ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИE 40-16/30.10.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 31.01.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ:

 

№ по ред  

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м. Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева Срок за отдаванe (години)
1 Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 2-ия и 3-ия, на север от съществуващ билборд), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
2 Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 4-ия и 5-ия, на север от съществуващ билборд), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
3 Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 6-ия и 7-ия, на север от съществуващ билборд), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
4 Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 7-ия и 8-ия на север от съществуващ билборд – срещу второстепенна улица към жк „Добротица“), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
5 Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по средата на два ел. стълба (между 8-ия и 9-ия, на север от съществуващ билборд, един стълб след пешеходна пътека), за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
6 Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 50 м от кръстовището с бул. „25-ти септември“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
7 Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 30 м западно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
8 Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 30 м източно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
9 Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 60 м източно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
10 Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“, на 30 м източно от съществуващ билборд на магазин Lidl, на линията на Детската градина, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
11 Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 50 м западно от кръстовището с ул. „Оп. Димитър Ковачев“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
12 Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 80 м западно от кръстовището с ул. „Оп. Димитър Ковачев“, на линията на КАТ, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
13 Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, източно от пресечката с ул. „Никола Петков“ на линията на подхода към бензиностанцията, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен.

 

12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
14 Общинско място в ПИ 72624.617.11 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 30 м западно от ул. „Никола Петков“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.
15 Общинско място в ПИ 72624.617.11 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“, на 60 м западно от ул. „Никола Петков“, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен. 12,00 238,92 лв. 716,76 лв. 10 г.

 

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 14.01.2019 година до 17.00 часа на 29.01.2019 година.

Оглед на обектите от 30.01.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят от 14.01.2019 година до 29.01.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Приходите от наеми, генерирани по договорите, които ще бъдат сключени за всички гореизброени общински места за поставяне на Рекламно-информационни елементи да се използват за подпомагане на Футболен клуб „Добруджа 1919“, извън определения за спортна дейност бюджет.

Сумите да се предвидят всяка година в бюджета на общината, за срока на действие на договорите.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел.058/600 030 – инж. Галина Маринова – старши експерт в дирекция “Общинска собственост” в Община град Добрич.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

loading...

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведи своя коментар
Моля въведи твоето име тук