РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

Обявава  търг на излезли от употреба МПС

Регионална здравна инспекция- Добрич със седалище и адрес: гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57 на основание чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл.69, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и във връзка с чл.5, ал.1 и чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост  и  Заповед № РД- 01-299/31.10.2022 г. на Директора на РЗИ-Добрич, обявява търг с тайно наддаване на 2 броя употребявани леки автомобили, собственост на РЗИ-Добрич:

  • Позиция №1- Марка ВАЗ, Модел 2107, Рег. № ТХ9487СХ, дата на първата регистрация-17.01.2005 г., Идентификационен номер: ХТА21070052043824, кубатура на двигателя 1451, 4-врати, цвят бордо, с изминат  пробег-69430 км., бензин.

Начална тръжна цена 1410, 00 (хиляда четиристотин и десет лева) лева.

  • Позиция №2- Марка ВАЗ, Модел  2107, Рег. № ТХ3850СХ, дата на първата регистрация-17.12.2003 г., Идентификационен номер: ХТА21070041849684, кубатура на двигателя 1451, 4-врати, цвят бордо, с изминат  пробег-182 000 км., бензин.

Начална тръжна цена 1410, 00 (хиляда четиристотин и десет лева) лева.

Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и е достъпна за участниците в търга на интернет страницата на  инспекцията– www.rzi-dobrich.org в раздел „Актуално“, подраздел „Обяви“ → подраздел „Търгове“.

Заявления за участие се приемат от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден от 01.11.2022 г. до 08.11.2022 г. в стая 111, ЦАО, РЗИ-Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57.

За участие в търга се внася депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещта (позицията), за която се кандидатства, по банкова сметка на РЗИ-Добрич:

Банкова сметка: BG07UBBS 80023110739110; BIC: UBBSBGS; ОББ-клон Добрич

Оглед на посочените вещи може да  се извърши в двора на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св Кирил и Методий №57 от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден до крайната дата, посочена за подаване на заявления за участие в Заповедта за откриване на търга и след предварителна уговорка с Асен Илиев-изпълнител –шофьор дирекция АПФСО, на тел: 0879498650 или с Боян Цанов- младши експерт, дирекция АПФСО на тел. 0886188122.

Търгът ще се проведе на 09.11.2022 г. от 13.00 часа в сградата на РЗИ-Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57, етаж първи,  стая 102.

Резултатите ще бъдат обявени на 10.11.2022 г. на информационното табло на РЗИ- Добрич и на интернет страницата на  инспекцията– www.rzi-dobrich.org в раздел „Актуално“, подраздел „Обяви“ → подраздел „Търгове“.