ПОКАНА

Управителният съвет на ЗК „Орлова могила“ – с. Орлова могила, община Добричка, на основание чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за кооперациите, свиква своите член-кооператори на отчетно годишно събрание, което ще се проведе на 30 април 2019 година, от 9.00 часа, в салона на читалището на село Орлова могила.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-коопераятори
2. Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет за 2018 год.
3. Отчетен доклад за дейността на КС за 2018 год.
4. Приемане на ГФО за 2018 год.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал.2 от ЗК, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно.