ЗАПОВЕД  № РД-04-56/ 20.06.2022 г.

На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка със Заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 г. на Министъра на земеделието, обн., ДВ, бр.31 от 19.04.2022 г. и съгласие от Министъра на земеделието за провеждане на Първа тръжна сесия, постъпило с вх. № РД-12-1- 179-1/ 17.06.2022 г. /изх. №66-1759/17.06.2022 г./

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2022/2023 година, както следва:

 • За отдаване под аренда на свободни земеделски земи за срок от десет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури – описани в приложения №1 и № 2;

ІІ. Обект на търга са земите от ДПФ в Област Добрич, подробно описани в гореизброените приложения – представляващи неразделна част от настоящата заповед, по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, площ, категория, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена, депозит за участие в търга.

III. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Закона за търговския регистър, които отговарят на условията, посочени в чл.47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, а именно:

 1. са регистрирани като земеделски стопани;
 2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност. /изискването се отнася за управителите или за членове на управителните органи на кандидата/;
 3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 4. не се намират в ликвидация;
 5. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ и неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
 6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ, поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
 7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискванията по т. 5, 6.
 8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост.
 9. нямат парични задължения към държавата.

Обстоятелствата, установяващи правото за участие в тръжната процедура по т.1, т.3, т.4, т.5 и т.6, се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната дирекция „Земеделие“, а обстоятелствата по т.2, т.7, т.8 и т.9, че:

 • не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
 • нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването по т. 5 и 6 от Раздел III;
 • сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;
 • нямат парични задължения към държавата.

се удостоверяват с декларация.

 1. I Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 г. на Министъра на земеделието. Размерът на депозита за участие в търга за земеделските земи за отглеждане на едногодишни полски култури – в размер на 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО, ПРИКРЕПЕНО КЪМ СЪОТВЕТНИЯ ИМОТ, КАТО НА БОРДЕРОТО ДА БЪДЕ ОПИСАН ИДЕНТИФИКАТОРА НА ИМОТА!!!

ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ДЕПОЗИТЪТ Е ВНЕСЕН ПО ГОРЕПОСОЧЕНАТА СМЕТКА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ИЗВЛЕЧЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЗАВЕРЕНО ОТ СЪОТВЕТНАТА БАНКА!

 1. Условия за плащане на цената

Плащанията на арендната вноска се извършват в български лева, по банков път, в срокове и при условия, определени със Заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 г. на Министъра на земеделието и одобрените образци на тръжни документи, както следва:

 1. За отдаване под АРЕНДА за срок от десет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури 50% от годишната арендна вноска се заплаща авансово при сключване на договора и не по – късно от 1 октомври на всяка следваща стопанска година. За останалите 50 % от дължимата вноска се подписва запис на заповед при сключване на договора и в началото на всяка следваща стопанска година – с падеж – 01 /тридесет и първи януари/ на текущата стопанска година..

След заплащане на дължимите суми арендодателят е длъжен да представи в ОД „Земеделие“ гр. Добрич /или на електронна поща на дирекцията : odzg_d@abv.bg/ оригинал или заверено копие на платежния документ.

За първата 2022/2023 стопанска година АРЕНДАТОРЪТ дължи арендно плащане само за частта от арендувания имот, която попада в допустимия слой за подпомагане. За останалата част от площта на имота, попадаща извън допустимия слой за подпомагане, арендна вноска за първата стопанска година не се дължи.

 1. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 22.06.2022 г. до 21.07.2022 г. включително.

VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната сесия в местен вестник от 22.06.2022 г. до 21.07.2022 г. включително.

След 17:00 ч на 21.07.2022 г. ще се приемат документи за участие в търга на лица, които към 17 часа са вписани в нарочен списък, относно присъствието им пред ст.102 на ОД „Земеделие” Добрич за входиране на офертите им.

VIII. Информация за земите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие– за земите, обект на търга на територията на съответната община и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич – http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

IХ. Търгът:

 • За отдаване под аренда на свободни земеделски земи за срок от десет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури – описани в приложения №1 и № 2,

Ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица, при следния график:

 1. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община Добрич и Община Добричка– 25.07.2022 г.- 26.07.2022 г. от 09.30 ч. до 17,30ч
 2. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури / аренда / за земите на територията на Община Крушари 27.07.2022 г.- 28.07.2022 г.-от 9,30 ч.-17,30;
 3. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община Тервел29.07.2022 г. от 9,30 ч.-17,30
 4. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община Ген. Тошево01.08.2022 г. -от 9,30 ч.- 17,30.;
 5. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община Балчик, Община Каварна и Община Шабла – 02.08.2022г. от 9,30ч.- 17,30ч;
 6. X. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.

ХI. Утвърждавам Тръжните условия за участие в търга, представляващи неразделна част от настоящата заповед. Тръжните условия и списъците с имотите да се обявят на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “ гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

ХІI. Тръжната комисия се състои най-малко от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист и от резервни членове. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.

ХІІI. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “ гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД”Земеделие”

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ДОБРИЧ: Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я