На 06.10.2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Каварна ще се проведе пресконференция по проект BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” с АДБФП № Д-34-33 подписан между Министерство на околната среда и водите и Община Каварна.

Продължителност проекта: 18 месеца.

Стойност на проекта: 1 126 338.14 лв., от които 957 387.42 лв.

европейско и 168 950.72 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е да допринесе за изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14, посредством изпълнение на техническа рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Каварна.

loading...