ЗАПОВЕД

№ РД-04-65 / 12.07.2022 г.

На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 г. на министъра на земеделието, обн. ДВ, бр. 31 от 19.04.2022 г., Заповед № РД-46-67 от 28.02.2022 г. на зам.-министъра на земеделието за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ и протокол от  13.07.2022 г. за липса на подадени в срок до 01 юли 2022 г. заявления по реда на чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ

Н АР Е ЖДА М:

 1. Откривам процедура за провеждане на Тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2022/2023 година за срок от една стопанска година.
 2. Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на Област Добрич, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ /физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон/, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.
 4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 г. на министъра на земеделието.

Размерът на депозита за участие в търга за отдаване под наем на пасища и мери е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО.

 

 1. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, по банков път в срок и при условия, определени в проекта на договора.
 2. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие”, гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 15.07.2022 г. до  15.08.2022 г. включително.
 3. 7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ”, гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната сесия в местен вестник от 07.2022 г. до 15.08.2022 г. включително.
 4. Информация за пасищата и мерите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx – за земите, обект на търга на територията на съответната община.
 5. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица, на 17.08.2022 г. от 9,30 ч.
 6. В случаите по чл. 47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.
 7. Тръжната комисия се състои от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.
 8. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “, гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие”, гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

Неразделна част от настоящата заповед е приложение – документи за участие в търга.

Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна дирекция “Земеделие”, гр. Добрич  за сведение и изпълнение.

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА /п/

Директор ОД ”Земеделие”