ОИЦ РАЗЯСНЯВА ФИНАНСИРАНЕ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

0
871

Екипът на Областния информационен център представи проекто наредбата за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ пред близо 50 кметски наместници, експерти от Община Добричка и другите общини от Областта.

По време на информационното събитие екипът запозна аудиторията с наредбата за прилагане на подмярка 7.2. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
Допустими за финансова помощ ще бъдат разходи за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт на сгради и помещения. Възможно ще бъде закупуването на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност. Придобиването на компютърен софтуер, авторски права, разходи за хонорари на архитекти, инженери и консултанти също ще бъде финансирано по подмярката.
Допустимите кандидати са общини на територията на селски райони, ВиК оператори в агломерации под 2 000 е.ж., юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и читалища.
Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за един кандидат община е 10 000 000 евро.
Обсъдени бяха още видовете плащания и гаранциите, които се изискват към тях. Подробно бяха представени и основните изисквания към проектите, начина на подаване на заявленията за подпомагане, тяхното разглеждане и оценка от страна на Разплащателната агенция (РА).
Срокът за изпълнение на проектите следва да бъде до 24 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА за ВиК и ЮЛНЦ, а за общини и читалища до 36 месеца. НДТ