През месец септември 2019г. ДГ „Първи юни”№17 работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфининсирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове.    Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. По проекта в учебното заведение са назначени на работа психолог, логопед, помощник възпитател и помощник учител.

През учебната 2020/2021г. в ДГ „Първи юни” N:17 бяха сформирани общо 6 целеви  групи с общо 44 деца, за които бе осигурена  обща подкрепа за личностно развитие, чрез допълнително обучение по български език за деца, които го владеят слабо или не го владеят. Усвояването на езика ставаше леко чрез включването на децата в игри и упражнения, организирани специално за тях в точно определен момент от деня и на определено за целта място.

В дните за допълнителна дейност децата от целевите групи драматизираха любими приказки, учеха се да съставят прости разширени изречения, съставяха описателен текст по нагледна основа, научиха нови думи и обогатиха активния си речник. Учиха се  правилно да произнасят фонемите в думите, слушаха с интерес различни приказки. 90% от тях напреднаха съществено в усвояването на българския език.

Поради създалата се пандемична обстановка през годината присъствените занимания временно бяха прекъсвани, но педагозите реагираха бързо и занятията се осъществяваха чрез ОРЕС /Обучение от разстояние в електронна среда/.  Родители и деца се включиха активно в обучението он лайн. Педагозите изпращаха необходимата информация, видео материали, задачи, песни, танци, картини в затворена виртуална група, както и на хартиен носител. Провеждаха се и консултации с родители по телефона. А обратната връзка ставаше чрез кратки видеа и снимков материал, изпратен от родителите.

Проектът осигури средства за заплащане на такси на децата от уязвими групи, чиито семейства имат доход на член от домакинството под прага на бедността. По тази дейност са включени 43 деца от ДГ „Първи юни“ като 43 семейства на практика не заплащат такса за детска градина т.е децата посещават детското заведение безплатно.

В изпълнение на Дейност 2 от проекта в ДГ „Първи юни“ стартираха и дейности за осигуряване и провеждане на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на децата. В градината са назначени помощник-възпитател,  помощник на учителя, логопед и психолог.

През учебната 2020/2021г.  по препоръка на учител и заявено желание от страна на родител бяха обследвани и включени в логопедична група 25 деца от детското заведение Те бяха разделени на няколко групи според логопедичната им диагноза. С всяко дете работи логопед  по утвърден от директора график според индивидуалните му потребности. Благодарение на логопедичната рехабилитация се постигна подобряване на комуникативните умения на децата, стимулиране развитието им и подобряване качеството на експресивната и импресивната им реч. Увеличи се обема на речниковия им запас.

Психологът, назначен по проекта,  предоставяше консултантска и експертна помощ като осъществяваше  индивидуална,  групова или екипна  работа с децата, родителите и учителите. Дейността му бе насочена към преодоляване на затруднения в обучението на децата, корекция на поведението при взаимоотношения с връстниците, както и цялостно личностно развитие на децата. При работа с тях психологът използваше рисувателни тестове, прилагаше иновативни методи, организираше тренинги за формиране на умения за общуване в ранна възраст. За по-буйните осъществяваше превантивна дейност за снижаване нивото на агресия, насочваше децата към допълнителни дейности по интереси, съобразени с възрастта и потребностите им. При психолога винаги можеше да се намери информация, професионален съвет, разбиране и съдействие за решаване на определени ситуации и произтичащите от тях затруднения.

Децата от четвърта подготвителна група със специални образователни потребности бяха грижа на помощник – учителя. От него те получаваха специално внимание и индивидуален подход. Съобразно потребностите на всяко дете помощник – учителя  подхождаше  диференцирано и поднасяше образователния материал внимателно и дозирано. Тези деца бяха успешно приобщени в групата и получаваха внимание и обич от всички деца, учители, родители.

 

През учебната 2021- 2022г. ДГ „Първи юни“ №17 продължава работата си по проекта и се надява чрез него да бъде полезна на още много деца да овладеят добре българския език, да подпомогне финансово още добрички семейства, да подготви успешно за първи клас и още много деца!

 

 

loading...