Обсъждането ще се състои на 27 юни, в 15:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.Преди това, гражданите могат да се запознаят с основните параметри на вече изпълнения бюджет 2018 г. от електронната страница на Община Тервел.
Какво е характерното за бюджет 2018 г.?
Планът за държавни приходи е изпълнен на 100 % за всички видове държавни приходи, а при местните приходи на 98 % е изпълнен планът за неданъчните приходи.Това се дължи на намалени тарифи за част от услугите, свързани със строителство при инвеститорите в частния сектор, при което приходите от технически услуги спадат под планирания размер.Намаляването на таксите е предприето от общинското ръководство, като мярка в подкрепа на бизнеса и гражданите, които инвестират в общината. Не е изпълнен и планът за приходите от заеми.Това, от своя страна, е положително явление , тъй като резултира в по-ниски разходи за обслужване и ползване на заемния ресурс. В приходната част на бюджета, извън регулярните и нормативно определени приходи, правят впечатление няколко суми с нерегулярен характер, т.е. те са получени в резултат на финансиране през 2018 г. за конкретни проекти на Община Тервел от Министерски съвет и от МОСВ. Тези суми са: 383 х.лв. от ПУДООС за финансиране на проект за транзитен водопровод в гр.Тервел и за четири малки проекта по кампания „За чиста околна среда“ ; 920 х.лв. за рехабилитация на ул.“Хан Аспарух“ – за отстраняване на последиците от подмяната на подземната инфраструктура; 300 х.лв. за основен ремонт на спортна площадка в СУ „Йордан Йовков“ и 120 х.лв. за завършване на обредния дом на гробищния парк.
Като цяло, приходната част на общинския бюджет за изминалата година съвпада с плановете и разчетите и при разумно планиране на разходната част не крие рискове за настоящия бюджет 2019, който вече се изпълнява.
Планът за разходите в бюджет 2018 е изпълнен на 100 % – както за делегираните от държавата дейности, така и за местните такива.При държавните дейности най-голям обем в разходната част на бюджета заемат дейностите за образование – 70,63 % от всички разходи, финансирани с приходи от държавния бюджет.Тук се отнасят всички разходи на училища и разходите за част от дейностите в детските градини и просветните звена (основна част от възнагражденията на заетите).При разходите за местни дейности с паритет са функция „Образование“ , в която отражение намира цялата издръжка детските и образователните звена и издръжката на всички общински служби, дейности и услуги на територията на цялата община.В общия обем на разходите за местни дейности най-голям е обемът на разходите за строителство – 35,11 % (1 210 х.лв.). Тук се отнасят всички извършени, респ. въведени в експлоатация и разплатени обекти за общински дейности през 2018 г., съобщава на сайта си Община Тервел.

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ ОТ… ПОЛИТИКА
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国-保加利亚
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST

 

Коментирай