ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 28.01.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна

 на втори етаж – стая №209

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Селце, общ.Каварна за срок от три стопански години – 2018г./2019г., 2019г./2020г. и  2020г./ 2021г. до прибиране на реколтата.

           Обект на търга е поземлен имот с идентификатор 66113.28.10 (шест, шест, едно, едно, три, точка, две, осем, точка, едно, нула) по КККР на с. Селце, общ.Каварна, с площ от 7,806 дка (седем декара осемстотин и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници и съседи: 66113.28.70, 66113.28.6, 66113.13.1, актуван с АЧОС №2703 от 27.09.2018г., вписан акт №159, т. VI, вх.р.№1965 от  27.09.2018г. в СВ Каварна.

Началната тръжна цена на обекта на търга е 546,42лв. без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 21.01.2019год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 24.01.2019г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 54,64лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на  23.01.2019 год.  

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие:

  1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
  2. Вносна бележка за внесен депозит.
  3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
  4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
  5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.

6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

  Справки на тел.: 0570/8-18-19.

 

 

loading...