Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2018 г. възлизат на 311.8 млн. евро, което е с 15.4% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.3% и съответно 12.1% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната.

През 2018 г. най-голям е обемът на направените преки чуждестранни инвестиции в промишления сектор – 227.9 млн. евро, или с 8.2% повече в сравнение с 2017 година.

В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции са 53.8 млн. евро, или с 81.1% повече в сравнение с 2017 година.

Тези две дейности заедно формират 90.3% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 1.3 пункта спрямо предходната година.

В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 24.1 млн. евро или с 25.6% повече спрямо предходната година.

И през 2018 г. с най-голям обем на направените преки чуждестранни инвестиции е община Каварна – 191.6 млн. евро, следвана от община Добрич-град със 70.3 млн. евро. Двете общини заедно формират 84.0% от общия обем на ПЧИ в областта, а относителният им дял нараства общо с 5.5 пункта спрямо предходната година.

Илга ИВАНОВА,

гл. експерт Статистически изследвания