Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2018 г.

0
641

ПОКАНА

Председателят на Общински съвет град Добрич  Иво Пенчев

на основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, кани всички граждани на Общината, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, младежки организации, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на

Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2018 г.

Уважаеми съграждани,

Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2018 г. ще се проведе на 7.06.2019 г. (петък) от 16,00 часа в сградата на Общината в голямата заседателна зала –  етаж 2.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2018 г. на Община град Добрич могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Иво ПЕНЧЕВ, председател на Общински съвет  град Добрич