Откриване на Административна сграда на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

0
132
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните придоби нов дом, където комисията ще осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви.
Новата административна сграда е на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №7Б
/срещу Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“/. По нея е извършен цялостен ремонт на фасадите – нова дограма, поставяне на топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втори и трети етаж, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на отоплителна инсталация и газификация.
Официалното събитие по откриването на „Административната сграда на МКБППМН“ ще се проведе на 24.01.2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в сградата.