ППК „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – С. ИЗВОРОВО, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ПОКАНА

за редовно отчетно-изборно Общо събрание на кооператорите от ППК „Йордан Йовков“, ЕИК 834074015

Кооперация ППК „Йордан Йовков“ със седалище и адрес на управление с. Изворово, община Генерал Тошево, на основание член 16 от Закона за кооперациите свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание на член-кооператорите в ППК „Й. Йовков“, ЕИК 834074015, на 27 март 2021 г. от 9,00 часа, което ще се проведе в с. Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич, в салона на читалище „Съединение – 1943“ при следния дневен ред:

 1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
 2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2020 г.
 3. Отчетен доклад на КС за 2020 г.
 4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2020 г.
 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС, Председателя на кооперацята и членовете на КС.
 6. Прекратяване пълномощията на членовете на УС и Председателя на кооперацията поради изтичане на мандата.
 7. Прекратяване правомощията на членовете на КС поради изтичане на мандата.
 8. Избор на Управителен съвет на кооперацията.
 9. Избор на Председател на кооперацията.
 10. Избор на Контролен съвет.
 11. Определяне брой на подгласници за попълване състава на УС и КС на кооперацията.
 12. Избор на подгласници за попълване състава на УС.
 13. Избор на подгласници за попълване състава на КС.
 14. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет

 

 

 

loading...