ОБЯВА: Ликвидаторът на ЗК „Козлодуйци“ – с. Козлодуйци

0
1213

Обява

Ликвидаторът на ЗК „Козлодуйци“ – с. Козлодуйци, със седалище и адрес на управление с. Козлодуйци, общ. Добричка, ЕИК 834026440, обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на ЗК „Козлодуйци“ и начална цена както следва:

 1. Имот III (ГСМ) пункт за гориво-смазочни масла, представляващ двор с площ 1326 м2 – идентификатор 37808.154.59 – сграда със ЗП – 42 м2 и идентификатор 37808.154.59.1 и съоръжения цистерна в земята 44 тона, цистерна в земята 2 бр. х 16 тона и 2 бр. цистерни по 8 тона, ел. табло с трифазен ток. Имотът е частично ограден.

Начална цена – 11 800 лв.

III. Имот VI с идентификатор 37808.154.62 двор с площ 2500 м2 (бивша ремонтна работилница)

Начална цена – 10 400 лв.

 1. Имот XXI. Поземлен имот с идентификатор 37808.154.22 с двор с площ 6530 м2 и сгради.

– склад за семена с идентификатор 37808.154.222.2 със ЗП – 533 м2 с
идентификатор 37808.221.2

– склад за зърно с идентификатор 37808.154.222.1 със ЗП – 812 м  с
идентификатор 37808.154.221.1

 • агрегатно с   идентификатор  154.221.3   със  ЗП  88  м2     с идентификатор 37808.154.221.3
 • трафопост с идентификатор 37808.154.221.4 със ЗП 17 м ведно с трафомашина
 • зърноплощадка с идентификатор 154.222.5  с  площ  93 м2
  идентификатор 37808.154.221.5

Имотът е ограден и със самостоятелен излаз.

Начална цена 154 440лв.

 1. Имот XXII Идеална   част   от   поземлен   имот   с   идентификатор 37808.154.222 – двор с площ 2182 м2 и сграда с идентификатор 37808.154.222.2 склад със ЗП 485 м2.

Начална цена – 74 000 лв

 

VII. Имот XXV. Столова. Поземлен имот с идентификатор 37808.154.64.1 двор  с  площ   1491   м2    и  сграда  с  идентификатор  37808.154.64.1 ЗП 291 м2

Начална цена – 10 400 лв.

 

VIII. Имот търговски комплекс със ЗП – 450 м в УП 1 кв.31 построена с отстъпено право на строеж.

Начална цена – 61 200 лв.

 

Търгът ще се проведе на 7 май 2019 г. в сградата на кметство с. Козлодуйци, общ. Добричка, от 10 часа и приключва в 14 часа.

 • Депозитът за участие в търга в размер на 10% от обявената начална цена се внася в срок до 3 май 2019 год. по сметката на кооперацията, посочена в обявата.
 • Тръжните документи за участие са на разположение на интересуващите се и се намират в канцеларията на кооперация с. Козлодуйци, общ. Добричка
 • Всеки участник в търга посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с документа за платена вноска в запечатан, непрозрачен плик в деня на провеждане на търга от 10.00 – 12.00 часа.
 • Отпечатването на запечатаните пликове започва в 12.00 часа и предложенията се вписват във входящия регистър.
 • Участник в обявената продажба – търг с тайно наддаване, който е внесъл задатък 10% за недвижим имот-обект на продажбата и не се яви и не подаде предложение за участие, внесеният задатък не се връща.
 • Обявеният купувач е длъжен в седем дневен срок от приключването на проданта да внесе предложената от него цена след приспадане на внесеният задатък. В случай на невнасяне в посочения по-горе срок, задатъкът остава в полза на кооперацията
 • Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 10 до 13 часа до 3 май 2019 г.

 

Сметка на кооперацията

ЗК „Козлодуйци – ликвидация“

с. Козлодуйци, обл. Добрич, общ. Добрич

IBAN: BG85 CREX 9260 5045 0140 01

BIC: CREX BGSF Токуда банк АД клон Добрич

Тел. за информация 0888 44 04 27