РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 17.04.2019

0
676

Правителството предлага да се открие медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас

Министерският съвет предлага на Народното събрание да се открие медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
Медицинският факултет се създава по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.
Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина”. Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес. Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.
В Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.

Отпускат се 16 313 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 16 313 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Актулизират се нормативите за осигуряване на средства за безвъзмездно ползване на учебници

Правителството прие промени в нормативите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Така ще се актуализират средствата за учебници и учебни комплекти за III клас и за IV клас. Те предвиждат: за ученик в III клас – 95 лв., от които 36 лв. за учебни помагала, и за ученик в IV клас – 103 лв., от които 39 лв. за учебни помагала. С тази актуализация на нормативите ще се осигурят за безвъзмездно ползване по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет за всеки ученик от I до IV клас.
През 2016 година правителството прие промени в нормативите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.
В новите учебни програми за III клас и за IV клас, утвърдени след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, се въведе нов общообразователен-учебен предмет „Компютърно моделиране“. През 2018 г. бяха одобрени новите учебници и учебни комплекти за III клас, включително и учебници по компютърно моделиране. През настоящата година са в процес на оценяване и одобряване проектите на нови учебници и учебни комплекти за IV клас, в т.ч. и учебни комплекти по компютърно моделиране, които ще бъдат използвани от учебната 2019/2020 година.

Одобрено е изплащането на обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

Жалбоподателят изтърпява наказание лишаване от свобода за срок от 15 години, считано от 1 февруари 2011 г. Постъпил е в затвора в гр. Пловдив на 21 юли 2011 г. Пребивавал е в две спални помещения, които са били пренаселени. Поради противоречивата съдебна практика в първите месеци след приемането на измененията в ЗИНЗС от 2017 г., искът за обезщетение за вреди на жалбоподателя е бил обявен за недопустим, а делото – прекратено с окончателно определение на Върховния административен съд от 28 декември 2017 г.
Действително в периода май 2017 г. – март 2018 г. практиката на административните съдилища беше разнопосочна: някои административни съдилища считаха, че правилният ответник по такива искове е юридическото лице Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“, а други – съответният началник на затвора. Към момента практиката по прилагането на ЗИНЗС се е унифицирала и за надлежен ответник се приема юридическото лице ГДИН. Все пак искът на жалбоподателя не е бил разгледан и съответно той не е бил обезщетен, въпреки дългогодишното му пребиваване в условия на пренаселеност.
Практиката на Европейския съд по правата на човека по подобни дела срещу България е константна и непротиворечива (вж. Нешков и др. срещу България и групата решения в процес на изпълнение „Кехайов и други срещу България“). Поради това ЕСПЧ предложи на страните по делото да сключат приятелско споразумение, ако българското правителство приеме да заплати на жалбоподателя справедливо обезщетение в размер на общо 9700 евро за неимуществени вреди, разходи и разноски.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прие Решение, с което променя статута от частна в публична държавна собственост на имот, управляван от Изпълнителна Агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Имотът представлява самостоятелен обект на шест нива, а смяната на статута му е съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост.
Одобрена е също така продажбата на недвижими имоти, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. Решението предвижда, чрез пряко договаряне да бъдат продадени три сгради в Стара Загора, ведно с правото на строеж. С продажбата ще се извърши прихващане на задълженията от страна на Холдинга към дъщерното си дружество, произтичащи от задължения на фактуриран пробег на 25 броя електрически мотрисни влака за периода октомври-декември 2012 г. Търгът ще се проведе при пазарна цена, не по-ниска от определената от независим оценител. По този начин холдингът ще намали част от натрупаните задължения към дъщерното си дружество по схемата „дълг срещу собственост“, както и ще се освободи от текущите разходи за поддръжката им. В същото време „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД не притежава недвижима собственост в района и изпитва необходимост от такава за нормалната си експлоатационна дейност.

Денонсира се споразумението за изграждане телефонна връзка „Вардар“ поради отпадала необходимост

Правителството прие решение за денонсиране на Споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония за изграждане на международна междуведомствена телефонна връзка „Вардар“, подписано на 5 октомври 2004г. в гр.София.
Денонсирането на Споразумението има за цел да преустанови действието на изградената международна междуведомствена телефонна линия между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония, чието съществуване към настоящия момент не е необходимо.

Одобрено е споразумение за облекчаване на процедурите за издаване на разрешения за преминаване на границите в Европа

Правителството одобри Програмно споразумение относно облекчаване на процедурите за издаване на разрешения за преминаване на границите в Европа. По този начин България ще бъде в състояние да изпълни поетите ангажименти по Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, с което ще бъдат повишени отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.
Освен българското министерство на отбрната, страни по споразумението са Европейската агенция по отбрана, правителството на Швеция, Държавният секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, министерствата на отбраната на държавите Австрия, Белгия, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, както и Департаментът по отбрана на Ирландия.

Удължава се срокът за изпълнение на проекта „ПЛАНА ХАЙТС“

Министерският съвет одобри Допълнително споразумение към Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „А.З.К. Пропъртис“ ЕООД за изпълнението на приоритетния инвестиционен проект „ПЛАНА ХАЙТС“. С допълнителното споразумение се удължава срокът на действие на сертификата за приоритетен инвестиционен проект, без да се променят други параметри на меморандума.
Проектът „ПЛАНА ХАЙТС“, предвижда изграждането на модерно селище, находящо се в района на Плана планина, между София и Самоков, село Алино, община Самоков. Проектът обхваща изграждането на необходимата за нуждите на селището инфраструктура – 7582 дка пътища, електричество и водоснабдяване, сгради за обществена полза – търговски център, спортен център, медицински център, детска градина, паркове, зелени площи и детски площадки, център за сигурност и 150 (сто и петдесет) къщи за отдаване под наем. Комплексът ще бъде построен върху земя, която е собственост на инвеститора и е закупена конкретно за реализацията на този проект. Общият размер на инвестицията се планира да бъде в размер на 54 млн. лева, след въвеждането в експлоатация на обектите по проекта се очаква да бъдат създадени около 100 нови работни места.

България и Иран ще си сътрудничат в икономическата сфера

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателствo за икономическо сътрудничество между Република България и Ислямска република Иран, като основа за водене на преговори.
Целта на Меморандума е да се конкретизират перспективните области на двустранното сътрудничество и мерките, които двете страни ще предприемат за разширяване и интензифициране на икономическото сътрудничество. Ще се насърчават контактите между бизнес представители от двете страни, размяна на бизнес визити, участия в панаири и изложби, които се провеждат на територията на двете страни, организиране на събития и др.
С Меморандума предвижда и сътрудничество между двете страни за надграждане на договорно-правната база на икономическите връзки, с цел задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество в търговско-икономическата област.

Академията на МВР ще обменя опит с Днепропетровския държавен университет за вътрешните работи на Украйна

Правителството одобри проект на Декларация за сътрудничество в областта на полицейското обучение между Академията на Министерство на вътрешните работи на Република България и Днепропетровския държавен университет за вътрешните работи на Украйна.
Днепропетровският държавен университет за вътрешните работи обучава служители на националната полиция на Украйна и специалисти за правоприлагащите, правозащитните и съдебни органи. Университетът работи по международно установени стандарти на обучение и изразява интерес към установяване на сътрудничество с българската страна в областта на полицейското обучение.
Подписването на Декларацията за сътрудничество между двата университета ще допринесе за развитието на двустранните отношения чрез постоянна обмяна на информация, опит и знания и е израз на желанието на двете страни за сътрудничество в областта на полицейското обучение.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалния съвет на министрите на транспорта на ЕС

Правителството одобри резултатите от Неформалния съвет на министрите на транспорта на Европейския съюз. Форумът се проведе в периода 26-27 март в гр. Букурещ, Румъния, а основна тема на сесията беше „Нови предизвикателства за по-добра мобилност и кохезия“. По време на дискусиите бяха засегнати въпросите за мултимодалността, бъдещето на мобилността в Европейския съюз, както и подобряването на свързаността и сближаването чрез Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Одобрени са образци на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и на информация за изпълнение на концесионен договор

Правителството одобри съдържанието на партидите по чл. 192, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите, както и на образци на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и на информация за изпълнение на концесионен договор.
Одобряването на партидите и на образците произтича от чл. 192, ал. 4 от Закона за концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм. бр. 7 и 15 от 2018 г.).
С приемането на решението се създават необходимите условия за изпълнение на нормативните изисквания за вписване и публикуване в Националния концесионен регистър (НКР) на определените в ЗК данни и документи, чрез определяне на съдържанието на партидите по чл. 192, ал. 2 и 3 от ЗК и чрез осигуряване на образец на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и на образец на информация за изпълнение на концесионен договор.
Вписването и публикуването в НКР на данни и документи за възлагането на концесиите по ЗК и за изпълнението на концесионните договори, независимо от реда на тяхното възлагане или предоставяне, ще осигури публичност и прозрачност, както и информация за нуждите на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.

Близо 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добив на варовици от находище „Енджи-север“ в Мездра

Ивайловградското дружество „Гнайс и Ко“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Покрован“, разположено в едноименната община, област Хасково. С решение на правителството дружеството е определено за концесионер на находището по реда на чл. 2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства. Концесионната площ е с размер 48.736 декара. На база на количествата утвърдени запаси и предвидения средногодишен добив на скалнооблицовъчни материали, концесията се предоставя за срок от 35 години. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 452 хил. лв. Приходите от тези плащания постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в Ивайловград. Кандидат-концесионерът предвижда да инвестира над 88 хил. лв. за обезпечаване на производствената си дейност.
Врачанското дружество „Маронас“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Енджи-север“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 2 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 1.360 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и по бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Мездра.
Съгласно друго правителствено решение, с 15 години ще бъде продължен концесионният договор за находище „Калиманци”, разположено на територията на област Варна. Промяната е по искане на концесионера – ЕТ „Монио-48- Момчил Станков“, гр. Варна. Концесионерът мотивира искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Калиманци“ е сключен през 2003 г. От него се добиват строителни материали – пясък. С днешното си решение Министерският съвет разреши и прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия от ЕТ „Монио-48-Момчил Станков“ на „Хидрострой“ АД.
„Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД ще бъде новият концесионер на находище „Боаза“, разположено в землищата на с. Пайдушко и гр. Търговище. Правителството одобри прехвърлянето на правата и задълженията по концесионния договор от „ПИМ“ ЕООД на неговия правоприемник „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД. От находище „Боаза“ се добиват варовици, годни за трошени фракции за обикновен бетон, пътни настилки и асфалтови покрития. Концесионният договор е с 25- годишен срок, считано от 20 декември 1999 г. Условията на предоставената концесия не се изменят.

Прекратяват се концесионните договори за морските плажове „Равда-Национален детски комплекс“ и „Равда – ХТИ“

Министерският съвет прие решение за едностранното прекратяване на два договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – за морски плаж „Равда-Национален детски комплекс“, община Несебър, област Бургас и за морски плаж „Равда – ХТИ“, община Несебър, област Бургас.
Прекратяването на концесионните правоотношения се налага, тъй като концесионерите ЕТ „Вики-90-Златко Зелеников“ и „ГОЛДЪН БЪГ“ ЕООД са неизправни страни по съответните договори, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.
Концедентът цели обезопасяване на двата плажа чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес.
Концесионният договор с ЕТ „Вики-90-Златко Зелеников“ е сключен на 07 септември 2000 г., а договорът с „ГОЛДЪН БЪГ“ ЕООД – на 07 февруари 2001 г.

Приети са изменения в Наредбата за осигурителните каси

Правителството прие промени в Наредбата за осигурителните каси. С приетите изменения разпоредбите на нормативния акт терминологично се привеждат в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
С направените промени в Наредбата за осигурителните каси се залага принципът, че изискваните от гражданите лични данни се свеждат до необходимите във връзка с целите, за които се обработват, установен в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

С ден повече е периодът за вземане на решение относно удължаване срока за кандидатстване по оперативните програми

Правителството прие Постановление за допълнение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С изменението на Наредбата се увеличава от един на два дни периодът, в който може да се вземе решение за удължаване с 24 часа на срока за подаване на проектни предложения по отворена процедура за кандидатстване, ако в рамките на тези два дни се установи прекъсване в работата или наличността на ИСУН. В допълнение, същата възможност за удължаване се създава и за останалите производства по ЗУСЕСИФ в случай, че се провеждат посредством ИСУН.
Успешно е внедрено напълно електронно подаване и отчитане чрез ИСУН на проектни предложения по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Успоредно с това продължава процесът по развиване и усъвършенстване на системата, включително спрямо изискванията към процеса по електронен обмен на документи между администрацията и гражданите. В тази връзка направената промяна цели да гарантира един от основните принципи в управлението на средствата от ЕС за равно третиране на всички кандидати по оперативните програми.

Изменя се Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. С тях разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари 2019 г. и Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“.
С промяната в КСО специализантите, които са приети по отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена в Закона за здравето, отпадат като отделен вид осигурени лица. Осигуряването им ще се извършва по общия ред за работещите по трудово правоотношение лица.
С направените изменения се определя осигурителният доход, върху който ще се дължат задължителни осигурителни вноски от лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци.
Съгласно новите разпоредби възнаграждението, което държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ получават за периода на временното отстраняване поради отнет или отказан достъп до класифицирана информация, е изключено от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски. По този начин се постига единен подход при определянето на осигурителния доход на държавните служители в специалните ведомства.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Правителството одобри изменения в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бяха вменени изцяло нови функции – контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление и др. С приетите изменения в Устройствения правилник са разписани новите функции, без да се предвижда увеличаване на щатната численост на администрацията.

За ратификация се предлага споразумението за създаване на Офис на Световната банка за споделени услуги и други функции в София

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България. Документът беше подписан от министъра на финансите на 12.04.2019 г. във Вашингтон.
Новата структура ще осигури възможност за непрекъсваемост на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, финансовия мениджмънт и управлението на човешките ресурси. Предвижда се в нея да бъдат ангажирани голям брой компютърни специалисти и други висококвалифицирани и мотивирани експерти. Те ще заменят и разширят услугите, предоставяни от централата на Световната банка, и ще бъдат ангажирани с разработването на продукти с висока добавена стойност.
Изграждането на Офиса ще се осъществява поетапно. Началната фаза се очаква да стартира през юли 2019 г. Пълният капацитет от над 300 заети места се планира да бъде достигнат в петгодишен срок.
Установяването на структурата в София ще има положително влияние върху икономическата среда в страната – ще способства за осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. В допълнение, присъствието на авторитетна организация като Световната банка в България ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции.
Групата на Световната банка е международна финансова организация, състояща се от пет институции, чиито глобални цели са намаляване на бедността, стимулиране на икономическото и социално развитие и подобряване на жизнения статус на населението.

Държавните предприятия „Транспортно строителство и възстановяване” и „Съобщително строителство и възстановяване” се преобразуват в еднолични търговски дружества

Правителството прие решение за преобразуването на държавните предприятия „Транспортно строителство и възстановяване” и „Съобщително строителство и възстановяване” в еднолични акционерни дружества с държавно участие.
Преобразуването на двете предприятия се осъществява в изпълнение на законовото изискванe на § 2, ал.1 от заключителните разпоредби на Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, и при спазване на Търговския закон.

Отпускат се средства за организирането и провеждането на апостолическото пътуване на Негово Светейшество Папа Франциск в България

Правителството одобри допълнителни разходи 2019 г. за организирането и провеждането на апостолическото пътуване на Негово Светейшество Папа Франциск в България на 5-7 май.
Официалното посещение на държавния глава на Ватикана и глава на Римокатолическата църква, Негово Светейшество Папа Франциск в България е първо посещение на глава на Ватикана и на Римокатолическата църква от 17 години насам. То има важно значение за утвърждаване на България като модел за етническа и религиозна толерантност и като повод за положителни послания към българската общественост за мир и добруване.
Негово Светейшество Папа Франциск ще извърши апостолическо пътуване в България от 5 до 7 май 2019 г., за да поздрави българския народ и да даде на всеки българин своя благослов за мир и благоденствие. Той ще се срещне с представителите на държавните власти, с Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит, с дипломатическия корпус и с гражданското общество. Папа Франциск ще се срещне също с представителите на религиозните вероизповедания, като по време на своята визита ще посети градовете София и Раковски.
Допълнителните разходи за 2019 г., които се одобряват с правителственото постановление, са в размер на 866 000 лв. От тях по бюджета на Министерския съвет се отпускат 759 000 лв. За Министерството на вътрешните работи са предвидени 77 000 лв., а за Националната служба за охрана – 30 000 лв. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за настоящата година.