С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ПТК „Житница“ –  с. Житница

ще проведе годишно отчетно събрание на кооперацията на  27.03.2021 г. /събота/ от 10.00 ч в стопанския двор на кооперацията при следния

Дневен ред:

1.Приемане и освобождаване на членове на кооперацията

2.Отчети на У.С. за производствено – икономическите резултати през стопанската 2020 г. и на Контролния съвет

3.Приемане на Одитирания ГФО за 2020 г.

4.Приемане на Одиторски доклад за 2020 г.

5.Избор на Одитор.

6.Разпределение на печалбата за 2020 г.

7.Обсъждане на Наредбата за предоставяне на земя за лично ползване и рента за 2020г.

8.Вземане на решение за искане на кредит при необходимост.

9.Попълване на състава на УС.

  1. Приемане на Наредба за предоставяне на земя за лично ползване и рента за 2021г.

11.Разни.

При липса на кворум , то се отлага за 11.00 ч.на същата дата и място.

За пътуващите от гр.Добрич ще има осигурен автобус от 9.00 ч. пред Автогарата.

loading...