На предстоящата редовна сесия на Общински съвет – Крушари ще бъде разгледана информация за дейността на пенсионерските клубове.

В осем населени места от общината разкритите клубове функционират като форма за социално включване за възрастните хора, като предлагат дейности и мероприятия ориентирани към преодоляване на социалното изключване.

Членовете на клубовете, които към момента са над 220 човека, в по-голямата си част живеят в населени места, където единствено пенсионерския клуб е реално пространство за общуване и споделяне. Ръководствата на клубовете отчитат работата си за 2019г., като в голямата си част дейностите, в които са били включени хората от третата възраст са свързани с отбелязването на национални и международни празници, лични празници – рождени дни и юбилеи. Част от годишния календар на клубовете включва и възстановки на различни празници от обредния календар – Бабинден, Трифон Зарезан, Еньовден, Коледа и др.

През 2019г. всеки клуб „осинови“ войнишкия паметник в селото си, като акциите по почистване, поддържане и зацветяване са целогодишни.

В дейността си клубовете организират и посещения на сродни организации в други общини, които освен запознаване с чуждия опит в работата с хората от третата възраст, имат и екскурзионен момент. През изминалата година  пенсионери от клубовете посетиха Каварна, нос Калиакра, Несебър. Техните певчески групи участваха в национални събори и конкурси в Лясковец, Варна, Балчик, Несебър, Стара Загора, както и във всички събития от общинския културен календар.

Община Крушари финансира от собствени приходи дейността на местните клубове, като за 2019г. , одобрените средства са в размер на 24 000лв. За 2020г. бюджета на  местните организации е завишен, тъй като бе открит нов клуб в с. Ефрейтор Бакалово, а към съществуващите клубове са приети и нови членове.

Първият пенсионерски клуб в Крушари е разкрит през 2002г. и обстоятелството, че през изминалите осемнадесет години услугата се развива и бележи устойчивост е показателно за нейната адекватност като възможност за социално приобщаване и социална солидарност, която възрастните хора заслужават.