На 15 май стартираха дейностите по проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“. Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и е със срок на реализация 36 месеца.

Общата цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние според критерия “Площ” и критерия “Структура и функции” на приоритетния тип местообитание 62C0* “Понто-сарматски степи” върху обща площ от 23 ха чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за местообитанията BG0000573 “Комплекс Калиакра”.

В изпълнение на заложените в проекта дейности Община Каварна ще си партнира  с Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.  Съвместно с експертите и студентите от университета и в присъствието на кмета на Община Каварна Нина Ставрева беше реализирана  Дейност 1 от Проекта – Определяне на моделни участъци,  върху които да стартират дейности за прилагане на консервационни и възстановителни мерки за природно местообитание 62 С0*„Понто-сарматски степи“.

Галя ВЕЛЧЕВА