З А П О В Е Д

№ РД-04- 126/ 29.10.2019г.

На основание чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл. 56з, ал. 1, изречение второ от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие“, протокол от 16.10.2019г.. и писмо за изразено съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите с вх. № РД-12-1-165-1/14.10.2019г. /изх. №66-3296/09.10.2019г./ за започване на тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост (незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване;

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти частна държавна собственост (незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, както следва.

 

Община

 

Землище

№ на имот

 

Площ

/кв.м

Начална

Цена/лева

 

Депозит

Разходи по чл.56ш от ППЗСПЗЗ/лв/
Добричка с. Полковник Минково 59402.27.102 6258 27000,00 2700,00 48
Добричка с. Полковник Минково 59402.27.103 3923 17000,00 1700,00 48
Добричка с. Полковник Минково 59402.27.104 4523 19700,00 1970,00 48

ІІ. Условия за участие

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.

ІІІ. Началната тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл. 88 ППЗДС във връзка с чл.56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /оригинал/. Депозитът за участие в търга се внася по сметка на ОД”Земеделие” гр.Добрич „УниКредит Булбанк”, гр. Добрич

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69, BIC: UNCRBGSF

ІV. Място и срок за получаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 31.10.2019г. до 29.11.2019г. включително.

  1. V. Място и срок за подаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на заповедта за провеждане на тръжната процедура в местен ежедневник – от 31.10.2019г. до 29.11.2019г. включително.

VІ. Подаване на документите за участие в търга

При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното от него писмено с нотариална заверка на подписа лице. Заявителите или упълномощеното лице подават в Областна дирекция “Земеделие” Добрич:

  1. Заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите;
  2. 2. Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
  3. 3. Платежен документ за внесен депозит в оригинал за всеки отделен имот
  4. Декларация за събиране, съхранение и обработване на лични данни във връзка с Регламент ( ЕС ) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, по образец, одобрен със заповед на директора на ОД „Земеделие“ гр. Добрич

В заявлението да се посочат:

  • Местоположението, номера и площта на имота;
  • Предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и словом, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

Заявления за участие в търга, да са запечатани в непрозрачен плик и да се регистрират с входящ номер, дата и час  в регистъра.

VIІ. Информация за имота – обект на търга, е изнесена на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в общинската служба по земеделие, в общината на населеното място по местонахождение на имота.

VІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 на 03.12.2019г. от 10,00 часа, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Добрич.

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.

Не се допускат за участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по т. V или не отговарят на изискванията на т. VІ от заповедта.

ІХ. Класиране на участниците, сключване на договор за покупко-продажба за спечеления имот и възстановяване на депозита.

За резултатите от търга тръжната комисия да състави протокол, който да се обяви на Информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, и на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx

В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия, която следва да се произнесе в 5-дневен срок, като за разглеждането им да състави протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът да се обяви на посоченото в заповедта публично място.

Председателят на тръжната комисия да представи протоколите заедно със заявленията, приложенията към тях и възраженията  за одобряване от министъра на земеделието, храните и горите в 3-дневен срок от произнасянето по възраженията.

В 7-дневен срок от одобряването на протоколите от министъра на земеделието, храните и горите със заповед да се определи класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. В 3-дневен срок Директорът на Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич уведомява участниците в търга по реда на ГПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомлението им по реда на АПК.

В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

Ако в четиринадесет дневен срок след влизането в сила на заповедта, в случай че лицето спечелило търга, не внесе цената, дължимите данъци, такси, разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и режийните разноски, за сключване на договор да се покани класиранияна второ място кандидат.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача

Внесеният депозит от участниците в търга, класирани на първо и второ място да се възстанови след сключване на договор за покупко-продажба и внасяне на продажната ценя от купувача по сметка на МЗХГ в БНБ-ЦУ гр.София IBAN:  BG 97 BNBG 96613000150001, BIC:   BNBGBGSD

Х. Тръжната комисия да се състои от три до пет редовни члена, измежду които председател и секретар и двама резервни членове. В състава на комисията да се включи и правоспособен юрист. Поименният състав на комисията да се определи с отделна заповед, в 3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в търга

Заповедта да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на интернет страницата на МЗХГ, ОД «Земеделие» гр. Добрич, в местен ежедневник, и на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, Общинска служба по земеделие Добричка, община Добричка и кметство с. Полковник Минково.

 

loading...