Екипът на Областен информационен център-Добрич представи в община Крушари прогнозните годишни работни програми на Оперативните програма за 2019 година. На информационното събитие присъстваха общинските съветници, кметове и кметски наместници, общински служители и граждани.

Над 270 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в област Добрич през 2017 г.

Най-голям интерес предизвикаха предстоящите процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С ресурс от 50,465 млн. евро по Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ ще се финансират инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата, в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Очакваната подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще подкрепи развитието и укрепването на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Допустими кандидати са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които след одобрение на проектното предложение ще получат 15 000 евро на два транша.

Местните поделения на вероизповеданията ще имат възможност с европейски средства да възстановят, реставрират, ремонтират или реконструират сгради с религиозно чрез подмярка7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, където максималният размер на финансовата помощ за един проект е до 400 000 евро.

ОИЦ-Добрич информира за възможностите за европейско финансиране в образованието

През септември тази година се очаква да стартира и подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставкии развитие на местните пазари.

Община Крушари, със своята недвижима културна ценност с категория “национално значение” Антична крепост Залдапа може да кандидатства до 31 декември 2021 по процедурата „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., чиято основна цел е съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

Представена бе и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., която ще подпомогне въвеждането на дуалната система на обучение.

Източник: www.dariknews.bg

loading...