ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАТОРИТЕ НА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ „РАВНЕЦ“ – В ЛИКВИДАЦИЯ, С.  РАВНЕЦ, ЕИК 834019079
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА – ЛИКВИДАТОР на Кооперация „Земеделска кооперация за производство и услуги „РАВНЕЦ“ – в ликвидация, със седалище и адрес на управление – с. Равнец, община Генерал Тошево, свиква годишно Общо събрание на кооператорите на 28 МАЙ 2019 г. /двадесет и осми май, две хиляди и деветнадесета година/ от 15.00 часа, в залата на читалището на с. Равнец, община Генерал Тошево, при следния Дневен ред:
1. Приемане на начален ликвидационен баланс на кооперацията.
2. Приемане на Отчет за дейността на ликвидатора.
3. Приемане на годишен финансов отчет на кооперацията за 2018 г.
4. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17., ал 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден, в 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
ЛИКВИДАТОР