Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д   – Т Е Р В Е Л

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на  длъжност “съдебен деловодител”  в Районен съд –Тервел –

1 /една/ щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността „съдебен деловодител” – Въвежда информация относно постъпването, разпределянето и движението на делата, входящата и изходящата кореспонденция на Районен съд – Тервел в деловодните системи; изготвя електронните досиета на делата; вписва данни по делата, ръчно и на компютър, прави справки по делата; образува и придвижва първоинстанционни дела, прилага новопостъпили документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя ги за доклад; изпълнява указанията и разпорежданията на съдията-докладчик по делото; изготвя списъци на призовани за първо по делото съдебно заседание лица; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от документи и решения; вписва данни по делата в деловодните книги и в деловодната програма; прави справки по делата; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда, съдията-докладчик и административния секретар.

1.   Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, на които кандидатите следва да отговарят:

 • да имат завършено средно образование и компютърна грамотност;
 • препоръчителен трудов стаж и професионален опит – две години;
 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище /изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса/;
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия.
 1. Специфични изисквания по чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС, на които кандидатите следва да отговарят:
  • отлични компютърни и организационни умения, познания по общи деловодни техники и работа със стандартно офис – оборудване;
  • опит при работа с документи и кореспонденция, да притежава умения и познания по  приемане, подреждане и съхраняване на документация;
  • добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
  • практически умения за работа с текстообработващи програми, работа с приложен софтуер, ел. поща, офис техника;
  • отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
  • познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
  • лични делови качества – отговорност, дискретност, лоялност, дисциплинираност, комуникативност, прецизност, експедитивност, способност за работа под напрежение, способност за работа с граждани и работа в екип.

Предимства: Наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на обявената длъжност, опит за работа с деловодни и компютърни системи.

 1. Необходими документи за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) от кандидатите:

3.1. Заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което се прилагат:

 1. подробна професионална автобиография /CV/;
 2. декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт – по образец;
 3. декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ – по образец;
 4. саморъчно заверени копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.саморъчно заверено копие на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка);

 1. медицинско удостоверение от Психиатрична болница по постоянен адрес, че не се води на отчет, актуално към датата на подаване на документите (оригинал);
 2. медицинско свидетелство за работа, актуално към датата на подаване на документите (оригинал);
 3. свидетелство за съдимост, издадено да послужи пред Районен съд – Тервел и актуално към датата на подаване на документите (оригинал);
 4. декларация/съгласие за обработване на лични данни по ЗЗЛД – по образец.
 5. други – саморъчно заверени копия на свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност, включително и такива, удостоверяващи компютърна грамотност.

 

 

 1. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

4.1. Конкурсът се провежда на три етапа:

първи етап– разглеждане на постъпилите документи и допускане до конкурс на определените кандидати, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания. В първия етап не се извършва оценяване, а кандидатите се допускат до участие в следващия етап при представяне на всички изискуеми документи в съответствие с обявените условия.

втори етап – практически изпит – решаване на тест за проверка по зададените специфични изисквания за заемане на длъжността, включващ и въпроси от Правилника за администрацията в съдилищата, длъжностната характеристика, както и проверка на техническите умения на кандидата за работа с компютърни и периферни устройства.

трети етап – събеседване с кандидатите за преценка на притежаваните от тях умения, установяване на личните качества – комуникативност, начин и стил на изразяване и мотивацията им за заемане на длъжността.

4.2.Процедура по провеждане и оценяване на кандидатите:

/1/ Конкурсът ще се проведе от комисия, чийто членове се определят с отделна заповед, съобразно чл.139, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание комисията води протокол, който се подписва от всички нейни членове.

/2/ След изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкурса, комисията провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали са представени всички необходими документи по т.3 и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.1 и т. 2. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят:

– списък на допуснатите кандидати – в него се посочват и датата, началния час и мястото на провеждане но конкурса. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъците;

– списък на недопуснатите кандидати – за всеки недопуснат се посочват и основанията  за това.

           /3/ Списъците се поставят на таблото за съобщения и се публикуват на интернет страницата на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до председателя на Районен съд –  Тервел в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура. Председателят на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок.

/4/ За работата си, комисията по провеждане на конкурса, съставя протокол, в който отразява резултатите от всеки етап /крайни оценки – брой точки/, крайната оценка от конкурса и класирането, съобразно нея. Когато при класирането на кандидатите, същите получат еднакви резултати и брой точки, предимство ще има този с по-висока степен на образование.

Протоколът с оценяването и класирането се съставя и представя на председателя на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, протоколът се обявява и на общодостъпното място-таблото за съобщения на Районен съд – Тервел, както и на интернет страницата на съда.

  /5/Съобразно класирането, председателят на съда определя с писмена заповед лицето, спечелило конкурса, с което се подписва трудов договор. При отказ на някой от класираните по този ред за сключване на договор и заемане на длъжността се преминава към следващия класиран по ред кандидат.

 1. Допълнителни условия и информация:

Първоначалния трудов договор ще бъде сключен със срок за изпитване  шест месеца в полза на работодателя.

 1. Място за подаване на документите:

Всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Районен съд-гр.Тервел, находяща се на ул.”Христо Ботев”№ 8 при административния секретар или в деловодството на съда,  срещу входящ номер.

Образци на документите за кандидатстване, както и длъжностна характеристика  могат да се получат от административния секретар или от деловодството при Районен съд – Тервел, както и чрез интернет страницата на съда.

7.Срок за подаване на документите: 30-дневен, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата в местен ежедневник.

8.Оповестяването на конкурса ще се осъществи:

– чрез обявление в ежедневник.

– чрез публикуване на горните документи на Интернет – страницата на Районен съд-гр.Тервел  https://tervel-rs.justice.bg .

– на общодостъпно място: чрез поставяне на обявата, на списъците, протоколите и всички други съобщения за конкурса на таблото за съобщения в сградата на съда.            

Минимален размер на основната заплата – 910 лв.

Ранг – 60 лв.

За повече информация: телефон 05751/4043