РИОСВ-Варна е издала принудителна административна мярка на всички собственици, чиито имоти попадат в засегнатото от разораване пасище в землището на каварненското село Видно, информират от Инспекцията в отговор на запитване от Дарик радио до къде е стигнала проверката по случая. Заповедта е за спиране на всички дейности,  свързани с обработка на земя, с изключение на паша, коситба и на дейности за възстановяване на типа природно местообитание „Понто-Сарматски степи“.

От екоинспекцията информират още, че след нанасяне на заснетите координатни точки и справка в регистъра на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, е установено, че разораната територия е на площ около 250 дка, а не както бе съобщено първоначално – 600 дка.

Експертите не са установили нови разорани или обработени площи със степна растителност след първоначално подадения сигнал от 10 април тази година.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Каварна, с молба за извършване на проверка за наличие на извършено престъпление и установяване на нарушителите. По информация на Дарик радио е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Добрич, за противозаконно унищожаване или повреда на  защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона. Предвиденото по закон наказание за престъплението е лишаване от свобода до три години или пробация, както и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

В случай че не бъде установено престъпление, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по екологичното законодателство, уточняват от РИОСВ – Варна. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, за нарушение на забраните и ограниченията, определени в заповедите за обявяване на защитените зони и техните изменения, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

https://dnews.bg/

loading...