РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 30.04.2019

0
767

Стратегията за цифровизация на земеделието ще помогне на българските производители да управляват по-успешно стопанствата си

Правителството прие Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Документът е един от инструментите, който ще повиши производството и качеството на българската продукция. Той е част от пакета важни документи, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Основната цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.

Посредством цифровите технологии и датчици за влага в почвата би могъл да се намали значително разходът на воден ресурс. Датчици биха могли и да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват. Данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си. Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял от недвижим имот чрез пряко договаряне. Съсобственикът на имота, който се намира в село Света Петка, община Велинград, е изразил писмено съгласие да изкупи дела на дружеството. Имотът с площ от 89 кв. м. не е необходим за дейността на „Български пощи“ ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

На търг с тайно наддаване ще бъде търсен купувач на два гаража в Твърдица и Нова Загора, както и на апартамент в Балчик с площ от 55 кв. м. Имотите са също на „Български пощи“ ЕАД и не се използват от дружеството.

Дружеството ще продаде чрез търг с тайно наддаване и три имота в село Марково, област Пловдив. Общата площ на сградите е 559 кв.м.

Съгласно друго правителствено решение статутът на поземлен имот в с. Триград, управляван от Министерството на вътрешните работи, се променя от публична на частна държавна собственост. Имотът, разположен в м. „Шабаница“, е с отпаднала необходимост за регионална дирекция „Гранична полиция“ в Смолян към Министерството па вътрешните работи и не се ползва от ведомството. Промяната на статута на терена ще даде възможност за предприемане на разпоредителни действия с него.

Одобрена е българската позиция за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание нa Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност – вътрешен пазар и индустрия, което ще се проведе на 2 и 3 май в Букурещ, Румъния. В програмата са предвидени две дискусии по темите: „Предприемачество, МСП, стартиращи и разрастващи се предприятия – техният принос за конкурентоспособността на ЕС“ и „Единен пазар – интегриран подход в подкрепа на индустрията и за по-добро прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар“.

Правителството одобри също резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 5 и 6 април в Букурещ. На срещата министрите дискутираха приоритетите на следващия институционален цикъл, чрез които да се гарантира приобщаващ растеж и сближаване в рамките на ЕС, напредъка в изграждането на Съюза на капиталовите пазари и необходимостта от обща и цялостна визия за данъчните политики на държавите членки през XXI век. Във връзка със значителното увеличаване на мобилността на работната сила ЕКОФИН обсъди предизвикателствата от този процес за отделните държави, оценявайки ефекта върху публичните финанси.

Неформалното заседание проведоха и министрите по заетостта и социалната политика на Европейския съюз на 10 и 11 април в Букурещ. В рамките на проведените обсъждания държавите-членки подкрепиха приемането на нова Стратегия на ЕС за равенство между половете след 2020 г.

На 11 и 12 април в Букурещ се проведе неформална среща на Съвета по общи въпроси на ЕС във формат „Кохезионна политика“. Държавите-членки обсъдиха предстоящото програмиране на фондовете за програмен период 2021-2027 г. от гледна точка на предложенията на Европейската комисия за следващи регламенти. По време на дебата, Румънското председателство потвърди ангажимента си за постигане на максимален напредък в преговорите по т.нар. „кохезионен пакет“.

Одобрена е българската позиция за неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС в Сибиу

България се обявява за по-силна, просперираща и обединена Европа, както и за недопускане на Европа „на две скорости“. Това е част от българската позиция за участие в неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС в Сибиу, Румъния, на 9 май, одобрена днес от Министерския съвет.

Очаква се на срещата да бъде приета декларация с програмна визия за бъдещето на ЕС. Документът ще представлява своеобразно „ново представяне“ на целите и задачите на ЕС, които следва да залегнат в Стратегическия дневен ред на ЕС за периода 2019 -2024 г. Новият Стратегически дневен ред на ЕС ще гарантира устойчивостта и просперитета на ЕС при запазване на единството на държавите- членки и при прилагане на принципите на солидарността.

Постигането на икономическо и социално сближаване между държавите-членки, включително укрепването и модернизирането на европейския социален модел, остават ключова цел на ЕС в условията на глобализация.

Прекратяват се концесионните договори за находищата „Канарата“, „Кобилино“ и „Кирчево“

Поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионерите, едностранно се прекратяват договорът за добив на пясъци и чакъли от от находище „Канарата“, договорът за добив на гнайси от находище „Кобилино“, участък „Нивата“, както и договорът за добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Кирчево“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Находище „Канарата“ се намира на територията на община Баните, област Смолян. Концесионният договор е сключен на 12 април 2005 г. с дружество „Кандурови“ ООД, с. Баните. Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, липсват предоставен геоложки отчет, както и банкова гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

Находище „Кобилино“, участък „Нивата“ се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. През декември 2012 г. за него е сключен 35-годишен концесионен договор с „Риолит“ ЕООД, гр. Крумовград. Мярката за прекратяване на договора се налага поради неизпълнение от страна на концесионера на основни парични и непарични задължения – не е предоставена банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор; липсват и цялостни работни проекти за добив и първична преработка на подземните богатства, както и за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи. „Риолит“ ЕООД дължи и концесионни плащания. При проявен инвеститорски интерес за добив, за находището ще бъде обявена нова процедура за предоставяне на концесия.

Находище „Кирчево“ се намира на територията на община Угърчин, област Ловеч. Концесионният договор е сключен на 16 август 2007 г. с дружество „Седимент приват“ АД, гр. София. Концесионерът не е заплатил дължимото концесионно възнаграждение и не е предоставил банкови гаранции, обезпечаващи изпълнението на паричните задължения и на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда. Не са представени и годишни работни проекти.

Създава се ново населено място на територията на община Пещера

С решение на Министерския съвет се създава ново населено място – село, на територията на община Пещера, област Пазарджик. То е в границите на съществуващото селищно образувание с местно значение – летовище „Свети Константин“.

Областният управител на област Пазарджик е внесъл в Министерския съвет мотивирано предложение за създаване на новото населено място след разглеждане и преценка на основанията, изложени в искането от кмета на общината и решението на общинския съвет на община Пещера. Предложено е новото населено място да се наименува „Свети Константин“’ с указ на президента на Република България. Със създаването му общият брой на селата в страната ще стане 5000.

Административно-териториалната промяна се извършва съгласно условията и реда за създаване на ново населено място, предвидени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Установено е трайно заселване на население в съществуващото селищно образувание, чиято територия е определена с устройствен план, наличие на постоянно живеещо население и социална и инженерна инфраструктура.

Министерският съвет осигури държавна гаранция за организиране на изложба в Националната галерия

Министерският съвет прие Решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция, представяща движими културни ценности от колекцията на Ермитажа, организирана от Националната галерия, като част от официалната програма на Дните на Ермитажа в София (27 и 28 май).

През периода 24 май – 30 юни в Националната галерия ще бъде представена изложба, която ще включва меча на хан Кубрат, свързаните с него артефакти и други движими културни ценности от фонда (колекция) на Ермитажа, Санкт Петербург, Русия.

В съответствие със застрахователната стойност на експонатите, е необходимо да бъде осигурена държавна гаранция за временни експозиции в страната в размер на 50 000 лв., като сумата ще бъде блокирана за периода на транспортиране, организиране и експониране на изложбата през 2019 г.

Представянето на изложбата ще допринесе за популяризиране на уникалните предмети, които са част от съкровището от Малая Перешчепина, едно от най-значимите български съкровища открито на територия извън съвременните български земи.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

Намалява се административната тежест при кандидатстване за семейни помощи за деца

При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи. Това е заложено в одобрените от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Приетите промени предвиждат при отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, да не се изисква служебна бележка за извършени имунизации и профилактични прегледи, ако Агенцията за социално подпомагане може да провери необходимата информация по служебен път. Същото ще важи и при кандидатстване за месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и за месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

При отпускане на помощи за дете с трайни увреждания отпада представянето на експертно решение на ТЕЛК и HEJIK. Това ще се налага само когато тази информация не може да бъде получена по служебен път.

При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, отпада необходимостта от представяне на уверение от висшето училище, че лицето е записано като редовен студент към датата на раждане на детето, когато това обстоятелство може да бъде проверено по служебен път.

Приети са промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронното управление и Закона за платежните услуги и платежни системи.

С измененията се гарантира непротиворечиво тълкуване на разпоредбите, свързани с преценката на правото на парично обезщетение за безработица на лица, работили в чужда държава. Предвижда се при определяне на правото на обезщетение за безработица да се зачита осигурителен стаж, придобит по международни договори, по които България е страна, както и по законодателство на друга държава-членка на ЕС по силата на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Съгласно промените, гражданите ще могат да подават заявленията за отпускане на парични обезщетения и приложения към тях по електронен път, по реда на Закона за електронното управление. По този начин се ограничава административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите.

Отпускат се 2 млн. лв. за ремонт на сградата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.

Допълнителните средства са в размер на 2 000 000 лева и са предназначени за извършване на спешни и неотложни ремонтни дейности на сградата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Разходите са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 г.

С 2,8 млн. лв. ще бъдат финансирани националните научни програми „Петър Берон и НИЕ“ и „Вихрен“

Министерският съвет одобри разходи в размер на 2 800 000 лв. за 2019 г. за финансиране на дейностите по изпълнението на Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) и Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитието на европейска наука“ (ВИХРЕН).

Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ“ цели да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации. Очакваният дългосрочен резултат от нейното изпълнение е да се постигне високото ниво на научните изследвания в България като част от европейското научноизследователско пространство.

Основната цел на Националната научна програма „Вихрен“ е привличането и задържането в България на утвърдени и водещи учени, които да привлекат и развият потенциала на изследователски колективи за съвместна работа по водещи научни проблеми с широко международно и национално значение. Очакваните дългосрочни резултати са свързани със значително повишаване качеството за провеждане на научни изследвания в България, както и осъществяването на трайна положителна промяна за подкрепа на научните изследвания.

Двете национални научни програми ще бъдат изпълнявани на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“.

Одобрени са 3,3 млн. лв.  за допълнителни стипендии на докторанти

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 3,3 млн. лева за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации.

Целта е положително въздействие за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като изследователи и преподаватели.

Предвижда се допълнителните стипендии да се предоставят на положително атестираните редовни докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети в държавни висши училища и научни организации в страната.

Съгласно направените изчисления, средства за допълнителни стипендии през 2019 г. следва да получат БАН, ССА, НИМХ и 14 бр. държавни висши училища. Потенциални бенефициенти през 2019 г. са над 1 900 редовни докторанти обучавани в тях. С одобрението на допълнителните разходи, размера на индивидуалната допълнителна стипендия, която ще получава един докторант за 2019 година е между 400 лв. и 3160 лв.

Средствата ще се разпределят от ректорите на държавните висши училища и ръководителите на научните организации на база утвърдени правила, разработени от специална комисия, включваща представители и на самите докторантите. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията им съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и се изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани положително.

Правителството одобри допълнителни 7,5 млн. лева за УНСС за 2019 година

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер 7 500 000 лева на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за 2019 година.

Постановлението е във връзка с одобрено през 2016 г. проектно предложение на УНСС от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за изграждане на нов учебен корпус. В резултат на това е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ за изпълнение на проектно предложение BG16RF0P001-3.003-0005 „Нов учебен корпус на Университета за национално и световно стопанство в гр. София“. Договорът е на обща стойност 11 706 200 лв.

С Постановлението се предлага одобряването на допълнителен трансфер в размер на 7 500 000 лв. по бюджета на УНСС за 2019 г. за осигуряването на средства за собствения принос на университета по договора, както и за други съпътстващи разходи. УНСС е получил финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 574 620 лв.

С Постановлението ще бъдат осигурени необходимите средства, с които ще се завърши изпълнението на проекта и ще се предотврати загубата на средства по линия на безвъзмездната финансова помощ, което би довело до загуба на европейско финансиране по ОП „Региони в растеж“.

Одобрена е кандидатурата на България за седалище на Европейския орган по труда

Правителството одобри кандидатурата на България за седалище на Европейския орган по труда. Обсъждането на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на новата структура започна през март 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Основната цел на Европейския орган по труда е да улесни прилагането на законодателството в областта на свободното движение и предоставянето на услуги, посредством подобряване на достъпа до информация за лицата и работодателите и подпомагане на сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки. В тази връзка се предвижда той да съдейства за организирането на съвместни инспекции при трансгранични нарушения и да провежда процедура по медиация при спорове между компетентните институции на държавите членки относно прилагането на посоченото законодателство.

Предвидено е новият Орган по труда да обедини техническите и оперативните задачи на няколко съществуващи органа на ЕС – Европейското бюро за координация на EURES, Техническия комитет за свободното движение на работници, Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници и Европейската платформа за противодействие на недекларирания труд.