На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе Обществено обсъждане на „Частично изменение на ОУП на Община гр.Добрич и ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ с № 72624.87.1 по КК на гр.Добрич в зона за ПСД“.

Обсъждането ще се проведе от 11:00 часа на 07.06.2021 г. в Залата на ТПП – гр. Добрич, ул.“България“ № 3.

loading...