З А П О В Е Д

№ РД-04-18/26.01.2021г.

 

На основание чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ,чл. 56з, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие“,протокол от30.11.2020г.и писмоза изразено съгласие на Министъра на земеделието, храните и горитес вх. № РД-12-05-988-1/14.01.2021г. /изх. №66-6098/14.01.2021г./ за започване на тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост (незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване;

Н А Р Е Ж Д А М:

І.Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имотичастна държавна собственост (незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, както следва.

 

Община

 

Землище

№ на имот

 

 

Площ/дка

Начална

Цена/лева

 

Депозит

Разходи по чл.56ш от ППЗСПЗЗ/лв/
Генерал Тошево с. Пчеларово 58832.120.4 3,913 17000,00 1700,00 40,00
Генерал Тошево с. Пчеларово 58832.120.16 2,295 10000,00 1000,00 40,00
Генерал Тошево с. Пчеларово 58832.120.27 5,171 22550,00 2255,00 40,00

ІІ.Условия за участие

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.

ІІІ. Началната тръжна ценаи размер на депозита за участие в търга

Началнататръжна цена на имотите е определена по реда на чл.56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена.Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /оригинал/. Депозитът за участие в търга се внася по сметка на ОД”Земеделие” гр.Добрич,„УниКредит Булбанк”, гр. Добрич

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69, BIC: UNCRBGSF

ІV. Място и срок за получаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.,в срок от 28.01.2021г. до 26.02.2021г. включително.

V.Място и срок за подаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ”гр.Добрич, ул.”Независимост”№ 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на заповедта за провеждане на тръжната процедура в местенежедневник– от 28.01.2021г. до 26.02.2021г. включително.

VІ. Подаване на документите за участие в търга

Заявителите или упълномощеното от тях лице (нотариално заверено пълномощно) подават в Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите. В заявлението да се посочат:

  • единенидентификационенкодсъгласноЗаконазатърговскиярегистър и регистъранаюридическителица с нестопанскацел, когатозаявлениетосеподаваотюридическолицеилиотедноличентърговец
  • Местоположението, номера и площта на имота;
  • Предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и словом, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

Към заявлението да се приложат:

  • Банково бордеро в оригинал за внесения депозит за всеки отделен имот
  • Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
  • Протоколотзаседаниенасъответнияоправомощенорган, съдържащрешениезазакупуваненадържавнияимот – предметнапродажбата, когатозаявителят е юридическолице;
  • ДекларациязасвързанилицапосмисъланаТърговскиязакон и свързанипредприятияпосмисъланаЗаконазамалките и среднитепредприятияобстоятелстватапочл.56к, ал. 11 от ППЗСПЗЗ.
  • Декларация за събиране, съхранение и обработване на лични данни във връзка с Регламент ( ЕС ) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, по образец, одобрен със заповед на директора на ОД „Земеделие“ гр. Добрич

Заявления за участие в търга, да са запечатани в непрозрачен плик и да се регистрират с входящ номер, дата и час в регистъра

VIІ.Информация за имота – обект на търга, е изнесена на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, на интернет страницата на дирекцията:http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx,наинтернет страницатанаМинистерствотоназемеделието,храните и горите, в общинскатаслужбапоземеделие, в общинатаи в кметството нанаселенотомястопоместонахождениенаимота.

VІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 на02.03.2021г. от 10,30 часа, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Добрич.

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие и садопуснатидоучастие в търга.

Неседопускатзаучастие в търгакандидатите, чиитозаявлениясаподадениследсрокапот. Vилинеотговарятнаизискваниятанат. VІ от заповедта.

ІХ. Класиране на участниците, сключване на договор за покупко-продажба за спечеления имот и възстановяване на депозита.

За резултатите от търгатръжнатакомисия да състави протокол, койтода се обявина Информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, и на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx

В 7-дневен срокотобявяванетомуучастниците в търгамогатданаправятписменивъзражениядотръжнатакомисия, която следва да се произнесе в 5-дневен срок, катозаразглежданетоимдасъставипротокол, в койтосепосочватмотивитезаприеманетоилизаотхвърлянетоим. Протоколътда сеобявинапосоченото в заповедтапубличномясто.

Председателятнатръжнатакомисияда представипротоколитезаедносъсзаявленията, приложениятакъмтях и възражениятазаодобряванеотминистъраназемеделието,храните и горите в 3-дневен срокотпроизнасянетоповъзраженията.

В 7-дневен срок от одобряването на протоколите от министъраназемеделието,храните и горитесъсзаповедда се определикласираните на първо и второмястокандидати за всекиимот.Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горитеи на интернет страницата на Областна дирекция “Земеделие” гр. Добричпри спазванеизискванията на Закона за защита на личнитеданни. В 3-дневен срок Директорът на Областна дирекция “Земеделие” гр. Добричуведомяваучастниците в търга по реда на АПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомлението им по реда на АПК.

В случаите,когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с еднастъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първомясто в търга се класиракандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелилтърга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

Ако в четиринадесетдневен срок следвлизането в сила на заповедта,в случай че лицетоспечелилотърга, не внесецената, дължимитеданъци, такси,разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и режийните разноски, за сключване на договор да се поканикласираниянавторомясто кандидат.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача.

Внесеният депозит от участниците в търга, класирани на първо и второмясто да се възстанови след сключване на договор за покупко-продажба и внасяне на продажната ценя от купувачапо сметка на МЗХГ в БНБ-ЦУ гр.София

IBAN: BG97BNBG 96613000150001, BIC: BNBGBGSD

Х. Тръжната комисия да се състои от три до пет редовни члена,измеждукоитопредседател и секретар и двамарезервничленове. В състава на комисията да се включи и правоспособен юрист. Поименният състав на комисията да се определи с отделна заповед, в 3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в търга

Заповедта да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на интернет страницата на МЗХГ, ОД «Земеделие» гр. Добрич, в местен ежедневник, и на информационното табло на Областнадирекция „Земеделие” гр.Добрич, всички Общински служби по земеделие,Община Генерал Тошево и кметство с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево.

loading...