През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 77.4 хил., от които 40.2 хил. са мъже, а 37.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 54.2% (при 55.4% за страната), съответно 58.9% за мъжете и 49.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 4.2 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 2.9 процентни пункта, а при жените – с 5.3 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Добрич е на 13-то място в страната  след област Плевен (91.3 хил.) и преди област Шумен (75.1 хил.). По коефициент на заетост заедно с област Велико Търново се нарежда на 9-то място, след област Стара Загора (55.1%) и преди област Русе (54.0%). С най – висок коефициент на заетост е област София (столица) (63.3%).

През третото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 74.0 хил., като 38.3 хил. от тях са мъже, а 35.7 хил. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 4.3 хил., или с 6.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 70.5%, съответно 72.0% за мъжете и 68.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият коефициент е по-висок с 5.3 процентни пункта, като при мъжете коефициентът се увеличава с 3.0 процентни пункта, а при жените – със 7.5 процентни пункта.

Илга ИВАНОВА, гл. експерт