ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

0
1216

 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ, ЗАВЕДЕНИ И СНЕТИ ОТ ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ (ДПС) ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОТ ТЯХ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 През 2018 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 214 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 16.1% по-малко в сравнение с 2017 г. (255 лица). Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • Непълнолетни (14 – 17 г.) – 86.4%,
 • Малолетни (8 – 13 г.) – 13.6%.
 • Момчета – 176 (82.2%).
 • Учащи – 151 лица (70.6%).
 • В криминогенна среда живеят 158 малолетни и непълнолетни, или 73.8%.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. в област Добрич е 1 224 на 100 хил. души от населението на възраст 8 – 17 години.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2018 г. в област Добрич  малолетни и непълнолетни е 61, или 28.5% от всички водени на отчет лица като 82.0% от тях са непълнолетни.

През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 47 малолетни и непълнолетни лица, или 77.0% от водените на отчет през годината. Причините за това са:

 • поправяне на поведението – 24 лица (51.1%);
 • навършване на 18-годишна възраст – 23 лица (48.9%).

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през ДПС са преминали 223 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 22.2%. От тях момчета са 186, или 83.4%, а момичета – 37, или 16.6%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

 • „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 51 лица (22.9%);
 • „прояви на насилие и агресия“ – 42 малолетни и непълнолетни (18.8%).
 • „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 38 лица (17.0%);
 • „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 34 лица, или 15.2%;

ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 80 и в сравнение с 2017 г. намаляват с 14.0%

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 40 лица, или 50.0% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби – 30.0% (12 лица). 13 деца (16.3%) са регистрирани за „унищожаване и повреждане на имущество“. 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

През 2018 г. пострадали от престъпления в област Добрич са 33 деца, от които 18, или 54.5%, са момичета. Малолетни са 10 лица (30.3%), а непълнолетни – 23 (69.7%).

Най-голям е броят и относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от нанесени телесни повреди – 11 лица (33.3%), следват пострадалите от кражби на имущество – 7 лица (21.2%).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА 

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са разглеждали 123 възпитателни дела.  От тях образувани през годината  са  114, от тях 80 (70.2%)  – по предложение на прокуратурата. Броят на решените дела е 107,  като в срок до един месец са решени 86 дела, или 80.4%.

През 2018 г. местните комисии са наложили 206 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 146 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 147 общественоопасни деяния[2].

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • „предупреждение“ – в 72 случая (35.0%);
 • „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 41 случая (19.9%);
 • „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ – в 38 случая (18.4%);
 • „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ – на 4 малолетни и непълнолетни;

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

 • Малолетни са 46 лица (31.5%), а непълнолетни – 100 (68.5%).
 • Момчетата са 128 (87.7%), а момичетата – 18 (12.3%).
 • 79 от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование.

През 2018 г. 247 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 57 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 4 543 лица. През 2018 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 63 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 168 малолетни и непълнолетни.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения.

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич