Одобрено проектно предложение на Община Добричка

0
592

Община Добричка получи одобрение на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОП Развитие на човешките ресурси. Това е поредният проект, който община Добричка ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него.

При реализирането на проекта ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, както и помощ в домакинството за нуждаещите се – 74 лица от целевите групи – възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства. Поради териториалната разпръснатост на 68-те населени места на общината, се предвижда да се обособят помощни помещения в 3 села – Карапелит, Житница и Паскалево, в сградите на кметствата, на които ще се извърши ремонт. Ще бъде закупено ново медицинско оборудване и обзавеждане. За осигуряване на по-голяма мобилност и гъвкавост при предоставяне на услугите в големия брой малки населени места ще бъде закупен един автомобил.

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“ е на обща стойност 206 563,50 лв. като срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Кметът на община Добричка инж. Тошко Петков очаква да бъде повикан в МТСП, за да подпише договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.Одобрено проектно предложение на община Добричка

Община Добричка получи одобрение на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОП Развитие на човешките ресурси. Това е поредният проект, който община Добричка ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него.