През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич са 335.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 14.3%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 130.3 млн. лв. и в селскостопанския сектор – 118.6 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 74.1% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 11.2 млн. лв. и са с 23.5% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2016 година (фиг. 2). Отчетено е увеличение на направените разходи за сгради, строителни съоръжения и конструкции с 4.7 пункта и извършените други разходи с 1.7 пункта, като тези разходи формират съответно 41.6 и 11.1% от общия обем на инвестициите в ДМА. Същевременно намаляват инвестициите за закупуване на земя с 5.2 пункта и разходите за придобиване на транспортни средства – с 1.1пункта, както и вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура – с 0.1 пункта, които формират съответно 5.8, 8.3 и 33.2% от общия обем на направените инвестиции в ДМА.

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

Коментирай