РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 5.06.2019

0
672

Над 2 млрд. лв. са изплатени по Програмата за развитие на селските райони и директни плащания през 2018 г.

Над 2 млрд. лв. са средствата изплатени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 и директни плащания през 2018 г. Това са данни от годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2018 г., одобрен от правителството.

През миналата година са подписани 789 договора по ПРСР 2014-2020, като изплатените средства са на стойност 582 882 036 лв.

В Кампания 2018 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 110 944 заявления. През 2018 г. преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието възлизат на 1 542 050 690 лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2018 г. възлизат на 78 855 781 лв., от които 51 932 666 лв. са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 26 923 115 лв. – национални средства.

За същия период по Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020 г.) са преведени общо 13 998 134 лв.

През миналата година са изплатени 146 984 266 лв. по 20 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 20 500 земеделски стопани.

Правителството одобри Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2018 г.

Министерският съвет одобри Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2018 година. Документът включва анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор, както и информация за дейността, свързана с координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализирано звено в Министерството на финансите през изминалата година. Отчетен е и постигнатият напредък, основните проблеми и тенденциите за развитие в областта на вътрешните контрол и одит.

Въз основа на отчетените напредък и тенденции за развитие, консолидираната оценка за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за 2018 г. е „добра“.

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор предвижда ръководителите на организации от публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, всяка година да представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

В доклада за 2018 г. са анализирани постъпилите данни от 313 организации от публичния сектор, 137 годишни доклади за дейността по вътрешен одит в публичния сектор и резултатите от извършените от служители на Министерството на финансите системни наблюдения в 3 организации от публичния сектор.

Консолидираният годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2018 г. е изготвен на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. След приемането му ще бъде представен на Народното събрание и на Сметната палата.

Приет е годишният отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция 

Министерският съвет прие Отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2018 г. През изминалата година органите на АДФИ са приключили 513 финансови инспекции по реда на чл. 238, ал. 4 от ЗОП и проверки по чл.80а, ал.5 от Закона за енергетиката. В сравнение с 2017 г. се наблюдава увеличение с 20 % на направените проверки.

С най-голям дял, както и през 2017 г, са проверките, извършени в общини – 68 %. Направените инспекции допринасят за повишаване на ефективността при разходване на публични средства от органите на местното самоуправление.

Приоритет на АДФИ е осъществяването на последващ контрол по спазването на законодателството в областта на обществените поръчки. През 2018 г. финансовите инспектори са проверили 1 204 обществени поръчки на стойност близо 1,4 млн. лева. Проверени са 2 337 договора за възлагане на обществени поръчки, което е с 45 % повече спрямо предходната година. При 23 % от случаите са констатирани нарушения, свързани с неспазване на принципите на ЗОП.

В резултат на реализираната инспекционна дейност за отчетния период са съставени 981 акта за установяване на административни нарушения, от които 959 акта на физически лица и 22 – на юридически лица.

АДФИ е дала 68 писмени указания на ръководителите на проверяваните организации за преустановяване на извършване на нарушения и/или отстраняване на вредните последици от тях в съответствие с разпоредбите на чл.18, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

135 доклада от финансови инспекции, при които е установено наличие на данни за извършено престъпление, и от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, са изпратени на органите на прокуратурата.

През 2018 г. са подадени 549 сигнала от държавни органи, физически и юридически лица. Това е показател, че АДФИ се ползва с доверие и изпълнява основната си функция – защита на публичния финансов интерес.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2019 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2019 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 6 222,75 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 321 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 230 лв. и за командировки на областни управители – 5 326,20 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

Отпускат се 315 360 лева за стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в размер на 315 360 лева за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Средствата са предназначени за стипендии на ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата и от общинските училища, които са придобили право на стипендия през 2018 година.

От общата сума,  304 425 лева са предназначени за изплащане на продължаващи от изминалата година стипендии на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата. С останалите 10 935 лева ще бъдат изплатени продължаващи стипендии на учениците от общинските училища от 2018 година.

Одобрените разходи/трансфери са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 г.

Социалната пенсия за старост става 132,74 лв. от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 лв. на 132,74 лв. от 1 юли. Това предвижда приетото от правителството Постановление за определяне на размера на този вид пенсия. Увеличението ще повиши пенсиите на 136 500 души.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

Правителството одобри проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството одобри проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигуровки. Направените осигуровки са за работници и служители, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите.

Безвъзмездната финансова помощ в размер до 6,1 млн. лв. за периода 2019- 2021 г. и се отпуска за няколко проекта. Финансовите средства са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия основно в района на столицата, както и в градовете Пловдив, Костинброд и Индустриална зона Божурище, като се планира разкриването на 1 791 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 93,33 млн. лв. Проектите се осъществяват основно във високотехнологични дейности от сектора на услугите и от производствения сектор. С договора, инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието.

Проектите са на дружествата „Мултивак България Продакшън“ ЕООД, „Булпрос Консултинг“ АД, „Ролпласт Груп” АД, „Интрама Протек“ ЕООД, „Кока Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България“ ЕООД, „Каргил България“ ЕАД, „Ъпнетикс“ ЕАД, „Експириън България“ ЕАД, „Кока Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД и „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД.

Кабинетът одобри индикативно разпределение на средствата от ЕС по програми

Правителството одобри индикативно разпределение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд като основа за изготвяне на програмите и провеждане на преговори с Европейската комисия.

Най-сериозно е увеличението в програмите, насочени към развитие на човешкия ресурс, образование, иновации и наука.

Приетото решение е основна стъпка в процеса на подготовката за следващия програмен период и предпоставка за стартиране на разработването на оперативните програми и Споразумението за партньорство.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет учреди безсрочно ограничено вещно право върху 35,22 линейни метри поземлени имоти, публична държавна собственост, в село Дамяница, община Сандански. Терените се намират в землището на селото. Сервитутът се учредява за изграждане на проектно трасе на водопровод, канал за отпадни води и кабел 20 KV. Съгласно Закона за държавната собственост, ограничени вещни права могат да се учредяват, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

Съгласно друго правителствено решение, ще бъде продадена обособена част от лечебно заведение – недвижим имот, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД. Болницата търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява поземлен имот, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. „Лунна папрат“ № 22 с площ 2010 кв. м., ведно с построената в имота двуетажна сграда със застроена площ от 214 кв. м. Имотът е с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерира само разходи. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Министерският съвет одобри също продажбата на търг на имоти, собственост на „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД в градовете София, Варна и Бургас. В София ще бъдат продадени шест апартамента в ж.к. „Лагера“, един апартамент в ж.к. „Лозенец“ и две двуетажни сгради на улиците „Саша Попов“ и „Панорамен път“, два апартамента в Бургас в ж.к. „Лазур“ и на ул. „Цар Симеон I“, както и един апартамент във Варна на ул. „Хан Крум“. Предложените за продажба имоти са с отпаднала необходимост за дружеството и инвестициите в тях са икономически неоправдани. В резултат от продажбите на имотите ще се намалят текущите разходи на „АДИС“ ЕООД, а получените средства ще се използват за бъдещи инвестиции в изграждането на нови сгради, отговарящи на съвременните изисквания за офиси и жилища.

За срок от 10 години на община Попово се предоставя безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост. Имотът се намира в местност „Калето“, село Ковачевец, област Търговище и представлява археологическа недвижима културна ценност „Късноантична крепост Ковачевско кале“. С предоставянето на имота на община Попово ще е възможно опазването и развитието на културното наследство и превръщането му в съществен фактор за социално-икономическото развитие на общината, както и съхранението и популяризирането на недвижимата културна ценност. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей – Попово.

На Община Костенец се предоставя безвъзмездно собствеността върху намиращ се в града имот – частна държавна собственост, с площ 405 кв. м, ведно с построената в него сграда с разгъната застроена площ 690 кв. м. Имотът ще бъде използван за изграждане, поддържане и развитие на обекти на техническата инфраструктура, както и за изпълнение на дейности по отбранително- мобилизационна подготовка и защита на населението в общината и съхраняване на необходимото за това имущество и оборудване. В сградата ще се помещава изграденото доброволно формирование на община Костенец за борба с бедствията и авариите.

С друго решение правителството обяви имот – частна държавна собственост, предоставен безвъзмездно в управление на Държавна агенция „Технически операции“, за публична държавна собственост. Имотът се намира в гр. София, кв. „Витоша“, и представлява апартамент със застроена площ от 98.99 кв. м, заедно с 1,885% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Променя се също така статутът на имот, управляван от Центъра за подводна археология в Созопол, като от частна държавна собственост той става публична държавна собственост. В едноетажната сграда със застроена площ 830 кв. м се намират офисите, работилницата, фондохранилището и помещенията за работа на археологическите екипи на ЦПА и се съхранява геофизичното, водолазно и техническо оборудване. Тя се използва единствено в пряка връзка с дейността на Центъра.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри българската позиция за участие в предстоящото заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 6 и 7 юни 2019 г. в Люксембург.

В част „Правосъдие“ министрите ще изразят позиция по темата „Цифровизация на съдебното сътрудничество“ в областта на гражданското право. Ще се дебатира и бъдещето на материалното наказателно право на ЕС, както и взаимното признаване по наказателноправни въпроси. Предвижда се също приемане на заключения относно взаимодействието между Евроюст и мрежите, създадени от Съвета в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и относно запазването на данни за целите на борбата с престъпността. По отношение на електронните доказателства в наказателноправната област ще бъдат приети две решения на Съвета – за започване на преговори за споразумение между ЕС и САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства и за разрешаване на участието в преговорите относно втория допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща.

В част „Вътрешни работи“ ще бъде обсъдено бъдещето на правоприлагането в ЕС. Други теми от дневния ред са: миграция и убежище; регламенти за създаване на финансовите инструменти в област „Вътрешни работи“ за периода 2021-2027 – частичен общ подход; директива за връщането – частичен общ подход.

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика ще заседава във форматите „Транспорт“ и формат „Телекомуникации“ на 6 и 7 юни в Люксембург. Очаква се да бъде взето решение относно приемането на общ подход по предложение за Регламент относно електронните информационни услуги за товарния транспорт, с което ще се постигне по-голяма ефективност на транспортния сектор. Ще бъде приет и доклад за напредъка по предложение за Регламент за мерките за рационализиране на осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа, чрез което ще се улесни завършването й. Доклади ще бъдат приети и по отношение на сухопътния транспорт. В сектор „Телекомуникации“ ще бъдат разгледани въпроси, свързани със заключенията за бъдещето на една високо цифровизирана Европа след 2020 г., на тема „Стимулиране на цифровата и икономическата конкурентоспособност в Съюза и цифровото сближаване“.

Правителството одобри също така позицията на България за предстоящата неформална среща на министрите от ЕС, отговарящи за градската политика. Срещата ще се проведе на 14 юни в гр. Букурещ, като от българска страна ще участва министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице. В рамките на форума е предвидена дискусия относно бъдещото изпълнение на Градския дневен ред на ЕС, като и приемане на политическия документ „Декларацията от Букурещ – за обща рамка за градско развитие в Европейския съюз“. Българската позиция е в подкрепа на документа. Приемането му е израз на партньорство и пряк диалог между градските власти, националните и европейските институции и другите заинтересованите страни и представлява важна стъпка за решаване на предизвикателствата пред европейските градове и устойчивото им развитие.

Удължава се срокът на договорите за концесия на „Пристанищен терминал Бургас Изток-2“ и „Пристанищен терминал Бургас Запад“

Правителството прие решение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Бургас Изток-2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 септември 2011 г.

Изменя се също така Договорът за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 март 2013 г.

С промените се удължава срокът на договорите до законово допустимия, определен в чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите. Също така се възлага на концесионера да извърши допълнително строителство в пристанищната инфраструктура, както и увеличение на размера на инвестициите съответно с 22 522 973 евро за „Пристанищен терминал Бургас Изток-2“ и 26 610 286,77 лева за „Пристанищен терминал Бургас Запад“.

България ще подпише три декларации в сферата на цифровите технологии

Правителството одобри три декларации в сферата на цифровите технологии – за сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наследство; за интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони и за насърчаване по-голямото участие на жените в дигитализацията. Инициативата за подписването на трите документа е на Европейската комисия и на комисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел.

С подписването на Декларацията за сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наследство ще се насърчава европейското сътрудничество за опазване на културното минало с помощта на цифровите технологии.

Декларацията за насърчаване по-голямото участие на жените в дигитализацията си поставя за цел разработване на стратегия за подкрепа на момичетата и жените в дигиталния сектор, за засилване на връзката между образованието по математика, природни и технически науки и реалните възможности за професионална реализация в тази сфера.

Декларацията за интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони подкрепя научните изследвания и иновациите с приложение в земеделието и храните. Документът цели да подпомага фермерите във връзка с използването на интелигентни технологични решения в сектора, разширяване на инициативите в общата селскостопанска политика и модернизацията в аграрната сфера и храните.

Правителството прие Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г.

Правителството прие Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024г., която предлага мерки, насочени към основните сектори, които причиняват замърсяване с фини прахови частици. Програмата е разработена въз основа на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух.

Националната програма ще подпомогне общините в прилагането на мерки за постигане на устойчиво съответствие по показател фини прахови частици. Документът не води до изземване от страна на държавата на компетенции и задължения на местните власти за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, а предлага прилагането на политики и мерки на национално ниво, които общинските власти не са в състояние да приложат самостоятелно.

Анализът в програмата потвърждава идентифицираните в общинските програми основни източници на замърсяване с фини прахови частици – битовото отопление и транспорта (в големите градове).

В тази връзка мерките, които се предлагат, са насочени към двата сектора и най-вече към промяна на начина за битово отопление, чрез: въвеждане на изисквания за качеството на въглищата и брикетите за битово отопление; въвеждане на изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление, в т.ч. организационни мерки по отношение на предлаганата за огрев дървесина; по-ранно въвеждане на изискванията на Регламент 2015/1185 за битовите отоплителни уреди на твърдо гориво (към т.н. Директива за екодизайн); задължително поетапно извеждане от употреба в периода 2020-2024г. в общините с нарушено качество на въздуха на отоплителни уреди, които не отговарят на изискванията на регламентите за екодизайн и замяната им с други средства за отопление; подобряване качеството на периодичните технически прегледи на моторните превозни средства, включително при първоначалната регистрация и подобряване на контрола на моторните превозни средства по пътищата; усъвършенстване на законодателството с оглед осигуряване на възможността за прилагане на „Зони с ниски емисии“ от страна на местните власти по отношение на битово отопление и транспорта.

Министерският съвет прие промени в оценката на замърсяването на въздуха

Правителството прие Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители, с което се транспонира основната част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

В правителственото постановление се залагат основните изисквания за съдържанието на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха, в която ще бъдат заложени мерки за постигане на определените за страната цели за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък (в сравнение с приетата за базова 2005 г.). Намаляването на емисиите на вредни вещества в атмосферата ще допринесе за намаляване на рисковете за здравето на човека и околната среда.

Документът предвижда мониторингът на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите да се осъществява въз основа на мрежа от места за мониторинг, която е представителна за наличните в страната типове сладководни, естествени и полуестествени местообитания и горски екосистеми, като се прилага икономически ефективен и основан на риска подход.

Със Заключителните разпоредби на правителственото постановление се изменя Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, съобразно изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата във връзка с промяна на статута на Националния институт по метрология и хидрология.

Правителството прие нова Наредба за антидопинговата дейност

Министерският съвет прие нова Наредба за антидопинговата дейност. Целта е да се създаде актуална нормативна рамка за ефективното извършване на антидопинговата дейност в България, която ще доведе до подобряване на антидопинговата програма на Антидопинговия център и постигане на повече целесъобразност, ефективност и ефикасност при осъществяването на антидопинговите дейности.

Наредбата е в съответствие с разпоредбите на Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта, Световния антидопингов кодекс и международните стандарти към него, Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа и Допълнителния протокол към нея.

Променя се таксата за аеронавигационно обслужване

Правителството промени таксата за аеронавигационно обслужване. До момента таксата за прелитане през въздушното пространство на България беше 26,72 евро, като за тази година тя се увеличава на 31,42 евро.

Промени има и при лихвения процент за закъснели плащания, който от 9,74 % се намалява на 9.68 %.

За 2019 г. е в сила и нова по-ниска осреднена таксова единица за зоните и районите на летище София, в размер на 264,16 лева, като досегашната беше 324, 36 лева. Няма промяна в осреднената таксова единица за останалите международни летища в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и се определят ежегодно в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията, като се определят в зависимост от прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените полети и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на таксите.

Нормативните актове на Министерския съвет – с антикорупционен анализ

Министерският съвет прие изменения и допълнения в устройствения си правилник, с които се предвижда задължение за вносителите на проекти на нормативни актове да включват в доклада си и мотивите към законопроектите информация за предлагани от тях антикорупционни мерки, тяхната същност и риска, срещу който са насочени. Чрез тези промени ще се повиши публичността и ще съсредоточи фокуса върху предлагани антикорупционни мерки. Мярката бе предложена на Националния съвет по антикорупционни политики, председателстван от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и подкрепена от него на заседание през март.

Изменение в правилника се прави и по отношение на процедурата за съгласуване на законопроектите от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Комисията в 20- дневен срок ще извършва анализ на предлаганите законопроекти за наличието на корупционен риск. Предвижда се и задължение за вносителя, ако не приеме предложенията на Комисията, да изложи аргументи за това в съгласувателната процедура по предложения проект преди приемането му от Министерския съвет. Това не освобождава вносителя от задължението да уведомят в едномесечен срок Комисията по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество за приетите мерки, както и за неприетите и мотивите за това.

Одобрена е номинация на страната ни за позицията заместник-председател на Европейската инвестиционна банка

Със свое решение правителството номинира Лиляна Павлова за позицията на заместник-председател (вицепрезидент) и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Министърът на финансите трябва да уведоми Банката за това решение, след съгласуване със страните от избирателната група на Европейската инвестиционна банка, в която е включена и страната ни. Правителството аргументира избора си с факта, че Лиляна Павлова е финансов експерт с богат управленски опит в страната ни, тя има и опит във финансовото управление, в управлението на проекти и в сътрудничеството с европейските институции.

Съгласно Устава на ЕИБ, представителството на държавите-членки в управителните органи на Банката се осигурява чрез разпределение в избирателни групи. В избирателната група, в която е България, са включени още Хърватия, Кипър, Чешката република, Унгария, Малта, Полша, Словашката република и Словения. Ротацията на съответните постове в Съвета на директорите, Управляващия комитет и Одитния комитет на Банката са уредени с Временно споразумение, подписано от министрите на финансите на страните в групата, в качеството им на членовете на Съвета на гуверньорите на Банката.

Съгласно Временното споразумение, подписано чрез размяна на писма в периода ноември 2016 г. – май 2017 г., ротационната схема за позицията на вицепрезидент предвижда през месец септември 2019 г. представител на България да заеме позицията вицепрезидент на ЕИБ за срок от три години, като мандатът ще изтече през септември 2022 г.

Управителният комитет на Европейската инвестиционна банка е колегиален постоянно действащ изпълнителен орган на банката, състоящ се от председател (президент) и осем заместник-председатели (вицепрезиденти), назначавани от Съвета на гуверньорите по предложение на Съвета на директорите.

Изменя се Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Правителството одобри изменение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. Промените са изготвени във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, те отразяват отпадането на изискването за отпечатване на продажната цена на тютюневите изделия върху бандерола и отпечатването й върху потребителската опаковка, с изключение на пурите и пуретите.

С цел намаляване на административната тежест се прецизира процедурата по регистриране на продажната цена на тютюневите изделия или за промяна на регистрираната цена, както и вписването на информацията в електронния регистър, воден от Агенция „Митници“. Предвижда се цената да става публична от датата на връчване на удостоверението за регистрирана цена.

Влизането в сила на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше юридическо образование се отлага с една година

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ ще влезе в сила от учебната 2020-2021 г., реши правителството.

Изменението на наредбата, което бе прието от МС през април 2017 г., предвиждаше новите текстове да влязат в сила от учебната 2019 – 2020 г., но срещу тях са постъпили две жалби в Комисията за защита от дискриминация (КЗД). По една от жалбите не се очаква окончателно решение на ВАС преди края на 2019 година, което обуславя отлагането на влизането в сила на Наредбата с още една учебна година. След произнасяне на съда с окончателно решение, при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.

Одобрена е позиция на страната ни по дело С-76/19 на Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-76/19 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд, първо отделение, по образувано пред него касационно административно дело № 4516/2018, с касатор – началникът на Митница Аерогара София и ответник – „Къртис-Балкан“ ЕООД. С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производството.

Преюдициално запитване е отправено на основание чл. 267, параграф 1, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз. Предвид обстоятелството, че повдигнатият правен спор касае тълкуване на разпоредби на актове на институциите на Съюза, Върховният административен съд е спрял производството по делото и е оправил единадесет преюдициални въпроса към Съда на Европейския съюз.

Позицията на страната ни е, че член 157, параграф 2, чл. 158, параграф 3 и чл. 160 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността следва да се тълкуват в смисъл, че при внос на компоненти, влагани в крайни продукти, за които крайни продукти се заплащат лицензионни такси, когато доставчиците са различни от лицензодателя, и при отношения, като тези по главното производство – от една страна, между лицензодателя и лицензополучателя и от друга страна, между лицензодателя и доставчиците, в митническата стойност на внасяните стоки трябва да се включат пропорционално разпределени лицензионните такси.

Страните по делото пред Върховния административен съд са частноправен и публичноправен субект, което обосновава пряк публичноправен интерес от изготвянето на позиция. Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Изменя се Наредбата за медицинската експертиза

Правителството одобри изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Промяната е обусловена от резултатите от направения анализ на въздействието на действащата наредба. Резултатите от анализа доказват необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане.

Друг проблем, който се решава с промяната, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания. В момента те се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно Международната класификация на болестите (МКБ) – 10 ревизия.

Целта на промените е постигането на по-пълно съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане и обективното здравословно състояние на лицата, при които са налице две или повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, и най-малко две от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 50% или над 50%.

Вписването на МКБ кода на заболяванията и на съпътстващите увреждания ще гарантира значително по-голяма прецизност в работата на ТЕЛК и НЕЛК.

С цел гарантиране правата на хората с увреждания, попадащи в групата на освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3.08.2018 г. до влизането в сила на това постановление, се регламентира тяхното право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, извън случаите по чл. 56 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, като е определен едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

Отпускат се 437 410 лв. за планов ремонт на моторен кораб „Параход Радецки“

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 437 410 лв. за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб „Параход Радецки“, гр. Козлодуй, филиал на Националния исторически музей. Целта е запазването и развитието на музей-кораб „Параход Радецки“ като част от историческото наследство на България.

Средствата се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.

Правителството отпусна допълнителни 6 млн. лева за разплащане на доставени противоградови ракети

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 6 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за разплащане на доставени противоградови ракети.

Преди откриването на активния сезон по градозащита, Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) разполагаше с 4 870 ракети. Поради необходимост от обезпечаване на ракетните площадки в страната ще бъдат заявени и доставени 8 326 броя ракети, които ще бъдат разплатени с отпуснатите средства.

През месец май тази година бяха открити два нови командни пункта в град Хасково и село Тъжа. Така броят им на територията на страната нарасна от 9 на 11. Те защитават селскостопанската продукция от градушки в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково. Към момента 11-те командни пункта разполагат с 256 ракетни площадки, като предстои пускането на още нови 5 към старите полигони в Плевен и Пловдив и една към този в село Тъжа.

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST

 

·  ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА