно поле „професионално“, за които се изисква образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от висши граждански училища и не са я придобили, да заемат съответните длъжности и да се преназначават на длъжности от същото кариерно поле в обхвата на притежаваното военно звание до изтичане на срока на договора им за военна служба. По този начин ще се създаде възможност и на офицерите, завършили гражданска специалност във висши военни училища да заемат длъжности от кариерно поле „професионално“ в обхвата на притежаваното военно звание, без това да бъде в противоречие с разпоредбите на ППЗОВСРБ.

 

Нова помощ заменя персоналната пенсия за дете

 

От 1 януари 2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на  наследствена пенсия, която ще се отпуска без доходен критерий. Тя ще може да се получава с останалите видове помощи, предвидени в Закона за семейни помощи за деца, но няма да може да се получава с персонална пенсия, отпусната за дете.

Поради това от 1 януари 2019 г. отпускането на персонални пенсии на деца се прекратява. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

Отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца ще продължат да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Персоналната пенсия на дете, за което е отпусната новата месечна помощ, ще се прекратява поради отпаднало основание за получаването й.

Чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца правителството уреди и редът за предоставяне на новата месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Регламентира се служебен обмен на информация между ангажираните институции – Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт. Новата помощ ще се предоставя от 2019 г., като ще се отпуска без доходен тест. Очаква се около 8 000 деца да бъдат подкрепени.

С промените се улесняват семействата и при отпускането на семейните помощи, като се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Дирекции „Социално подпомагане“ ще извършват проверка на декларираните данни по служебен път.

 

Отменят се разпоредбите за издаване на

хартиени винетки

 

От 1 януари 2019 г. започва да функционира смесената електронна система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. От тогава влизат в сила електронните винетки. Затова с промени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата се отменят разпоредбите за издаване на хартиени стикери.

Винетна такса за ползване на платената републиканска пътна мрежа ще заплащат собствениците или ползвателите на автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 тона, включително, а на такива над 3,5 тона – такса за изминато разстояние. Тол системата за тежкотоварни автомобили ще функционира от 16 август 2019 г. Дотогава водачите им ще заплащат винетна такса.

Администрирането на приходите от постъпили пътни такси, изготвянето на отчети и прогнози ще се извършва от Агенция „Пътна инфраструктура“. Тя ще поддържа системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти и ще организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства за целите на тол таксуването. Агенцията ще оперира и поддържа Електронна система за събиране на пътни такси, в т.ч. техническата и софтуерната поддръжка на компонентите на системата.

С приетите промени подзаконовият нормативен акт се привежда в съответствие с измененията в Закона за пътищата предвид въвеждането на смесената система за заплащане за преминаване по републиканската пътна мрежа.

 

Приета е Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

 

Правителството прие Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища.

Както досега, такси ще могат да се въвеждат за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“, както в момента се плаща за преминаване по двата моста над река Дунав.

Такси в лева ще плащат както водачи на регистрирани в България превозни средства, така и на регистрираните в чужбина. Последните ще могат да плащат и в евро. От обхвата на таксуването се изключват пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили.

С правителственото Постановление, с което се приема наредбата, подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с последните промени в Закона за пътищата. С него се отменя действащата досега Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.

 

Служителите в дипломатическите представителства и през следващата година няма да получават командировъчни средства за празничните и почивни дни по време на отпуск

 

С приетите днес от правителството промени в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат се предоставя правото на дългосрочно командирования служител и членовете на семейството му да изберат дали да сключат договор за медицинска осигуровка за срока на задграничния мандат в Република България или в приемащата държава, при условие покритието да бъде в приемащата държава. Разходите за неотложна животоспасяваща медицинска намеса ще се поемат от изпращащата администрация по отношение на всички дългосрочно командировани служители, в случай че лимитът по наредбата е недостатъчен или е надхвърлен лимитът по сключения договор за медицинска осигуровка.

С промените в наредбата, приети днес, се увеличава базисният размер на командировъчните средства за Аржентина, предвид влиянието на сериозните инфлационни процеси, настъпили в страната.

Съгласно решението на правителството в сила остава действащото и досега ограничение в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат на служителите в българските дипломатически мисии да не се изплащат командировъчни средства по време на отпуск, включително за празничните и почивни дни. Това ограничение е в сила от 2011 г., като всяка следваща година неговото действие се продължава заради ограниченията в бюджета на МВнР.

 

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на туризма

 

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на туризма, като целта е той да се приведе в съответствие с последните изменения в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, с Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи и с други нормативни документи.

Прецизират се функциите и се извършват промени в числеността на административните звена в Министерство на туризма, но в рамките на общата численост. Предвижда се част от функциите на дирекция „Административно правно обслужване и човешки ресурси“, свързани с информационното обслужване, да бъдат отделени и да се изпълняват от звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“, пряко подчинено на министъра на туризма, на което ще бъдат възложени и функциите по сигурност на информацията и по защита на личните данни. Звеното ще отговаря за оптимизиране на процесите но предоставяне на електронни административни услуги с оглед намаляване на административната тежест за граждани те и бизнеса и развитие на електронното управление в администрацията.

Необходимите щатни бройки за обезпечаване на посочените дейности ще бъдат осигурени чрез вътрешноведомствено компенсиране в рамките на утвърдената численост и средства за Персонал, в т.ч. работна заплата и осигурителни плащания.

 

Министерският съвет прие постановлението за изпълнението на Бюджет 2019

 

Министерският съвет прие Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в срока, определен в Закона за публичните финанси – до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет.

С него се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики и бюджетни програми.

Процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., които се регламентират в постановлението, подпомагат създаването на добра организация и осигуряването на условия за прозрачност на изпълнението на държавния бюджет. Постановлението за изпълнението на държавния бюджет съдейства за ефективно и ефикасно разпределение и управление на държавните финансови ресурси, както и за запазване на устойчивостта при изпълнението на държавните функции и осъществяване на основните дейности, финансирани от държавния бюджет.

 

Одобрени са промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза

за периода 2019-2021 г.

 

Правителството одобри промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., която беше одобрена с РМС № 768 от 2018 година.

С промените се осигурява съгласуваност на параметрите в актуализираната средносрочна прогноза за периода 2019-2021 г. с приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2019 г., както и с данъчните закони и произтичащите от това промени в средносрочен план. Изпълнено е и изискването това да стане в едномесечен срок от обнародването на тези закони, така както е заложено в Закона за публичните финанси, което е важен елемент за доброто управление на финансовите средства на държавата.

Одобрените промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. са свързани с приетия от Народното събрание със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. нов размер на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. от началото на 2019 г., вместо предложения от правителството размер от 560 лв. Отразено е и увеличаването на разходните тавани на Министерството на труда и социалната политика за периода 2019-2021 г. – съответно със 71,5 млн. лв. за 2019 г., 77,2 млн. лв. за 2020 г. и с 82,6 млн. лв. за 2021 г., с предвидените по централния бюджет средства за асистентска подкрепа на хората с увреждания.

Привеждането на бюджетните показатели на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 г. в съответствие с настъпилите промени в приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2019 г. ще осигури актуализирана база, която е необходима на първостепенните разпоредители с бюджет за реалистично планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период 2020-2022 година.

 

Подборът на кандидатите за европейски прокурор от България ще се проведе след публично изслушване

 

На 9 ноември 2018 г. Министерският съвет със свое решение възложи на министъра на правосъдието да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, която да предложи три кандидатури за европейски прокурор от България в съответствие с изискванията на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (ЕРРО). Създадената със заповед на министъра на правосъдието Комисия реши подборът на кандидатите за европейски прокурор да премине през два етапа – проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените документи и събеседване.

След началото на работа на Комисията и проведеното събеседване беше получено писмо от комисаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова и комисаря за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер с покана за предприемане на необходимите действия от страна на българското правителство с оглед представяне на трите кандидатури от България за позицията на европейски прокурор до края на м. март 2019 г. В писмото е посочено, че Комитетът по подбора съгласно Регламента за Европейската прокуратура, ще извърши преценка на кандидатите, като един от тях впоследствие ще бъде назначен от Съвета. Следва да се има предвид, че трите кандидатури, излъчени от българската страна, ще бъдат внимателно разгледани от посочения Комитет по подбора, като и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване пред този Комитет.

На 18 декември 2018 г. писмото на комисарите беше обсъдено от членовете на Комисията по подбора. Като взе предвид необходимостта процедурата по подбора да се проведе при повишена прозрачност и публичност, както и посоченият в писмото на комисарите срок за представяне на кандидатурите, Комисията предложи да се стартира нова процедура за подаване на документи от кандидатите в срок до 25 януари 2019 г. Подалите до този момент документи кандидати не е необходимо да ги подават отново. Освен това, с цел да бъде осигурена прозрачност на процедурата по подбора, следва да бъде проведено публично изслушване на кандидатите.

Като съобрази предложението на Комисията по подбора, министърът на правосъдието внесе проект на решение за изменение на приетия на 9 ноември акт на Министерския съвет в горния смисъл.

 

Одобрени са 151,7 млн. лв. допълнителни разходи/трансфери за реализиране на значими общински проекти, ремонт на храмове и за реализиране на обекти от социалната сфера

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджетите на редица общини и по бюджетите на Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и на Министерството на младежта и спорта в общ размер на 151,7 млн. лв.

Одобрените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. са в размер на 2,1 млн. лева. Те са за основен ремонт на Епархийската библиотека на Великотърновската света митрополия и на храм „Св. Петка“ в гр. Русе. Осигуряват се допълнителни средства в общ размер от 3,8 млн. лв. по бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и на Министерството на младежта и спорта за реализирането на значими за тяхната дейност обекти.

Предоставят се допълнителни трансфери по бюджетите на общини в общ размер 145,7 млн. лева. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общински пътища и на улична мрежа на територията на редица населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти – доизграждане на водопроводни мрежи, изграждане на комплекс за лица с увреждания и на дом за възрастни хора, изграждане на спортна зала и спортни площадки, ремонт и възстановяване на централната градска част на някои населени места.

Одобрени са и 2,1 млн. лв. за основен ремонт на Епархийската библиотека на Великотърновската света митрополия и за ремонтно възстановителни дейност в храм „Св. Петка“, гр. Русе.

Допълнителните разход и трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 година.

 

„Уудсайд Енерджи (България) Лимитид“ поема 30% от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Хан Кубрат“

 

Тридесет на сто от правата за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Кубрат“ ще бъдат прехвърлени от „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“ на „Уудсайд Енерджи (България) Лимитид“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

През м. октомври 2015 г. Министерският съвет даде разрешение на „Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.“, да извърши търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване е подписан на 23.02.2016 г.

През м. април 2017 г. Министерският съвет даде разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставеното разрешение от „Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.“ на „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“ Със същото решение наименованието на проучвателната площ е променено на „Блок 1-14 Хан Кубрат“.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване, е регламентирана в Закона за подземните богатства.

С днешното си решение Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката да сключи допълнително споразумение по договора за търсене и проучване на нефт и природен газ, между „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.“, „Уудсайд Енерджи (България) Лимитид“ и министъра на енергетиката.

Разходите по прехвърлянето на правата и задълженията са за сметка на „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А.

 

България ще участва в Световното изложение ЕКСПО 2020 в Дубай

 

Правителството одобри участието на България в Световното изложение ЕКСПО 2020 в Дубай, ОАЕ. То ще се проведе  от 20 октомври 2020 г.  до 10 април 2021 г.

Участието на България в Световно изложение ЕКСПО 2020 Дубай ще даде благоприятна възможност за реклама на България, българските производители и износители, както и българските научни постижения и продукти с цел реализирането им на международните пазари.

Страната ни ще може да представи своите уникалните природни и културни дадености, с цел популяризиране имиджа ни на туристическа дестинация. България и българските фирми ще получат възможността да установят бизнес контакти и да обменят опит.