На 17 май в Разплащателна агенция на ДФЗ, кметът на община Добричка – инж. Тошко Петков подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020 г.

Сключеният договор е на стойност 1 166 801.07 лв. Както вече съобщихме, ще се извърши реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места в община Добричка: в с. Стожер – улица “Стара планина” и улица “Рила”; в с. Победа – улица “Шеста”; в с. Котленци – улица “Десета”; в с. Пчелино – улица “Четвърта”; в с. Овчарово – улица “Девета”; в с. Стефан Караджа – улица “Дунав”; в с. Черна – улица “Девета”; в с. Фелдфебел Денково – улица “Единадесета”; в с. Бенковски – улица “Двадесет и четвърта”. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца.

 

loading...