З А П О В Е Д

№ РД-04- 95/20.09.2023г.

На основание §12а от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.27, ал.9 във връзка с ал. 8, изречение  първо от ЗСПЗЗ, чл. 106, ал.1 ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие“, писмо на МЗХ с изх. №66-1630/15.09.2023 г. /наш вх. № РД-12-05-995-25/15.09.2023г./, за изразено съгласие на Министъра на земеделието и храните за откриване на тръжна процедура по общия ред за продажба на земеделски земи по §12а от ПЗР ЗСПЗЗ с право на участие на всички заинтересовани лица

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 ПЗР ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, частна държавна собственост, находящи се в с. Богдан, община Добричка, област Добрич

Община Землище № на имот Площ/дка Начална Цена/лева Депозит Разходи по чл.56ш от ППЗСПЗЗ /лв/
Добричка с. Богдан 04580.532.3 35,826 159235,00 15923,50 100,00

ІІ. Условия за участие.

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.

ІІІ. Началната тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл.105, ал.7 от ППЗСПЗЗ, която е пазарна оценка, изготвена от независим оценител. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /оригинал/. Депозитът за участие в търга се внася по сметка на ОД”Земеделие” гр.Добрич

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69, BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк”, гр. Добрич

ІV. Място и срок за получаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 26.09.2023г. до 25.10.2023г. включително.

  1. V. Място и срок за подаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на заповедта за провеждане на тръжната процедура в местен ежедневник – от 26.09.2023г. до 25.10.2023г. включително.

VІ. Подаване на документите за участие в търга

Заявителите или упълномощеното от тях лице (нотариално заверено пълномощно) подават в Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието. В заявлението да се посочат:

  • Единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен търговец
  • Местоположението, номера и площта на имота;
  • Предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и словом, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

Към заявлението да се приложат:

  • Банково бордеро в оригинал за внесения депозит за всеки отделен имот
  • Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
  • Решение на съответния оправомощен орган за закупуване на държавните имоти – предмет на продажбата, когато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен търговец;
  • Декларация за свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия обстоятелствата по чл.106, ал. 18 от ППЗСПЗЗ.
  • Декларация за събиране, съхранение и обработване на лични данни във връзка с Регламент ( ЕС ) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, по образец, одобрен със заповед на директора на ОД „Земеделие“ гр. Добрич

Заявления за участие в търга, да са запечатани в непрозрачен плик и да се регистрират с входящ номер, дата и час в регистъра

VIІ. Информация за имотите – обект на търга, е изнесена на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx, на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, в общинската служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождение на имота.

VІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 на 27.10.2023г. от 10,00 часа, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Добрич.

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие и са допуснати до участие в търга. Когато на търга са обявени повече от един имот, при явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга при предложената от него тръжна цена с тайно наддаване. Не се допускат за участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по т. V или не отговарят на изискванията на т. VІ от заповедта.

ІХ. Класиране на участниците, сключване на договор за покупко-продажба за спечеления имот и възстановяване на депозита.

За резултатите от търга тръжната комисия да състави протокол, който да се обяви на Информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, и на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx

В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия, която следва да се произнесе в 5-дневен срок, като за разглеждането им да състави протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът да се обяви на посоченото в заповедта публично място.

Председателят на тръжната комисия да представи протоколите заедно със заявленията, приложенията към тях и възраженията  за одобряване от министъра на земеделието и храните в 3-дневен срок от произнасянето по възраженията.

В 7-дневен срок от одобряването на протоколите от министъра на земеделието и храните, със заповед да се определи класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на интернет страницата и таблото на ОД «Земеделие» гр. Добрич при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

В 3-дневен срок Директорът на ОД “Земеделие” уведомява участниците в търга по реда на АПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомлението им по реда на АПК.

В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

Ако в четиринадесет дневен срок след влизането в сила на заповедта, в случай че лицето спечелило търга, не внесе цената, дължимите данъци, такси, разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и режийните разноски, за сключване на договор да се покани класирания на второ място кандидат.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача

Внесеният депозит от участниците в търга, класирани на първо и второ място да се възстанови след сключване на договор за покупко-продажба и внасяне на продажната цена от купувача по сметка на МЗХ в БНБ-ЦУ гр.София

IBAN:      BG 97 BNBG 96613000150001, BIC:         BNBGBGSD

Х. Тръжната комисия да се състои от три до пет редовни члена, измежду които председател и секретар и двама резервни членове. В състава на комисията да се включи и правоспособен юрист. Поименният състав на комисията да се определи с отделна заповед, в 3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в търга

Заповедта да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на интернет страницата на МЗХ, ОД «Земеделие» Добрич, в местен ежедневник, и на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, всички Общински служби по земеделие в област Добрич, в Община Добричка, и в кметството на с. Богдан, общ. Добричка.