З А П О В Е Д

№ РД-04- 1/13 .01.2020г.

На основание §12а от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.27, ал. 8 и ал.9 от ЗСПЗЗ, чл. 105, ал.2, ал.3 от ППЗСПЗЗ, чл.106, ал.1 от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие“, писма на МЗХГ с изх. №66-3958/24.11.2019 г. /наш вх. № РД-12-01-213-1/25.11.2019г./, изх. №66-3806/24.11.2019 г. /наш вх. № РД-12-01-207-1/25.11.2019г./, изх. №66-3810/24.11.2019 г. /наш вх. № РД-12-01-209-1/25.11.2019г./, изх. №66-3809/24.11.2019 г. /наш вх. № РД-12-01-208-1/25.11.2019г./,  за изразено съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите за започване на тръжна процедура за продажба на земеделските земи по §12а от ПЗР ЗСПЗЗ и протоколи от 02.11.2019г., 27.11.2019г. и 02.12.2019г. на комисия при ОД „Земеделие“ гр. Добрич за откриване на обща процедура

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 ПЗР ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, частна държавна собственост,  находящи се в област Добрич

 

Община Землище № на имот

 

Площ/кв.м Начална

Цена/лева

Депозит Разходи по чл.56ш от ППЗСПЗЗ/лв/
Добричка с. Полк. Минково 59402.27.2 3097 7100,00 710,00 54,00
Добричка с. Полк. Минково 59402.27.4 1632 3700,00 370,00 54,00
Добричка с. Одринци 53432.133.7 3367 6800,00 680,00 104,00
Каварна с. Вранино 12173.100.49 2821 7200,00 720,00 54,00
Тервел с. Коларци 38025.123.3 2472 5100,00 510,00 54,00

ІІ. Условия за участие.

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.

ІІІ. Началната тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл.105, ал.7 от ППЗСПЗЗ, която е пазарна оценка, изготвена от независим оценител. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /оригинал/. Депозитът за участие в търга се внася по сметка на ОД”Земеделие” гр.Добрич

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

BIC: UNCRBGSF

„УниКредит Булбанк”, гр. Добрич

ІV. Място и срок за получаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 15.01.2020г. до 13.02.2020г. включително.

  1. V. Място и срок за подаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на заповедта за провеждане на тръжната процедура в местен ежедневник – от 15.01.2020г. до 13.02.2020г. включително..

VІ. Подаване на документите за участие в търга

Заявителите или упълномощеното от тях лице (нотариално заверено пълномощно) подават в Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите. В заявлението да се посочат:

  • единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен търговец
  • Местоположението, номера и площта на имота;
  • Предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и словом, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

Към заявлението да се приложат:

  • Банково бордеро в оригинал за внесения депозит за всеки отделен имот
  • Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
  • Решение на съответния оправомощен орган за закупуване на държавните имоти – предмет на продажбата, когато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен търговец;
  • Декларация за свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия обстоятелствата по чл.106, ал. 18 от ППЗСПЗЗ.

Заявления за участие в търга, да са запечатани в непрозрачен плик и да се регистрират с входящ номер, дата и час в регистъра

VIІ. Информация за имотите – обект на търга, е изнесена на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в общинската служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождение на имота.

VІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 на 17.02.2020г. от 10,00 часа за всички имоти на територията на област Добрич, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Добрич.

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие и са допуснати до участие в търга.  При явяване на един кандидат за даден имот, той се обявява за спечелил търга – при обявената от него тръжна цена с тайно наддаване.

Не се допускат за участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по т. V или не отговарят на изискванията на т. VІ от заповедта.

ІХ. Класиране на участниците, сключване на договор за покупко-продажба за спечеления имот и възстановяване на депозита.

За резултатите от търга тръжната комисия да състави протокол, който да се обяви на Информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, и на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx

В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия, която следва да се произнесе в 5-дневен срок, като за разглеждането им да състави протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът да се обяви на посоченото в заповедта публично място.

Председателят на тръжната комисия да представи протоколите заедно със заявленията, приложенията към тях и възраженията  за одобряване от министъра на земеделието, храните и горите в 3-дневен срок от произнасянето по възраженията.

В 7-дневен срок от одобряването на протоколите от министъра на земеделието, храните и горите със заповед да се определи класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на интернет страницата и таблото на ОД «Земеделие» Добрич при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. В 3-дневен срок Директорът на областната дирекция “Земеделие” уведомява участниците в търга по реда на АПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомлението им по реда на АПК.

В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

Ако в четиринадесет дневен срок след влизането в сила на заповедта, в случай че лицето спечелило търга, не внесе цената, дължимите данъци, такси, разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и режийните разноски, за сключване на договор да се покани класирания на второ място кандидат.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача

Внесеният депозит от участниците в търга, класирани на първо и второ място да се възстанови след сключване на договор за покупко-продажба и внасяне на продажната ценя от купувача по сметка на МЗХ в БНБ-ЦУ гр.София

IBAN:      BG 97 BNBG 96613000150001, BIC:         BNBGBGSD

Х. Тръжната комисия да се състои от три до пет редовни члена, измежду които председател и секретар и двама резервни членове. В състава на комисията да се включи и правоспособен юрист. Поименният състав на комисията да се определи с отделна заповед, в 3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в търга

Заповедта да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на интернет страницата на МЗХГ, ОД «Земеделие» Добрич, в местен ежедневник, и на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, всички Общински служби по Земеделие в област Добрич, в общини Добричка, Каварна и Тервел, и в кметствата на с. Полк. Минково, общ. Добричка, с. Одринци, общ. Добричка, с. Коларци, общ. Тервел и с. Вранино, общ. Каварна.

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД “Земеделие”

loading...