Ha провелата се на 06.10.2020 г. пресконференция, в залата на общинска администрация Каварна бе представен Проект BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” с АДБФП № Д-34-33.

Общата цел на проекта е да допринесе за изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14, посредством изпълнение на техническа рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Каварна.

Конкретната му цел е да бъде извършена техническа рекултивация на депо за отпадъци, намиращо се в землището на гр. Каварна, посредством изпълнение на строителни и монтажни работи, както и на необходимите за изпълнение на строителството инвестиционно проектиране и надзорни услуги.

Основните дейности са:

– Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци в община Каварна;

– Извършване на строителни и монтажни работи за техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци в община Каварна;

– Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.

Общата стойност на финансирането е 1 126 338,14 лв., от които 957 387,42 лв. европейско и 168 950,72 лв. национално съфинансиране.

В резултат изпълнението на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на депото, като ще бъдат компактирани отпадъци от площ 2,78 ха и ще бъде рекултивирана площ на депото от 0,894 ха, а ефектите от ще бъдат подобряване на ландшафта, намаляване и ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от човешката дейност, включително ограничаване на замърсяването на околните терени и на морския бряг.

Периодът на изпълнение на проекта е май 2020 г. –април 2022 г.

Пресконференцията е част от дейностите за информация и комуникация и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Ръководител на проекта е Георги Балтаджиев – заместник-кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност“.

loading...