З А П О В Е Д

№ РД-04- 4/ 14.01.2020г.

На основание чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл. 56з, ал. 1, изречение второ от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие“, протокол от 07.01.2020г.. и писмо за изразено съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите с вх. № РД-12-1-226/19.12.2019г. /изх. №66-4069/19.12.2019г./ за започване на тръжна процедура за продажба на имот частна държавна собственост (незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване;

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна държавна собственост (незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване, както следва.

 

Община

 

Землище

№ на имот

 

 

Площ/кв.м

Начална

Цена/лева

 

Депозит

Разходи по чл.56ш от ППЗСПЗЗ/лв/
Генерал Тошево с. Градини 17511.14.4 2031 7500,00 750,00 48,00

ІІ. Условия за участие

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.

ІІІ. Началната тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл. 88 ППЗДС във връзка с чл.56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /оригинал/. Депозитът за участие в търга се внася по сметка на ОД”Земеделие” гр.Добрич

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

BIC: UNCRBGSF

„УниКредит Булбанк”, гр. Добрич

ІV. Място и срок за получаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 15.01.2020г. до 13.02.2020г. включително.

  1. V. Място и срок за подаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на заповедта за провеждане на тръжната процедура в местен ежедневник – от 15.01.2020г. до 13.02.2020г. включително.

VІ. Подаване на документите за участие в търга

Заявителите или упълномощеното от тях лице (нотариално заверено пълномощно) подават в Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите. В заявлението да се посочат:

  • единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен търговец
  • Местоположението, номера и площта на имота;
  • Предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и словом, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

Към заявлението да се приложат:

  • Банково бордеро в оригинал за внесения депозит за всеки отделен имот
  • Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
  • Протокол от заседание на съответния оправомощен орган, съдържащ решение за закупуване на държавния имот – предмет на продажбата, когато заявителят е юридическо лице;
  • Декларация за свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия обстоятелствата по чл.56к, ал. 11 от ППЗСПЗЗ.
  • Декларация за събиране, съхранение и обработване на лични данни във връзка с Регламент ( ЕС ) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, по образец, одобрен със заповед на директора на ОД „Земеделие“ гр. Добрич

Заявления за участие в търга, да са запечатани в непрозрачен плик и да се регистрират с входящ номер, дата и час в регистъра

VIІ. Информация за имота – обект на търга, е изнесена на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в общинската служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождение на имота.

VІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 на 17.02.2020г. от 11,00 часа, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Добрич.

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие и са допуснати до участие в търга.

Не се допускат за участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по т. V или не отговарят на изискванията на т. VІ от заповедта.

ІХ. Класиране на участниците, сключване на договор за покупко-продажба за спечеления имот и възстановяване на депозита.

За резултатите от търга тръжната комисия да състави протокол, който да се обяви на Информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, и на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx

В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия, която следва да се произнесе в 5-дневен срок, като за разглеждането им да състави протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът да се обяви на посоченото в заповедта публично място.

Председателят на тръжната комисия да представи протоколите заедно със заявленията, приложенията към тях и възраженията  за одобряване от министъра на земеделието, храните и горите в 3-дневен срок от произнасянето по възраженията.

В 7-дневен срок от одобряването на протоколите от министъра на земеделието, храните и горите със заповед да се определи класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на интернет страницата на Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. В 3-дневен срок Директорът на Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич уведомява участниците в търга по реда на АПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомлението им по реда на АПК.

В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

Ако в четиринадесет дневен срок след влизането в сила на заповедта, в случай че лицето спечелило търга, не внесе цената, дължимите данъци, такси, разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и режийните разноски, за сключване на договор да се покани класиранияна второ място кандидат.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача.

Внесеният депозит от участниците в търга, класирани на първо и второ място да се възстанови след сключване на договор за покупко-продажба и внасяне на продажната ценя от купувача по сметка на МЗХГ в БНБ-ЦУ гр.София

IBAN:      BG 97 BNBG 96613000150001, BIC:         BNBGBGSD

Х. Тръжната комисия да се състои от три до пет редовни члена, измежду които председател и секретар и двама резервни членове. В състава на комисията да се включи и правоспособен юрист. Поименният състав на комисията да се определи с отделна заповед, в 3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в търга

Заповедта да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на интернет страницата на МЗХГ, ОД «Земеделие» гр. Добрич, в местен ежедневник, и на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, Общинска служба по земеделие Генерал Тошево, община Генерал Тошево и кметство с. Градини, общ. Генерал Тошево.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД “Земеделие”

loading...