Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2017 г. възлизат на 270.2 млн. евро, което е с 10.7% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.1% и съответно 10.5% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната, като водещи са областите София (столица), Варна и Пловдив.

През 2017 г. най-голям е обемът на направените преки чуждестранни инвестиции в промишления сектор – 210.7 млн. евро или с 24.7% повече в сравнение с 2016 година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции са 29.7 млн. евро, или с 1.4% повече в сравнение с 2016 година.  Тези две дейности заедно формират 89.0% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо със 7.8 пункта спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 19.2 млн. евро или с 23.7% по-малко спрямо предходната година.

И през 2017 г. с най-голям обем на направените преки чуждестранни инвестиции е община Каварна със 166.7 млн. евро, следвана от община Добрич-град с 45.5 млн. евро. Двете общини заедно формират 78.5% от общия обем на ПЧИ в областта, а относителният им дял намалява общо с 3.5 пункта спрямо предходната година.

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел: Статистически изследвания – Добрич

        Териториално статистическо бюро-Североизток

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
loading...