О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

       ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

 

І. Изисквания:

1.Българско гражданство;

2.Завършено средно образование;

3.Компютърна грамотност;

4.Чисто съдебно минало;

5.Професионални и нравствени качества;

6.Познания по обща деловодна техника, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване /Word, Excel, Internet/, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

  1. Препоръчително изискване – трудов стаж.

ІІ. Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография;
  3. Заверено копие от диплом за завършено образование и квалификация;
  4. Заверено копие от трудова и осигурителна книжка;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Документ за самоличност.

7.Декларации 2 бр., които ще бъдат предоставени на кандидата при подаване на документите.

Забележка: Кандидатите могат да подават и други заверени документи – свидетелства, сертификати и други подобни, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

От кандидатите не се изисква предоставянето на свидетелство за съдимост.Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерството на правосъдието.При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от МП, от кандидатите ще бъде изискано такова, издадено по общоустановения ред.

ІІІ. Провеждането на конкурса ще се извърши на два етапа:

Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурса;

Втори етап – събеседване с кандидатите и практическа проверка за умения при работа с компютър.

Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати ще бъде изложен на информационното табло в сградата на Съдебната палата в град Добрич.

ІV. Срок и място за подаване на документи.

Кандидатите подават документи за участие в конкурса в сградата на Съдебната палата в гр. Добрич, ул. „Константин Стоилов” № 7, ет.7, ст.711.

Подаването на документите да се извършва лично от всеки кандидат. На разположение на кандидата ще се предоставя длъжностна характеристика.

Краен срок за подаване на документи – 30 календарни дни след публикуване на обява във вестник „Нова добруджанска трибуна”.

Допълнителна информация ще се получава на телефон 058/600-348.