З А П О В Е Д 

ОКД-10-02-1

Добрич, 21.06. 2019г. 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 16в, ал.1 и чл.16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и във връзка с уведомително писмо изх. № РД-25-1306/14.06.2019г. на кмета на община Тервел, с искане за разрешение за прилагане на спешна мярка поради наличието на непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга за превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Тервел да възложи пряко, считано от 24.06.2019г., изпълнението на маршрутните разписания от Общинската транспортна схема по автобусните линии:
 • Тервел – Градница – Тервел с начални часове на тръгване: 9:50, 14:20 и 17:30ч.;
 • Зърнево – Тервел – Зърнево с начални часове на тръгване: 8:30, 10:35 и 15:00ч.;
 1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Тервел да възложи пряко, считано от 24.06.2019г., изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема по автобусните линии:
 • Тервел – Добрич – Тервел с начални часове на тръгване: 7:05, 8:00, 9:00, 9:50, 11:00, 11:30, 16:10ч.;
 • Коларци – Добрич – Коларци с начални часове на тръгване: 8:00 и 13:00ч.;
 • Зърнево – Добрич – Зърнево с начален час на тръгване 8:00ч.
 1. Предприемам спешна мярка, като РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Тервел да възложи пряко, считано от 24.06.2019г., изпълнението на маршрутните разписания от Републиканската транспортна схема по автобусните линии:
 • Шумен – Тервел с начални часове на тръгване: 6:20 от град Тервел и 11:30ч. от град Шумен.
 1. Мотивите за предприетите спешни мерки по т. т. 1, 2 и 3 от настоящата заповед са следните:

От посочените в писмото на Кмета на Община Тервел обстоятелства е видно, че е налице непосредствен риск от прекъсване изпълнението на обществена услуга за автобусен транспорт. Съгласно чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на някои задължения за обществени услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка, не надвишават две години.

Правната норма на чл. 16д, ал. 6 от  Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси разпорежда, че в случаите по чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

С оглед горното, поради това, че е налице риск от прекъсване на услугата, считам, че предприемането на спешна мярка на основание чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г., е с обществено полезна цел, а именно извършване на обществен превоз на пътници по посочените по-горе автобусни линии.

 1. Срокът на възлагане на превозите по т.1, т.2 и т.3 от настоящата заповед е до датата на сключване на договори с превозвачите, избрани за изпълнители на обществената поръчка за превозите по цитираните по-горе линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, но не по-дълъг от 1 (една) година, считано от 24.06.2019г.
 1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, поради това че може да последва значителна или трудно поправима вреда от закъснение на изпълнението и съответно съществува опасност да бъдат съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата автобусен превоз на пътници по изброените линии.

Заповедта да се публикува в един местен и един национален ежедневник.

Заповедта може да бъде обжалвана от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от нейното публикуване пред Административен съд – Добрич, а в частта по т. 6 в 3-дневен срок.

Настоящата заповед да се връчи на кмета на Община Тервел за сведение и изпълнение.

КРАСИМИР КИРИЛОВ

Областен управител на област Добрич

 

 

loading...